• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/36

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

36 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Du grundar dina ställningstaganden och tolkningar utifrån din livsåskådning, vad har du byggt upp din livsåskådning av?
Kunskaper, erfarenheter, värderingar, tankar och känslor.
I sverige lever vi i ett pluralistiskt samhälle, vad betyder det?
Att grupper med olika syn på livet och intressen lever sida vid sida.
Nämn någon icke-religiös livsåskådning.
Humanismen, Existentialismen, Feminismen.
Vad innebär ett deterministiskt syn på människan?
Att personlighet, känslor och betenden redan är förutbestämda av faktorer som människan inte kan styra över.
Vad påverkar våra beteenden och handlingar i vuxen ålder enligt psykoanalysen?
Vår barndom.
Tycker den biologiska människosynen att vi är fria att välja våra beteenden, handlingar och egenskaper själva?
Nej, dom kan förklaras i generna.
Vad är holistisk syn?
Helhetssyn. Hin är biologisk, psykologisk, social och andlig. Finns inom vård och omsorg.
Vad påverkar vilken livsåskådning vi väljer?
Kulturen vi lever i.
Vad är ett kulturarv?
Det är de saker och kunskaper som personer lämnar efter sig till andra i sin folkgrupp när de dör. Till exempel hur och när man sår en åker för att skörden ska bli så bra som möjligt.
Förklara hur folk förr i tiden fick utlopp för sin skaparglädje och varför det inte är så nu.
Förr i tiden kunde man inte gå och handla sin verktyg utan man var tvungen att skapa dom själva, då fick man utlopp för sin skaparglädje. Nu för tiden kan man bara gå och handla det man ska ha och därför måste man hitta på nya sätt att få utlopp för sin skaparglädje.
Vad ingår i ytkultur?
Seder så som matvanor, klädsel, umgängesvanor.
Vad ingår i djupkultur?
Det som bygger upp vår identitet som en kultur. Barnuppfostran, religösa föreställningar och sexualitet.
Vad är en delkultur?
En lite grupp som lever i ett sammhälle med en egen kultur. Till exempel motorcykelgäng. Familjer kan ocks¨ ses som en liten delkultur eftersom alla har sina egna regler hemma hos sig.
Vad är det som påverkar om en grupp är individ- eller grupporienterad?
Ekonomiska och sociala förhållanden.
Vad är socialisation?
Processen vi går igenom när vi anpassar oss till omgivningen.
Vad skiljer sig en informell grupp mot en formell grupp?
En informell grupp har känslor för varandra och de gör gärna saker tillsammans. En formell grupp gör de arbetsuppgifter de blir tilldelade men inget mer. Det kan finnas små informella grupper inom en stor formell grupp.
Vad är attribution?
När vi drar slutsatser om orsaker till ett visst beteende.
Vad betyder Migration?
Folkomflyttning.
Vad är skilnaden på emigration och immigration?
Emigration - Flyttar från ett land.
Immigration - Flyttar till ett land.
Vad är posttraumatisk stress?
Den stress flyktingar kan få när dom först kommer till ett nytt land.
Vad är skilnaden mellan integrering och assimilering?
Integrering - invandrare får behålla sin gamla kultur i de nya samhället när de anpassar sig.
Assimilering - invandrare från/kan inte behålla sin gamla kultur i det nya samhället.
Ett annat ord för diskriminering.
Särbehandling.
Ett annat ord för judefientlighet.
Antisemitism
Beskriv skilnaden mellan kön och genus.
Kön är det biologiska, genus är det sociala.
Vad kallas det när mammen är högre stält än kvinnan?
Patiarkat.
Vad kallas det när kvinnan är högre stält än mannen?
Matriarkat.
Vad är skilnaden mellan etik och moral?
Etik är övergripligt vad vi tyckeer är rätt och fel. Moral är hur vi handlar i olika situationer.
Vad bevisade "Lucifer-effekten"?
Att människor är berädd att ge upp sin moral för att tillhöra en grupp.
Motsatsen till egoism?
Altruism.
Ett annat ord för den upplevada sjukdomen.
Illnes.
Ett annat ord för den observerade sjukdomen.
Disease.
Vilka är de fyra principerna inom etiken?
Självbestämmande
Att inte skada
Att göra gott
Rättvisa
Självbestämmande med ett annat ord?
Autonomi
Vad står LVU för?
Lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga.
Vad står LVM för?
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall.
Vad står LPT för?
Lagen om psykiatrisk tvångsvård.