• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/13

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

13 Cards in this Set

 • Front
 • Back
[...] er den vigtigste arbejdsrelaterede årsag til kræft
Asbest er den vigtigste arbejdsrelaterede årsag til kræft
Miljø- og arbejdsmedicin omhandler [...]
Miljø- og arbejdsmedicin omhandler miljøets betydning for sundhedstilstanden
En virksomhed kan opfattes som en [...], der omdanner input til output
En virksomhed kan opfattes som en transformationsenhed, der omdanner input til output
I år 2100 anslås en verdensbefolkning på [...]
I år 2100 anslås en verdensbefolkning på 11 mia.
Hvad står HACCP-systemet for?
Hazard-Analysis-Critical-Control-PointsRisiko analyse og kritiske kontrol punkter (Udtales hassep)
Beskriv de 7 HACCP-trin
1. Risikofaktorer - Foretag en analyse af risici for hvert produktionstrin
2. Kontrol/Styringspunkter - Fastlæg kritiske kontrul punkter (CCP) - Hvilke steder i produktionen, hvor det er muligt at styre de fundne risikofaktorer.
3. Grænseværdier/standarder - Fastlæg grænseværdier for hvert CCP
4. Forebyggende procedurer - Fastlæg overvågning af hvert CCP
5. Korrigerende handlinger - Fastlæg korrigerende handlinger, såfremt grænserne overskrides.
6. Verifikationsprocedurer - Grænseværdierne/kontrolproceduren skal være underbygget af undersøgelser.
7. Rapportering og dokumentation/validering - alle oplysninger og handlinger bliver registreret/dokumenteret
Hvad er en branchekode?
En vejledning af en bestemt branche, om at tilretttelægge og udføre en egenkontrol.De godkendes af fødevarestyrelsen og sikrer derved, at fødevarelovgivningen overholdes.
Hvad er en egenkontrol?
Egenkontrollen er virksomhedens egen kontrol af, at virksomheden og varerne lever op til dette
Hvad står GMP for?
Good Manufacturing Pracctice (Gode manerer i produktionen) aka GAG (Gode arbejdsgange)- Fastlagte rengøringsrutiner- Rengøringskontrol- Hygiejneregler for personale- Hygiejneundervisning- Skadedyrsbekæmpelse/forebygning- Vedligeholdelse af bygning, inventar, maskiner og instrumenter- Vandkvalitetskontrol
Hvad er SSOP?
Standard Sanitary Operational Procedures (Standard hygiejne procedurer)Alle, der ekspoterer kød til USA bruger disse procedurer.
HACCP = [...]
HACCP = Egenkontrol
Hvilke spørgsmål stiller man i en risikoanalyse? (trin 1 i HCCP)
Hvilke risici kan der være? - Fysiske: Bensplinter, glas, metal fra maskiner, smykker, sten - Kemiske: Antibiotika, fungicider, pesticider, hormoner, rester af rengøringsmidler - Biologiske: Zoonotiske- og patogene mikroorganismer, bakterie- og svampetoksiner
Hvor kommer de fra?Hvor alvorlige OG sandsynlige er de?Hvilke forbeyggende foranstaltninger er der?
Hvad er CCP? (trin 2 i HCCP) CCP = Kritiske kontrolpunkter
Et produktionstrin, hvor en (stor) risiko kan kontrolleres (og måles), så risikoen fjernes eller mindskes til acceptabelt niveau