• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/66

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

66 Cards in this Set

 • Front
 • Back

aedicula
oszlopokkal közrefogott, gerendával és háromszögű, ill. íves orommezővel (timpanon) lezárt fülke vagy azt utánzó nyíláskeretelés

apszis
általában félköríves záródású szentélyvégződés

architráv
oszlopos gerendás, egyenes lefedés

megalitikus építészet
dolmen
monolit kövekből épített oszlopos gerendás szerk. (architráv)

alaprajz
építészeti tervrajzokon kb. 1 méter magasságban elmetszett épületek felülnézeti rajza


(illusztráció: Chambordi reneszánsz kastély alaprajza, 16. sz.)

gerendás lefedés és boltívek
sorrendben felülről lefelé:


architráv


álboltozat


boltív

árkád
ívsor, ívtornác szoros értelemben véve egy pilléreken vagy (a képen) oszlopokon nyugvó ív, amely lehet nyílt vagy vak...


jelentheti azt az egész folyosót vagy tornácot is, amelyet a nyílt árkádok a homlokzat vagy udvar falával együtt képeznek.

Colosseum, colosseum motívum
amphiteátrum Rómában
iu. 80
pilléres-boltíves tartószerkezet, féloszlopos gerendás látszat-architektúrával

vakárkád

oszlopos-pilléres váltott árkádsor
a románkorban a 12.sz.-tól ezt kötött rendszernek hívják az építészetben.

erkély, balkon
erkély kétféle van: nyitott erkély, melyet franciás elnevezéssel leginkább balkonnak neveznek és csukott erkély, melyre röviden csak az erkély elnevezést használjuk. A nyitott erkély vagy balkon az épület homlokzatán kiugró kő-, vas-, vagy falemez (wikipédia)

átrium
Az átrium a régi római ház főrésze volt: négyszögű udvar, ahonnan a lakószobák ajtai nyíltak. Világosságát a tető négyszögletű nyílásán (compluvium) át kapta. A tető megtámasztására rendszerint négy oszlop szolgált. Az compluviumnak a padozatban megfelelt egy mélyedés (impluvium), ahol a beesett víz összegyűlt.

balkon

balluszter
báb formájú oszlopocska, kőkorlátok alapeleme

ballusztrád
bábos korlátsor

baptisterium
keresztelőkápolna
(a képen a pisai baptisterum homlokzata és metszete látható 1152-1300)

bazilika


(római bazilika típus)
A bazilika az igazságszolgáltatás és az üzleti élet korabeli központjaként működött.
(a képen Constantinus és Maxentius bazilikája látható 310k épült.)

bazilika


(keresztény)
A bazilika (vagy katedrális, dóm; ógörög βασιλική, basziliké, vagyis csarnok, latin: basilica) eredetileg római kereskedő- és bíráskodási csarnok, később három- vagy többhajós, bazilikális elrendezésű templom. A háromhajós (ritkábban egy- vagy öthajós) térben a főhajó magasabb a mellékhajóknál, a fenti ablaksoron jut be a fény a főhajóba.

bélletes kapu
a bejárat felé lépcsőzetesen szűkülő, féloszlopokkal díszített románkori és gótikus kapu (néha ablak is)

gótikus boltív

boltív
részei: 1. zárókő; 4. boltváll; 7. boltnyílás

boltívek az iszlám építészetben:
balról jobbra


patkóboltozat


szamárhátív


sztalaktit fülkés-, cseppkőboltozat

boltívek

boltozat
donga és


keresztboltozat

donga boltozat

gótikus négyosztatú bordás keresztboltozat

későgótikus legyezőboltozat
winchesteri katedrális

boltozat


kupola részei:
-lanterna, világító ablakocska a csúcson


-kupola


-dob


-csegelyboltozat


csegelyes kupola
Hagia Sophia (530k.)

boltozat


sztalaktit (cseppkő) boltozat
Kashan bazár Iránban

boltozat


álboltozat
Átreusz kincsesháza, Mükéné, ie. 15. sz.

campanille
harangtoronyfőhajó
templomok hosszanti tengelyén elhelyezkedő középső térrész


(mellette kétoldalt a mellékhajók, derékszögben pedig a kereszthajó helyezkdik el, végén szentély)

galéria
templomok mellékhajója felett elhelyezkedő első szint, általában nyitott, a főhajóra néz.

keresztmetszet


gótikus templom


(amiens-i katedrális, 1270)


keresztmetszete,


melyen láthatóak a gótikus támívek, támpillérek, gótikus keresztboltozat és a bordák.

homlokzat


gótikus templom


(reims-i katedrális, 1275)


homlokzata.

ókori templom alaprajzok

kápolna
kisméretű templom

kapuboltív


(ezt is szokták hívni timpanonnak), ha félkör alakú, akkor lunettának
románkori és gótikus domborműszobrászat alaptípusa:
maiestas domini (dicsőséges úr mandorlában a 4 evangélistával)

Knosszosz,


palota alaprajza (labirintus-szerű, aglutináló terekkel)


ie. 16.sz.

kváderköves falazás
reneszánsz palota (Vicenza)
faragott kőfal burkolat (általában téglalap alakú kövekből rakott falazat)

loggia
a fal síkjában maradó (abból nem kiugró) nyitott térszakasz
(Velence, palazzo Ducale)

megalitikus építészet
menhír
önmagában álló kőszikla

megalitikus építészet (ie. 2. évezred)
cromlech
kör alakú építmény
Stonehenge

díszítő elem, alaktan, ornamentika
meander motívum

díszítő elem, alaktan, ornamentika
palmetta motívum

díszítő elem, alaktan, ornamentika
kutyafogmotívum

díszítő elem, alaktan, ornamentika
meander


és


futó kutya motívum

díszítő elem, alaktan, ornamentika
rosetta motívum
(sokszor kazettás mennyezeteken látható, kazettákba illesztett virágminta)

oszlop
kariatídák
oszlop helyett alkalmazott nőalak, erkély- vagy párkányhordozó az ókori görög építészetben.
a képen az athéni Erektheion előcsarnoka látható ie. 420 k.

hiposztil csarnok
egyiptom, Karnak templom oszlopos főcsarnoka, középső oszlopsor magasabb, a két szint közé helyezett kőrácsokon fény jutott b a zárt csarnokba. ie. 15. sz. k.


(a bazilikális megvilágítás prototípusa)

oszlop


oszlopfő


görög oszlopfő típusok


dór


ion


korinthoszi

oszlop


egyiptomi oszloptípusok

oszlop


középkori oszloptípusok

oszloprend


a dór oszloprend:


lépcsős talapzat, dór oszlop, gerenda, fríz (ez is gerenda, rajta domborműves díszítés), párkányzat, timpanon, párkány

alaktan, ornamentika, vízszintes tagolósorok
a párkány elemei
szívléc


tojásléc


fogsor

alaktan, ornamentika, vízszintes tagolósorok
a párkány elemei
szívléc


tojásléc


fogsor

oszloprend


görög: dór ión korinhoszi

kolonnád
oszlopsor, oszlopos folyosó, oszlopcsarnok

pilaszter
falsíkból kiugró szögletes keresztmetszetű fejezettel és lábazattal elátott függőleges faltagoló elem.
Ha nincs fejezete és lábazata, akkor lizénának hívjuk.

pillér
szögletes, vagy az ábrán kötegelt függőleges tartóelem. Tartó és támasztó funkciója is van.

porticus
oszlopos előcsarnok (több oszlopsorból is állhat)

porticus


és kupolás centrális tér
Pantheon, Róma, ie. 27.

római ház perisztiliumos = oszlopos udvarral Pompeiből.
lásd még átrium


támpillér


gótikus támív és támpillértimpanon
leggyakoribb jelentése most az orommező: a nyeregtetős épületek háromszög alakú, esetleg ívesen zárt, párkánnyal határolt homlokfelülete
képen Parthenon (ie. 432) timpanonjának rekonstrukciója