• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/28

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

28 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Vad har TSH för funktion?
stimulera thyroidea till produktion av T3 och T4
Vad har GH för funktion?
Stimulerar
-längdtillväxt
-proteinsyntes i vävnader
-glukodproduktion
Ökar fettnedbrytningen
Minskar glukosupptaget i cellerna
Vad har glukokortikoider för funktion?
Stimulerar nedbrytning av fett och proteiner
Antiinflammtorisk effekt
Beskriv förhållandet mellan hypothalamus och hypofysen
Hypothalamus är kontrollerande centrum för ENS
Tillverkar ADH och oxytocin
Skickar dem till hypofysen som utsöndrar dem
Lagrar dem i neurohypofysen (bakloben)
vad har ACTH för funktion?
reglerar könshormonerna
stimulerar binjurarna till produktion av adrenalin, noradrenalin, kortisol och aldosteron
Vad har prolaktin för funktion?
Stimulerar tillväxt av bröstvävnad under graviditet
Stimulerar mjölkproduktion efter förlossning
Var bildas GH?
adenohypofysen
var bildas ACTH
adenohypofysen
var bildas TSH?
adenohypofysen
var bildas glukortikoider?
Binjurebarken
var bildas aldosteron?
binjurebarken
var bildas adrenalin, noradrenalin
binjuremärgen
Beskriv 4 egenskaper som skiljer ett vattenlösligt hormon från ett fettlösligt
Vattenlösligt
-kan färdas fritt i blodbanan
-kan inte diffundera genom lipidmembran
-binder till membranbundna receptorer
-kort verkningstid
Fettlösligt
-kan inte färdas fritt i blodbanan utan binder till transportproteiner
-kan diffundera genom lipidmembran
-binder till intracellulära receptorer
-lång verkningstid
Förklara effekten av ADH samt ange var det bildas och vad som stimulerar produktionen
Effekt
-ökar reabsorptionen av vatten
-ökar BT
Bildas
-hypothalamus
Produktion
-stimuleras vid höga natriumnivåer
Förklara effekten av aldosterons amt ange var det bildas och vad som stimulerar produktionen
Effekt
-ökar reabsorption av natrium i njuren -> reabsorptionen av vatten ökar
-blodtrycket höjs
Bildas:
-binjurebarken
Produktion
-stimuleras via höga nivåer av angiotensin och av sympatiska NS
beskriv uppbyggnaden av hypofysen
Neurohypofysen
-nervfibrer från de neuroendokrina cellerna i hypothalamus
-stödjeceller och blodkärl
-inga hormonproducerance celler
-lagringsplats för ADH och oxytocin
-hormonerna lagras i nervändsluten och frisättningen styrs av AP
Adenohypofysen
-består av endokrina celler
-rikligt med blodkärl
-bildar hormoner ACTH, TSH, FSH, LH, GH, prolaktin
vad har FSH och LH för funktion?
stimulerar frisättning av könshormoner
Vad har oxytocin för funktion?
-kontraherar uterus och alveolerna i bröstet
-verkar lugnande
vad har T3 och T4 för funktion?
-ökar metabolismen, värmebildningen och syreupptaget
-säkrar normal utveckling av CNS
-påverkar längdtillväxten i alla organ
-Hos vuxna påverkar dom också fortledningssystemet i NS, vid brist av dessa hormoner kan det leda till att AP inte kan skickas så fort som de borde göra
vad har adrenalin och noradrenalin för funktion?
Ger sympatiska effekter
vad har kortisol för funktioner och när frisätts det?
Frisätts vid stress
stimulerar nedbrytning av proteiner och fett, även antiinflammtorisk verkan
Ange pancreas hormoner och deras funktioner, även var de bildas
Insulin bildas i betaceller
-frisättning vid måltid
-stimulerar upptaget av glukos och aminosyror i cellerna
Glukagon bildas i a-celler
-frisättning vid låg blodglukos, proteinrik föda, svält och kraftigt arbete
- stimulerar nedbrytning av glykogen till glukos i levern
Redogör för negativ feedback (insulin)
Vi äter
detta ger ökad bloglukos
pancreas märker detta och frisätter insulin
insulin gör att levern tar upp glukos
blodglukos sjunker
pancreas märker detta och slutar frisätta insulin
Redogör för HPA-axeln
Kortisolproduktionen
Hypothalamus insöndrar CRH till hypofysen
Hypofysen utsöndrar ACTH till binjurebarken
Binjurebarken utsöndrar kortisol
Kortisolnivån ökar
Hypothalamus och hypofysen plockar upp den informationen och hämmar ACTH och CRH
Ger minskad frisättning av kortisol
Redogör för bisköldkörtelns kalciumreglering
Bisköldkörteln producerar PTH som:
-ökar Ca-frisättning från benvävnad
-ökar absorption av Ca i mag&tarm
-ökar reabsorption av Ca2+ i njurarna
Ökar alltså blodets kalciumnivåer
vad kan hypothyreos leda till, och vad är det?
För lite thyroideahormon
nedsatt omsättning
frusenhet
slöhet
försämrat minne
grov röst
tjock hud
Vad kan hyperthyreos leda till, och vad är det?
För mycket thyroideahormon
ökad ämnesomsättning
svettningar
hyperaktivitet
Var ligger thyroidea och parathyroidea?
Thyroidea = under struphuvudet
Parathyroidea = bakom thyroidea