Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/8

Click to flip

8 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Wat zijn 3 interne functies van Bedrijfscodes?
OIE

1. Oriënterende functie


2. Initiërende functie


3. Enthousiasmerende functie

Wat zijn 3 externe functies van Bedrijfscodes?
OLE

1. Onderscheidende functie


2. Legitimerende functie


3. Extern corrigerende functie

Welke voorwaarden moeten voldaan zijn om een ethische code optimaal te laten functioneren?
EECC MISO

1. Een goed motief


2. Een breed draagvlak
3. Communicatie van de code


4. Continuiteit


5. Monitoring, rapportage & auditing


6. Inrichten van een intern vangnet


7. Sancties en controle


8. Onderdeel van een breder ethisch beleid

Wat is de Glazen samenleving?
Zelfbeschikking? Wil, Kan, Mag

Een maatschappij waarin steeds meer bekend is van burgers.

Wat is de samenhang tussen het recht op Privacy en de recht op Vrijheid?

Op het moment dat anderen mij observeren of informatie over mijvergaren, zonder dat ik het weet of zonder mijn toestemming ben ik minder vrij in doen en laten. Immers, op het moment dat ik dit besef, zal ik mijn gedrag daarop aanpassen.

Wat zijn 3 ethische theorieën over productverantwoordelijkheid?

1. Contracttheorie-> Klant moet opletten = gelijkwaardig partner van leverancier
2. Geredezorgtheorie-> Producent verantwoordelijk voor gevolgen
3. Sociale kostentheorie-> in alle gevallen = producent verantwoordelijk

Wat is sponsoring?

Een zakelijke overeenkomst tussen eensponsor (een bedrijf) en een sponsobject. De sponsor stelt financiële middelenof bepaalde goederen ter beschikking aan het sponsorobject.
Bedrijven diegoederen of diensten gratis of met korting beschikbaar stellen, noem je suppliers.

Wat zijn de 3 soorten rechten bij Sponsoring?
CAH

1. Communicatieve rechten-> Betrekking op vermelden van naam/logo op gesponsorde
2. Associatieve rechten-> Betrekking op activiteiten die de sponsor zelf onderneemt
3. Hospitality-rechten-> Hieronder wordt verstaan het ontvangen en vermaken van relaties van een bedrijf. Skyboxen, sponsorlounges, businessclubs