Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/70

Click to flip

70 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Fylogeni (adfærdsvinkel)

Artens udvikling

Funktion (adfærdsvinkel)

Overlevelse og reproduktion

Ontogeni (adfærdsvinkel)

Individets udvikling

Mekanisme (adfærdsvinkel)

Motivation og fysiologi

Affiliativ adfærd

socialisere med et andet individ

Agonistisk adfærd

Adfærd der vises i forbindelse med konflikt-situationer mellem artsfæller -> ofte angst eller aggression. Funktionen er at undgå fysisk krævende kampe.

Altruisme

uselvisk handling -> ikke til fordel for individet her og nu.

Anhedoni

Manglende evne til at føle nydelse

anosmiske individer

Har ingen lugtesans

Arbejdshukommelse er...

kort, følsom for forstyrrelser, lile kapacitet

Associativ indlæring


- niveauer


- betydning

Niveauer: Pavlovs, operant konditionering og tænkningMere træning => mere enkel adfærdm overskygning er ofte vigtig, effekten af størrelsen på signalet og hændelsen.


Aversion

Noget man ikke bryder sig om

Beløningsfrekvens er korreleret med...

Lydighed

CR

Betinget respons => er betinget af betinget stimulus.

CS

betinget stimulus -> stimulus er betinget af at det associeres med det ubetingede stimulus.


F.eks. Klokken associeres med mad = klokken er det betingede stimulus.

Bruce effekt

Abort ved lugt af fremmed hanmus urin

Coolidge effekt

nyt parringsklaer individ = hurtig begynd på ny parring.

Counter conditionering/kontra betingning

Associere noget ubehageligt med noget behageligt.


F.eks. hest går hen til plastikpose fordi den får godbid. Minder effektivt end desensibilisering og habituering.

desensibilerings

En grad af habituering, med gradvis tilvænning som aldrig går over tærskelværdien.

deklarativ repræsentation

bevidsthed om noget -> hvad skete og hvor (ikke alle dyr har det). Opdeles i somatisk og episodisk.

Diskriminative stimuli

Stimuli der skal være tilstede for at man får den adfærd man ønsker. F.eks. Sit kræver at der er et menneske.

klassisk konditionering

Når en hændelse eller stimuli forudsiges at efterfølges af en anden hændelse (klokken og maden). Også kaldet pavlovs konditionering.

UR

unconditioned response (savlen)

US

unconditioned stimulus (maden)

CS

conditioned stimulus (klokken)

Operant konditionering

Dyret lærer at udføre en ny opførsel for at få en belønning. Også kaldet instrumental konditionering.

Associativ læring hvor dyret kun forudsiger hændelser

Klassisk konditionering

Associativ konditionering hvor dyret forudsiger og kontrollerer hændelser

Operant konditionering.

CR

conditioned response (fx at maden falder ned ved bestemte bevægelser)

Negativ forstærkning

Dyret udfører en handling for at slippe for negativ stimuli

Negativ afstraffelse

Dyret undertrykker en handling for at slippe for negativ stimuli.

Sekundær forstærkning

fx. Klikker træning. Meget omdiskuteret.

Generaliseret stimuli

Dyret skal kunne adaptere forskellige stimuli og give den korrekte respons. F.ek. rideskolepony der får forskellige signaler.

Kin selektion ->

Arvelige altruistiske handlinger, der tilgodeser individets slægtninge. benefit>cost

Reciprok altruisme

Altruistiske handlinger imellem ikke-slægtninge.

polygynøs parring

En han -> mange hunner

Polyandriøs parring

En hun, mange hanner

Ekstintion

At udslette en naturlig adfærd.

Ekstintion burst

Et trin i ekstintion hvor dyert pga frustration udfører den uønskede adfærd i voldsommere grad

Evolutionary stable strategy (ESS)

Den strategi som i gennemsnit giver den største fordel for de enkelte individer i en population

Fitness (betyder)

Succes med reproduktion

Flooding er...

En bestemt form for habituering hvor dyret udsættes for hele stimuli på en gang - fx bange for skud => skyder til den holder op med at være bange

Habituering

Ekstintion af nedarvet respons.

Hammiltons regel

B(r)>C


C er "hvor meget det vil koste"


B er "hvor meget får vi ud af det"


r = beslægtningsgraden.Intermittent forstærkning

Des færre gange man belønner desto langsommere går ekstintionen.

Kognition

Mentale processer og tilstande såsom hukommelse, tankevirksomhed, bevidsthed osv.

Kommunikationsruter

Visuel, olfactorisk og auditiv

Konditinering -> timing

Simoultanious, short-delayed, trace (klokke så mad), long-delayed og backward

Kontekstafhængig indlæring

eks. Hund performer godt i det miljø den er vant til at blive trænet i, men ikke i et uvant.

Loyds morgans regel

Tolk altid adfærdens årsag som den der kræver mindst mulig "tænkning"

Makrosmatiske indivivder har

veludviklet lugtesans

Metakommunikation

Et signal som ændrer betydningen af andre givne signaler. fx invitation til leg

Mikrosmatiske individer

Dårligt udviklet lugtesans

Ommisions træning

Når man fjerner noget godt ved uønsket adfærd. hunden gør = ingen godbid

Overskygning

Når andre stimuli associeres med US (unconditioned stimuli fx maden).

Positiv afstraffelse

Adfærd producerer ikke ønsket konsekvens

Positiv belønning

fx. sit= godbid

primære forstærkere

fx mad

proceduel repræsentation

Husker hvordan noget skal gøres

Prompt

Støtte/hjælp til at indlære en adfærd

Sekundære forstærkere

Noget dyret associeremed en hændelse eller den primære forstærker. Fx. halsbånd = snor = gåtur

Mutualisme (social adfærd)

Your gain + My gain

Manipulation (social adfærd)


Your loss + My gain

Spite (social adfærd)

My loss + yours loss

Social facilitering

Synet af andre dyr der udfører en handling, motiverer dyret til at udføre samme handling. fx støvbadning hos høns

Social genkendelse

Genkender artsfæller, slægtninge, individer i en gruppe

Spatielle cues

At associere en hændelse med hvor det skete

Tintbergens 4 spørgsmål:


Hvorfor er hanhunde mere aggresive

Fylogenetisk: Fordi ulvehanner er mere aggressive


Funktionel: vinder får adgang til tæver


Ontogeni: når hanhunde bliver kønsmodne bliver de mere aggressive


Mekanisme: Har højere koncentration af testosteron i blodet

Whitten effekt

Lugt af hanmusurin = synkronisering af østrus

Hvad måles i en cognitive bias test

dyrets sindstilstand