• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/40

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

40 Cards in this Set

 • Front
 • Back
subsequent
följande, efterföljande; senare
devotion
tillgivenhet; hängivenhet, iver
ingenious
fyndig, påhittig; skarpsinnig, genial
pious
from, gudfruktig; skenhelig
anticipation
förväntan, hopp; föreställning, aning, försmak
tender
mjuk, mör; späd; bräcklig, spröd; ömsint, kärleksfull
emphasis
eftertryck, emfas; tonvikt, betoning
liaison
förbindelse, nära samband; (fritt) kärleksförhållande
heredity
ärftlighet; arv (heredity and environment)
vigorous
kraftfull; energisk; livskraftig; bildl. äv. kärnfull (vigorous style)
distinguished
framstående; ryktbar; utomordentlig

distingerad, stilfull, förnäm
prosperous
blomstrande; välmående; lyckosam, framångsrik
heroine
hjältinna
epitome
sammandrag, koncentrat, resumé
scatter
sprida, strö ut; skingra
vindictive
hämndlysten
pester
plåga, besvära, trakassera
repulsive
frånstötande, motbjudande
abundance
överflöd
acquaintance (with)
bekantskap (med); kännedom (om)
agony
vånda, kval; svåra plågor, dödskamp
plausibel
antaglig,rimlig
lurk
stå och lura; hålla sig dold
(lie on the lurk - ligga på lur)
oblige
förpliktiga, tvinga

tillmötesgå, vara till lags
havoc
subst: förstörelse, ödeläggelse

verb: ödelägga, plundra, härja
trait
kännetecknande drag, karaktärsdrag, egenskap

penseldrag
sturdy
robust, kraftigt bygd, bastant; orubblig, ståndaktig, beslutsam
prurient
lysten, liderlig, oanständig
radiant
strålande
grasp
fatta tag i, gripa, hålla fast
(grasp the point - begripa, grasp the situation - sätta sig in i)
solemnity
högtidlighet
crease
veck, pressveck; skrynkla; rynka
slit
reva, skåra, snitt; sprund; springa; skottglugg; (brevlåde)öppning
velvety
sammetslen
denunciation
fördömande, kraftigt avståndstagande
brothel
bordell
tart
fnask
putrid
rutten; urusel, värdelös
filmy
hinnaktig, tunn, lätt, slöj-
lascivious
lysten, vällustig, liderlig