• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/213

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

213 Cards in this Set

 • Front
 • Back
ACE-estäjillä on edullinen vaikutus jo pitkälle edenneessäkin diabeettisessa nefropatiassa, koska ne laajentavat efferenttejä arterioleja ja siten vähentävät glomeruluspainetta.
V, Koska sekä viejä- että tuojavaltimot laajenevat, suodattumisnopeus yleensä säilyy ennallaan.
Diabeettiseen nefropatiaan liittyy lisääntynyt sairastavuus ja kuolleisuus sydän- ja verisuonitauteihin.
O
Tiukan (HBA1c < 7,0) sokeritasapainonlisäetuna on hypoglykemian vähentyminen.
V
Diabeettisen retinopatian ilmaantuvuus on suurimmillaan 15-20 vuotta diabeteksen diagnosoinnista, mutta sen jälkeen sen ilmaantuvuus pienenee.
O. Ilmaantuvuus= ilmaantuneiden uusien tautitapausten määrä. Diabeettinen retinopatia kehittyy 20 sairausvuoden kuluessa noin 80–100 %:lle alle 30-vuotiaana tyypin 1 diabetekseen sairastuneista --> jos 100 %:lle kehittynyt --> uusien tapauksien määrä ei voi kasvaa?
Korkea systolinen verenpaine on merkittävä retinopatian riskitekijä, kun taas korkea diastolinen verenpaine ei sitä ole.
V
Tyyppi II diabeetikoilla insuliinihoidon aloittaminen vähentää yleensä ruokahalua.
V
Tyyppi II diabeetikoilla esiintyy osteoporoosia useammin kuin samanikäisessä normaaliväestössä.
V? --> O (diabetes on sekundaarisen osteoporoosin riskitekijä). Useassa tutkimuksessa on havaittu yhteys (PubMed). LK:"Aikuistyypin diabeetikot ovat tavallisesti ylipainoisia, ja lihavuus yleensä suojaa osteoporoosilta. Useat tutkimukset kuitenkin osoittavat, että diabeetikoilla on lisääntynyt lonkka- ja muiden murtumien riski. "
Sulfonyyliureat sopivat hyvin obeesien diabeetikkojen hoitoon, koska hoidon seurauksena paino usein laskee.
V (SU: hypoglykemiat ja painon nousu)
Metformiini lisää haiman insuliinin eritystä, mutta ei haiman insuliinin tuotantoa.
V Metformiini ei lisää insuliinin eritystä, estää maksan glukoneogeneesiä
Metformiinia ei pidä käyttää hyperglykemian hoidossa, jos munuaisfunktio on alentunut.
V, annosreduktio, jos GFR <60
Rosiglitatsonin (insuliiniherkistäjä) kanssa metformiinin käyttö on kontraindisoitu.
V Metformiinin voi yhdistää kaikkiin lääkkeisiin, rosiglitatsoni ei ole enää käytössä (vain pioglitatsoni)
Diabeetikoiden kohonneen verenpaineen hoito aloitetaan yleensä ACE-estäjällä, jos kontraindikaatioita ei ole.
O
Vaikeassa ketoasidoosissa nestevolyymivaje saattaa olla 5-6 litraa.
O, ad 8 litraa
Tyypin II diabeteksen syntyyn vaikuttavat yleensä sekä insuliinin erityksen heikkeneminen että insuliiniresistenssi.
O
Pitkävaikutteisen insuliinin vaikutusaika kestää noin 24h.
O (riippuen tosin valmisteesta, Glargiini-Lantus 20-30 h, Levemir-Detemir 12-20 h)
Diabeteksen hoidossa HbA1c-tavoitteena on 7,0-7,5 %.
O
Kaksi päivittäistä insuliinipistosta riittää yleensä hyvän hoitotasapainon saavuttamiseksi tyypin II diabeteksessä.
V (?)
Tyypin I diabeetikon insuliinitarve vähenee yleensä huomattavasti vaikean infektion yhteydessä.
V, nousee. Infektio lisää insuliiniherkkyyttä
Vastaanotolla tulisi tutkia kaikkien diabeetikoiden jalat vähintään kerran vuodessa.
O
Diabeettinen neuroartropatia (Charcot’n jalka) voi johtaa vaikeaan jalan deformoitumiseen ja amputaatioon.
O
Verenkierrossa kiertävästä tyroksiinista noin 40% on vapaana.
V, "Veressä T4 ja T3 kulkevat kantajaproteiineihin sitoutuneina, ja vain pieni osa on vapaana ja biologisesti aktiivista. Kantajaproteiineja on kolme: kilpirauhashormoneja sitova globuliini (TBG), transtyretiini (aiempi nimitys tyroksiinia sitova prealbumiini, TBPA) ja albumiini. "
Basedowin tauti on tyreotoksikoosin tavallisin syy Suomessa.
O Basedow on yleisin syy hypertyreoosiin. Tyreotoksikoosin prevalenssi on Suomessa noin 1 %. Syitä on monia. Nykyään tavallisin syy Suomessakin on Basedowin tauti.
Basedowin taudissa radiojodihoito saattaa pahentaa silmäoireita.
O Silmäoireet voivat pahentua (LK)
TSH-reseptoria kiihdyttävät vasta-aineet (TsHRab) ovat keskeinen patogeneettinen tekijä Basedowin taudin synnyssä.
O
Basedowin taudissa silmäoireisto on yleisempi tupakoivilla kuin tupakoimattomilla.
O tupakointi ainakin pahentaa oiretta
Lagoftalmuksella tarkoitetaan yläluomen lihaksen spasmia.
V kyvyttömyys sulkea silmät, ei aiheutune suoranaisesti spasmista
Kilpirauhaskyhmyn selvittelyssä ensisijainen tutkimus on gammakuvaus.
V, UÄ
S-kalsitoniinin määrittäminen on tarpeen papillaarisen ja follikulaarisen kilpirauhassyövän seurannassa.
V Kyseisissä syövissä seurataan, TSH, T4v, S-tyreoglobuliini. Kalsitoniinia seurataan medullaarisen kilpirauhassyövän (MCT) ja MEN2 yhteydessä
Papillaarinen kilpirauhassyöpä metastasoi useimmiten kaulan imusolmukkeisiin.
O Koskee myös follikulaarista syöpää
Subkliinisessä hypertyreoosissa S-TSH on tyypillisesti viitealueen ylärajalla.
V TSH < viitealueen, mutta T4V ja T3V normaalit
Primaarisessa hyperaldosteronismissa s-aldosteronin ja p-reniinin suhde on < 800.
V (aldosteroni korkea, reniini matala, suhteesta en numeraalisesti osaa sanoa). Suhde P -Aldosteroni/P -Reniini yli 30 pmol/mU viittaa primaariseen hyperaldosteronismiin, kysymyksessä ei tosin yksikköä

Primaarisen hyperaldosteronismin bilateraalisen lisämunuaishyperplasian hoito on spironolaktoni.

O Unilateraalinen adenooma voidaan leikata


(K sparande diuretika)

Addisonin tauti on aina poissuljettu potilaalla, jonka kortisoliarvo ylittää 150nmol/l.
V Hypokortisolismi on mahdollinen, jos kortisolipitoisuus aamulla on alle 350 nmol/l ja todennäköinen, jos pitoisuus on alle 180 nmol/l
Kaikilta potilailta, joilla todetaan lisämunuaisinsidentalooma, täytyy sulkea pois feokromosytooman mahdollisuus.
O (?) jos todetaan insidentalooma --> hormonitutkimukset
Hypofyysin hormonaalinen aktiviteetti on yleensä normaali hypofyysin toimimattomissa makroadenoomissa.
V "Toimimattomat adenoomat ennättävät siksi kasvaa suuriksi, ja ne tulevat esille vasta paikallisoireiden tai aivolisäkehormonien puutoksesta johtuvien oireiden vuoksi"
D-vitamiinin puutos ilmenee aikuisilla osteomalasiana.
O, lapsilla riisitautina. Osteomalasialla tarkoitetaan luun mineraalistumisen häiriötä. Luun orgaaninen aines on tallella, mutta sen päältä puuttuu luulle sen lujuuden antava mineraali.
Virtsan NTx ei sovellu osteoporoosin lääkehoidon seurantaan.
V, virtsan tyyppi I kollageenin aminoterminaalinen telopeptidi (U-INTP = "NTx"), lisäksi voidaan käyttää seerumin tyypin I prokollageenin aminoterminaalinen propeptidi (S-PINP) tai seerumin tartraattiresistentti hapan fosfataasi5b (S-HFOSTr, "TRACP5b").
Klinefelterin oireyhtymälle ovat tunnusomaisia löydöksiä eunukoidismi, gynekomastia ja pienet kiinteät kivekset.
O, "Klassiselle oireyhtymälle ovat tunnusomaisia eunukoidiset mittasuhteet, gynekomastia ja pienet kiinteät kivekset."
Hypoglykemian selvitykset ovat tarpeen, jos plasman glukoosi laskee < 4 mmol/l seka-aterian jälkeen.
V, Hypoglykemia määritellään tilaksi, jossa plasman glukoosipitoisuus on alle 2,8 mmol/l ja samalla esiintyy matalan glukoositason aiheuttamia oireita, jotka häviävät glukoosipitoisuuden suurentuessa (Whipplen kolmikko).
Muuten terveiden potilaiden paastossa ilmenevien hypoglykemioiden selvittelyssä tärkein huomioitava sairaus on insulinooma.
O, "Terveillä" henkilöillä on ennen kaikkea huomioitava insulinooma tai insuliinin tai oraalisten diabeteslääkkeiden väärinkäyttö.
Kalsitoniinimäärityksen ainoa käyttöalue on medullaarisen kilpirauhassyövän diagnostiikka ja seuranta.
V, Medullaarisen kilpirauhassyövän (MCT) ja familiaalisen multippelin endokriinisen neoplasian tyypin 2 (MEN 2) diagnosointi ja hoidon seuranta.
Hypokalemia on tyypillinen löydös primaarisessa hyperparatyreoosissa.
V, ei tyypillinen, mahdollinen jos hyperkalseminen kriisi
Hypokalemia voi olla seurausta magnesiumin puutteesta.
O
Primaarisen hyperparatyreoosin prevalenssi yli 60-vuotiailla naisilla on > 1%.
O, "Primaarisen hyperparatyreoosin prevalenssi aikuisväestössä on 0,1–0,4 %. Se on tavallisin yli 60-vuotiailla naisilla (prevalenssi > 1 %) ja harvinainen lapsilla"
Tiheysmittauksissa todettu osteoporoosi on primaarin hyperparatyreoosin leikkauksen kontraindikaatio.
V, yksi indikaatioista
Osteoporoosin perushoitoon kuulu kalsiumlisä. D-vitaaminilisä ei sen sijaan yleensä ole tarpeellinen.
V
Lisämunuaisen kuorikerroksen primaarista vajaatoimintaa kutsutaan Addisonin taudiksi.
O, Lisämunuaisten kuorikerroksen primaarisessa vajaatoiminnassa eli Addisonin taudissa koko kuorikerros toimii puutteellisesti (sekä glukokortikoidi että mineralokortikoidien puute)
Akuutti Addisonin tauti voi olla niin vaikea, että taudinkuvaa luonnehtii sokki.
O, "Akuutti Addisonin tauti voi kehittyä äkillisesti, vaskulaarisen katastrofin, sepsiksen tai antikoagulanttihoidon seurauksena aiemmin täysin terveelle henkilölle.... Kriisissä potilas voi olla sokissa, ja oirekuvaa hallitsevat dehydraatio, sympatomimeetteihin huonosti reagoiva hypotensio, hypoglykemia, oksentelu, vatsakivut, sekavuus, tajunnan häiriöt ja muut neuropsykiatriset oireet."
Lihasheikkoudesta johtuen Cushing-potilaan on usein vaikea nousta kyykystä ylös ilman apua.
O, "Potilaiden lihasmassan pieneneminen ilmenee lihasheikkoutena; potilaan on vaikea nousta kyykystä ylös tai pitää olkavarsia sivuille kohotettuina ilman apua. "
Feokromosytooman leikkauksen esihoito toteutetaan beetasalpaajalla, johon tarvittaessa lisätään alfasalpaaja.
V, alfasalpaajalla
Lisämunuaisen (sattumooma) insidentalooma voi olla pahanlaatuinen.
O, Syyt: Kuorikerroksen adenooma (toimimaton tai toimiva) (tavallisin syy), Feokromosytooma, Kuorikerroksen karsinooma, Metastaasi (keuhko-, rinta-, munuais-, paksusuolisyöpä ja melanooma), Lymfooma, Myelolipooma, Lipooma etc...
Lisämunuaiskasvaimen ensisijainen tutkimus on ohutneulanäyte.
V, varjoainetehosteinen-TT, vuorokausivirtsan metanefriinit ja normetanefriinit, deksametasonikoe (1 tai 1,5 mg), elektrolyytit ja tarvittaessa reniini- ja aldosteronimääritykset
Hypernatremian syynä voi olla polydipsia.
V, Juomattomuus tai liiallinen natriumin saanti
Androgeenejä tuottavat kasvaimet ovat usein hirsutismin syynä.
V, Androgeenien liikatuotanto on joko munasarja- tai lisämunuaisperäistä. Tavallisin androgeenien liikatuotannon syy on munasarjojen monirakkulatauti, PCOS. Androgeeneja tuottavat kasvaimet ovat hyvin harvoin (< 1 %) hirsutismin syynä
Kromograniinin määritys vuorokausivirtsasta on paras tapa osoittaa feokromosytooma.
V, Kromograniini A on kromaffiinisten solujen tuottama proteiini, joka osoittaa solujen neuroendokriinisen alkuperän. Määritystä käytetään neuroendokriinisten kasvainten diagnostiikassa ja seurannassa.

Spironolaktonin sivuvaikutuksena voi olla gynekomastia.

O


(Kalium sparande diuretika--> ihiberar aldosteron verkan)

Karsinoidikasvaimen diagnoosiin päästään joskus vasta todetun akuutin suolitukoksen yhteydessä.

O, Suolen neuroendokriininen kasvain voi aiheuttaa kipua, suolitukoksen tai suolistoverenvuodon. (Toiseksi yleisin kasvain ohutsuolessa, adenokarsinooman jälkeen)

Potilaan näön ja näkökenttien tutkiminen on tarpeen kun epäillään hypofyysiadenoomaa.

O, Aivolisäkekasvain voi painaa joko toista näköhermoista heikentäen toisen silmän näköä tai näköhermojen risteystä johtaen bitemporaaliseen näkökenttäpuutokseen tai näkörataa, jolloin syntyy homonyymi hemianopia. Jos kasvain painaa kiasman etuosaa, seurauksena ovat bitemporaaliset skotoomat.

Useimmat bulimiapotilaat ovat normaalipainoisia.
O, endo boken: "Bulimiapotilas on yleensä normaalipainoinen, mutta hän saattaa olla myös ali- tai ylipainoinen."
Anoreksiapotilaan kliinisiin löydöksiin kuuluu yleensä bradykardia.
O, 75–85 %, muut: hypotermia, lanugikarvoitus, ihon kuivuus, hypotensio, kakeksia ja turvotukset.
Ylipainoisten potilaiden hoidossa suositaan sulfonyyliureavalmisteita.
V, nostaa painoa
Diabeettisessa ketoasidoosissa insuliini annostellaan ihon alle.
V, i.v.
Hypertensio on aikuistyypin diabeetikoilla lähes kaksi kertaa niin yleistä kuin muulla väestöllä.
O? hittar int, men månne int
Mody on aikuisena ilmaantuva nuoruustyypin diabetes.
V, MODY (Maturity-onset diabetes in the young)
Raskauden aikana pitää aloittaa peroraalinen diabeteslääke, jos dietillä ei saavuteta riittävän hyvää sokeritasapainoa.
V, Hoitona on ruokavalio ja tarvittaessa insuliini. Oraalisia lääkkeitä ei Suomessa juurikaan käytetä. Fast nufötiden använder man nog metformin....
Hypotyreoosissa S-T3v on koholla.
V
Autoimmuunityreoidiitissa kilpirauhanen aristaa palpaatiossa.
V, subakuutti tyreoidiitti
Fertiili-ikäisten naisten kuukautishäiriöt ja amenorrea voivat johtua hyperprolaktinemiasta.
O, Noin 90 %:lla premenopausaalisista naisista esiintyy amenorreaa tai oligomenorreaa ja noin 80 %:lla on maitovuotoa. Prolaktinooma voi ilmetä myös pelkästään anovulatorisena infertiliteettinä.
1mg deksametasonikoe soveltuu hyvin Cushingin oireyhtymän seulontatutkimukseen.
O
Vanhusten hypernatremian tavallinen syy on diureettihoito.
V, Riittämätön juominen (vanhukset ja dementiapotilaat). Loop-diureetit (furesis) voivat aiheuttaa hypernatremiaa, tyypillisesti diureetit aiheuttavat hyponatremiaa.
Addisonin taudissa hydrokortisonikorvaushoidon tarve on elinikäinen.
O, Endo boken: "Addisonin taudissa hydrokortisonikorvaushoidon tarve on elinikäinen. "
Diabeetikoilla hyperglykemian korjaamisella autonomisen hermoston toiminnan heikkeneminen hidastuu ja jopa palautuu osittain.
O, Lievässä neuropatiassa voidaan hyvällä hoitotasapainolla myös korjata jo todettuja neurofysiologisia poikkeavuuksia kuten alentuneita hermojohtonopeusarvoja. Sen sijaan pitkälle edenneen neuropatian muutokset eivät enää palaudu, vaikka hoitotasapaino korjautuisikin.
Hypotyreooseista n. 95% johtuu TSH:n puutteesta.
V, Hypotyreoosista 95 % johtuu kilpirauhasperäisistä häiriöistä (primaarinen hypotyreoosi), loppu 5 % TSH:n tai sen vaikutuksen puutteesta (sentraalinen hypotyreoosi).
Kilpirauhasen ohutneulanäytteeseen ei yleensä ole aihetta hypotyreoosin selvittelyssä.
O, Ultraäänitutkimukseen tai ohutneulanäytteeseen ei ole aihetta hypotyreoosin selvittelyssä, ellei palpaatio eutyreoosin saavuttamisen jälkeen anna aihetta epäillä pahanlaatuista sairautta.
Primaarinen hyperparatyreoosi selittää valtaosan hyväkuntoisten avohoitopotilaiden hyperkalsemiatapauksista.
O, Hyperkalsemian yleisimmät syyt ovat primaarinen hyperparatyreoosi, syöpäsairaudet ja munuaisten krooninen vajaatoiminta.
Hypokalsiuria on eräs primaarisen hyperparatyreoosin tunnusmerkki.
V, Primaarisen hyperparatyreoosin tunnusmerkit hyperkalsemia, hypofosfatemia, kortikaalisen luun kato, hyperkalsiuria sekä kroonisen hyperkalsemian oireet ja löydökset.
Cushing-epäilyssä seerumin aamukortisoliarvojen määrittäminen sopii hyvin seulontakokeeksi.
V, Seerumin kortisolimääritys on sellaisenaan huono seulontakoe, koska seerumin kortisolipitoisuus aamulla voi suurentua terveilläkin monesta syystä ja toisaalta olla Cushing-potilailla viitealueella. Käytännön työssä seulontakokeena voidaan käyttää lyhyttä (1 mg tai 1,5 mg) deksametasonikoetta tai vuorokausivirtsan kortisolimääritystä.
Jos potilaalla on korkean verenpaineen lisäksi hypokalemia, taustalla voi olla primaarinen hyperaldosteronismi.
O, Epäile PHA:n mahdollisuutta, jos hypertensiivisellä potilaalla on spontaani tai pieniannoksisen diureettihoidon aikainen hypokalemia, hoitoresistentti hypertensio, lisämunuaisen insidentalooma ("sattumooma"), nuorella iällä (alle 40 v) ilmaantunut hypertensio tai aivohalvaus.
Addisonin taudin laboratoriolöydöksiin kuuluu hyponatremia.
O, Mineralokortikoidien puute: Suolan nälkä, huimaus, hyponatremia, hypotensio, hyperkalemia, Krean nousu. Glukokortikoidien puute: Väsymys, voimattomuus, laihtuminen, Ruokahaluttomuus, pahoinvointi, Vatsakivut, ripuli, Ihon tummuminen, Lihasheikkous, nivelkivut, Masentuneisuus, Kuukautiskierron häiriöt, Hypoglykemia, Anemia, eosinofilia, lymfosytoosi, hyperkalsemia, kuume
Paraganliomalla tarkoitetaan sattumalta todettua lisämunuaiskasvainta.
V, insidentalooma. Paraganglioomilla tarkoitetaan hyvin harvinaisia lisämunuaisen ulkopuolisia sympaattisen tai parasympaattisen hermoston kromaffiinisista soluista lähtöisen olevia kasvaimia, jotka voivat tuottaa verenkiertoon katekoliamiineja.
Glukokortikoidien muodostuminen tapahtuu lisämunuaisen ytimessä.
V, kuoressa
Paras tapa osoittaa feokromosytooma on määrittää vuorokausivirtsan metanefriinit ja normetanefriinit.
O, Diagnostiikan kulmakivi on katekoliamiinien metaboliittien määritys vuorokausivirtsasta.
Monet psyykelääkkeet saattavat nostaa s-prolaktiinipitoisuutta.
O
Prolaktinooman hoidossa käytetään dopamiiniagonisteja.
O, Kaikki makroprolaktinoomapotilaat – myös oireettomat – tarvitsevat lääkehoitoa kasvaimeen liittyvän kasvutaipumuksen vuoksi. Mikroprolaktinoomassa hoidon tarve riippuu potilaan iästä ja oireista. Lääkkeinä käytetään dopamiiniagonisteja. Eniten käytetään kabergoliinia ja bromokriptiiniä.
Akromegalian taudinkuvaan voi kuulua runsas hikoilu ja uniapnea.
O, Aikaisimpia oireita ovat ihon paksuuntuminen ja talirauhasten hypertrofiasta johtuva ihon öljyyntyminen. Huulet paksunevat ja kieli kasvaa. Nielun ja kurkunpään anatomiset muutokset sekä suureneva kieli aiheuttavat kuorsausta ja uniapneaa, ja ääni madaltuu. Nivelsäryt ovat tavallisia. Yleisoireita ovat hikoilu, päänsärky ja väsymys.
Tyreostaattihoitoon liittyvä agranulosytoosi ilmaantuu ensimmäisen puolen vuoden aikana hoidon aloittamisesta.
O? Yleensä joo. Pharmaca: "Haittavaikutuksista vakavin on agranulosytoosi, jota esiintyy n. 0,1–0,5 %:lla potilaista. Karbimatsolin aiheuttama agranulosytoosi voi kehittyä nopeasti, yleensä jo ensimmäisten hoitoviikkojen tai -kuukausien aikana. "
fS-C-peptidi 0,30mmol/l (viitealue 0,20-0,60) tuoreella diabeetikolla (B-gluk 15,0 mmol/l) sulkee pois tyypin I diabeteksen.
V, C-peptidipitoisuus heijastaa luotettavasti haiman insuliinin tuotantoa ainoastaan, jos plasman glukoosipitoisuus on vähintään 6 mmol/l. Taudin alkuvaiheessa C-peptidipitoisuuden tulkinta on vaikeaa. Pitkään kestänyt hyperglykemia uuvuttaa beetasoluja, jolloin C-peptidipitoisuus voi pienentyä ohimenevästi.
Raskaudenaikaista hypertyreoosia on syytä välttää, mutta subkliinisestä hypotyreoosista ei ole haittaa.
V
Osteoporoosin hoitoa ei kannata aloittaa yli 70-vuotiaille naisille, koska luun kunto on jo merkittävästi heikentynyt ja lääkkeiden hyötysuhde on pieni.
V
Normaali TSH riittää hypotyreoosin poissulkuun potilaalla, jolla on hypotyreoosioireita.

V

Medullaarinen kilpirauhaskarsinooma on usein perinnöllinen.
O
Hyperkalemian taustalla voi olla magnesiumin puute.
V
Neuropaattisen jalkahaavan ensisijaishoito on jalkakylvyt ja antibiootti.
V
Insulinooman seulontakokeena voidaan käyttää sokerirasitusta.
V
Seerumin kortisolipitoisuus on suurimmillaan aamulla ja pienimmillään keskiyöllä.
O
Primaarisen hyperparatyreoosin aiheuttajana 75-85% tapauksista on lisäkilpirauhasen hyperplasia.
V
Cushingin oireyhtymän tavallisin syy on lisämunuaisperäinen, kortisolia tuottava adenooma.
V
Hypertyreoosissa saavutetaan eutyreoosi jo muutamia päiviä tyreostaattilääkityksen aloittamisen jälkeen.
V
S-tyreoglobuliini on tärkeä papillaarisen ja follikulaarisen kilpirauhassyövän primaaridiagnostiikassa, mutta se ei sovellu seurantatutkimukseksi.
V - kohoaa hypertyreoosissa, kilpirauhasen erilaistuneiden (papillaari, follikulaari) karsinoomien ja ei-toksisen struuman yhteydessä sekä ohimenevästi kilpirauhasleikkauksen jälkeen ja subakuutin tyreoidiitin alkuvaiheessa. Onnistuneen tyreoidektomian jälkeen pitoisuus laskee (n. 0.2µg/l) muutamassa vko:ssa. Matalasta tasosta kohoava arvo tyroksiinisupressiohoidon aikana viittaa metastaasien kehittymiseen. Tyreoglobuliini on tärkein metastaaseja paljastava tutkimus.
Orlistaatti vähentää ruokahalua.
V - Orlistaatti estää ohutsuolessa vaikuttavan lipaasi-entsyymin toimintaa.
Hypotyreoosissa tyroksiini voidaan yleensä lopettaa 18kk:n hoidon jälkeen.
V - Tyreostaternea vid hypertyreos brukar vara 12–18 kk (esh)
Autoimmuunityreoidiitin tyyppioire on aristava kilpirauhanen ja kuume.
V
Lisproinsuliinia käytettäessä vaikutuksen kestoa pidennetään annosta suurentamalla.
V
Oleellista ketoasidoosin hoidossa on nesteytys ja insulinisaatio.
O
Potilaalle, jolla on mikroprolaktinooma ja hyperprolaktinemian oireita aloitetaan dopamiiniagonistihoito.
O - lääkehoito ensisijainen hoitomenetelmä
Hypotensiivisellä sydäninfarktipotilaalla todettu s-korsol 250mmol/l klo 8.00 sulkee pois kortisolinpuutteen.
V
Lisämunuaisen insidentalooman tutkimuksiin kuuluvat hormonimääritykset ja ohutneulabiopsia.
V - (ei välttämättä bipsia) tarvitaan RAD (TT/MRI) ja Lab: Kaikilta tutkitaan 1,5 mg DXM-koe, elektrolyytit ja dU- meta- ja normetanefriinit. Jos on hypertensio tutkitaan lisäksi P-reniini ja S-aldosteroni. Insidentalooma: > 1cm sattumalta todettu muutos lisämunuaisessa --> Valtaosa hyvänlaatuisia, toimimattomia adenoomia (~82%). Voi myös olla kortisolia (~5.3%), aldosteronia (~1%) tuottava adenooma, feokromosytooma (~5.1%) sekä lisämunuaisen kuorikerroksen karsinooma (~4.7%) tai metastaattinen muutos (~2.5%). Keuhkosyöpä on yleisin lisämunuaismetastaasin syy.
10% feokromosytoomista on maligneja.
O, "Sporadisista feokromosytoomista noin 10 % on pahanlaatuisia, mutta periytyvissä kasvaimissa pahanlaatuisten kasvainten osuus vaihtelee geneettisen taustan mukaan. "
Jos tyreostaattihoidon yhteydessä ilmaantuu yli 38 asteen kuume, tarkistetaan veren leukosyytti- tai neutrofiilitaso päivystysluonteisesti.
O - Agranulosytoosi!!!
Diabetes lisää infektioherkkyyttä.
O --> gluk högt --> bakuna digii
Raskausdiabetes lisää myöhempää riskiä sairastua tyypin II diabetekseen.
O
Liikunta parantaa tyypin II diabeetikon verensokeritasoa, vaikka paino ei laskisikaan.
O
Tyypin I diabetes voi alkaa 20-40 –vuotiaana, mutta ei tätä vanhemmilla.
V
Juuri sairastuneen tyypin I diabeetikon tärkein ruokavaliohoidon tavoite on oppia laskemaan ruuan hiilihydraatit.
O
Basedowin taudissa hypertyreoosi johtuu TSH-reseptoriin kiinnittyvistä vasta-aineista, jotka kiihdyttävät kilpirauhasen toimintaa.
O - (Gravesin tauti) Yleisin hypertyreoosin tyyppi; TSH-reseptorivasta-aineet (S-TSHRAb) koholla, Yleisin sairastumisikä 30–40 v; valtaosa potilaista naisia; Liikatoiminta on usein reipasta.
Hypofyysikasvain voi aiheuttaa kaksoiskuvia.
O
Kilpirauhasta stimuloivien vasta-aineiden tiitteri korreloi suoraan Basedowin tautia sairastavien potilaiden silmäoireiden vaikeusasteeseen.
V
Hypotyreoosissa paino nousee, koska hypotyreoosi lisää ruokahalua.
V
Hypotyreoosia sairastavan potilaan kilpirauhanen on lähes aina atrofinen.
V - (95% kilpirauhas peräinen) Autoimmuunityreoidiitti 2 yleisin syy (seerumin TPO-va suurentunut) Muita syitä: kilpirauhasleikkaus, radiojodihoito; TSH:n tai sen vaikutuksen puute (sentraalinen hypotyreoosi; 5 % potilaista). (EI missään maininta atrooofisesta hilpirahasesta)
Papillaarista tyreoideakarsinoomaa tavataan eniten 30-50-vuotiaiden ryhmässä.
O - Papillaarista kilpirauhaskarsinoomaa esiintyy nuorilla, mutta yleisintä se on 45–54-vuotiaiden naisten joukossa
Follikulaarinen karsinooma on Suomen tavallisin (90%) kilpirauhassyöpä.
V - Papillaarinen karsinooma on tavallisin kilpirauhasen pahanlaatuinen kasvain --> Se on lähtöisin follikkeliepiteelistä
Akromegalian hoidossa okreotidi (somatostatiinianalogi) hillitsee kasvuhormonin eritystä.
O
Karsinoidikasvaimet löydetään useimmiten paksusuolesta.
V- ohutsuolessa (toiseksi yleinen adenokarsinooman jälkeen)
Sairaaloisen lihavuuden määritelmä on BMI > 40kg/m2.
O ( > 25 övervikt, >30 lihavuus (obesiter) > 35 vaikea lihavuus > 40sairaaloinen lihavuus
Subakuuttiin tyreoidiittiin kuuluu yleensä vaikea hypertyreoosi.
V - "Koska tulehdus vapauttaa verenkiertoon kilpirauhashormoneja, potilaalla on ohimeneviä tyreotoksikoosin oireita. Yleensä parin kuukauden kuluttua oireiden alusta kehittyy ohimenevä hypotyreoosi." ( Alussa on usein ohimenevä tyreotoksikoosivaihe, jolloin TSH on lievästi pienentynyt ja T4V lievästi suurentunut. Tätä seuraa 1–2 kk hoidosta ohimenevä hypotyreoosivaihe 20 %:lla. Pysyvä hypotyreoosi kehittyy 2–3 %:lle.)
Leikkauksen jälkeinen hyponatremia voi johtua epätarkoituksenmukaisesti ADH-erityksestä.
O - SIADH (nesteretentio --> hyponatremia)
Lisproinsuliinin vaikutus alkaa 10 minuutissa.
O - Ateriainsuliinit!! Humalog ( vaikutus n 15 minutissa) (Novorapid 10-20 min)
Diabeettisen ketoasidoosin merkittävin tekijä on insuliinin puute.
O
Tyypin I diabeteksen kestettyä 20 vuotta noin 90% potilaista todetaan silmänpohjamuutoksia.
O
Subakuutin tyreoidiitin akuuttivaiheessa lasko on yleensä koholla.
O - CRP ja lasko koholla
Lievästi koholla olevat prolaktiiniarvot ovat tavallisia terveilläkin ihmisillä.
O
Basedowin taudissa kilpirauhanen on aina suurentunut.
V
Hypotyreoosin hoito keski-ikäisellä muuten terveellä potilaalla aloitetaan ylläpitoannosta pienemmällä tyroksiiniannoksella.
O
Hypertyreoosia epäiltäessä tutkitaan s-TSH ja s-T4v.
O - (lisäksi Basedown epäily --> TSHRAb)
Hyvä verenpaineen hoitotasapaino on tärkeämpi kuin hyvä sokeritasapaino ehkäistäessä diabeetikoiden neuropatioiden kehittymistä.
V
Ummetus on diabeetikon ruuansulatuskanavan vaivoista yleisin.
O - gastroparees (autonom neuropati)
Medullaarisen tyreoideakarsinooman seurannassa käytetään seerumin kalsitoniini- ja CEA- pitoisuuksia.
O, "Medullaarisen karsinooman seurannassa tutkimuksia tehdään muuten samoin kuin papillaarisen ja follikulaarisen karsinooman seurannassa, mutta tyreoglobuliininmääritykset korvataan seerumin kalsitoniini- ja CEA-pitoisuuden tutkimisella." (Medullaarinen karsinooma on lähtöisin kilpirauhasen parafollikulaarisista eli C-soluista, jotka tuottavat kalsitoniinia)
Papillaarisen tyreoideakarsinooman seurannassa tyreoglobuliinitason tulee olla mittaamattomissa.
V Tyreoglobuliinin (S-Tygl 1) tulee olla mittaamattomissa radiojodihoidetuilla potilailla, tai pysyä aikaisemmalla tasolla potilailla joille ei ole annettu radiojodihoitoa
Papillaarisen tyreoideakarsinooman postoperatiivisessa tyroksiinikorvaushoidossa pyritään pitämään TSH normaalialueella.
V Tavoitteena on pitää seerumin TSH viitearvojen alapuolella, tasolla 0.05–0.1 mU/l, ja T3V viitealueella.
Ohutneulabiopsiassa kilpirauhasesta saatu normaalilöydös sulkee pois kilpirauhassyövän mahdollisuuden.
V ei välttämättä
Ohutneulabiopsiassa kilpirauhasesta saatu normaalilöydös sulkee pois kilpirauhassyövän mahdollisuuden.
O
Yhtenä akromegalian hoitomuotona voidaan käyttää sädehoitoa.
O
Leptiini on haiman tuottama hormooni.
V-fettceller
Orlistaattia käytetään anoreksian hoitoon.
V
Tyypin I diabetes on autoimmuunisairaus.
O
Tyypin II diabetekseen liittyy insuliiniresistenssi ja lisääntynyt maksan glukoosituotanto.
O
Tyypin I diabeteksen elinkomplikaatioiden estämisessä tärkeintä on mahdollisimman hyvä verenpaineen hoito.
V
Tyypin II diabeteksessä metformiinia ei tule käyttää, mikäli potilaalla on vaikea munuaisten vajaatoiminta.
O
Laktaattiasidoosi kehittyy usein sulfonyyliureoiden komplikaationa.
V-Metformin haitta
Käytettäessä lisproinsuliinia ateriainsuliinina, kannattaa pitkävaikutteinen insuliini antaa vähintään kahtena pistoksena.
O (V hittade någon meta-analys där lispro + glargin x1 var bättre än lispro + NPH x 2)?? Nån hade satt rätt men hittar inte
Diabetisessä nefropatiassa beetasalpaajilla on muita verenpainelääkkeitä edullisempi vaikutus
V-ACE
Diabetisessä neuropatiassa karbamatsepiinin suotuisa vaikutus perustuu sen kipukynnystä nostavaan vaikutukseen.
V. Karbamatsepiini vaikuttaa ilmeisesti lähinnä salpaamalla depolarisoituneiden neuroneiden käyttö- ja jänniteherkkiä Na+-kanavia, jolloin toistuvat aktiopotentiaalit estyvät. Karbamatsepiini estää poikkeavaa ärtyvyyttä mutta häiritsee vain vähän hermoston normaalia viestintää.
Diabeteksessä ilmenevän hypertriglyseridemian hoidossa ensimmäinen lääkitys on statiini.
O
Hypotyreoosi voi nostaa seerumin prolaktiinipitoisuutta.
O Kolmas yksinkertainen hyperprolaktinemian syy on primaarinen hypotyreoosi, jossa suurentunut TRH-pitoisuus johtaa TSH:n lisäksi myös prolaktiiniarvon suurentumiseen
Tyreostaattihoitoon liittyvä agranulosytoosi ilmaantuu ensimmäisen puolen vuoden aikana hoidon aloittamisesta.
O? tavallisesti parin ensimmäisen hoitokuukauden aikana.
Hypertyreoottisen potilaan luomispasmi on diagnostinen Basedowin silmäoireyhtymälle.
V- ei ainakaan diagnostinen
Somatostatiini lisää kasvuhormonin eritystä.
V somatostatiini. (GIH) kasvuhormonin estäjähormoni
Sulfonyyliureat ja metformiini ovat tyyppi II diabeteksen ensisijaislääkkeitä.
O (--> V Elintapamuutosten lisäksi metformiinilääkitys suositellaan aloitettavaksi diabeteksen diagnoosivaiheessa tyypin 2 diabeteksessa. 2014 R men 2016 F)
Metformiinin käytössä on noudatettava varovaisuutta hoidettaessa potilaita, joilla on munuaisten vajaatoiminta.
O
Vaikeassa ketoasidoosissa potilas on dehydroitunut, hypotensiivinen, takykardinen ja hyperventiloiva.
O
Ketoasidoosissa on tärkeää laskea verensokeripitoisuus mahdollisimman pian alle 12 mmol/l, jotta vältyttäisiin suurilta osmoottisen tasapainon muutoksilta, jotka harvinaisissa tapauksissa voivat johtaa aivoödeemaan.
V infuusionopeutta muutetaan siten, että P-Gluk-pitoisuus pienenee 2–3 mmol/l/t.
Metformiinihoito tulee keskeyttää vähintään 48h ennen suurta tai keskisuurta leikkausta.
V/O, Oraalisia diabeteslääkkeitä ei tarvinne tauottaa ennen leikkausta, mutta niitä ei kannattane määrätä leikkauspäiväksi --> KH, näytön aste C
Vaikkei tyyppi I diabeetikolle olisikaan vielä kehittynyt mikroalbuminuriaa, pitää lääkkeellinen verenpainehoito aloittaa verenpainetasolla 130/80.
V Lääkehoidon aloittamista voidaan harkita, jos potilaalla on tyypin 1 diabetes tai tyypin 2 diabetes ja munuaisten vajaatoiminta kun verenpaine 130-139/85-89
Mikroalbuminurian esiintyminen aikuistyypin diabeetikolla lisää sepelvaltimosairausriskiä, vaikkei assosioidukaan merkittävästi epäedullisiin kolesteroliarvoihin.
O?Mikroalbuminuria lisää myös sydän- ja verisuonitauteihin sairastumisen vaaraa.(diabetesliitto)
Raskas, pitkäkestoinen liikunta ja kilpaurheilu on kielletty insuliinihoitoisilta diabeetikoilta.
V
Alkoholi lisää tyyppi II diabeteksen kehittymisen riskiä, tupakoinnilla ei sen sijaan siihen ole
V
Tupakointi lisää sydän- ja verisuonitautien riskiä enemmän diabeetikoilla kuin terveillä.
O
Diabeettisen neuroartropatian hoidossa tärkeintä on immobilisaatio.
O Charcot
Jos insuliinin tarve aikuisilla on > 0,7 ky/kg, viittaa se insuliiniresistenssiin.
V Koko vuorokauden insuliinitarve on normaalipainoisella tyypin 1 diabeetikolla yleensä yhteensä noin 0,5–1,0 yks./kg.
Insuliinihoidon aloitus tyyppi II diabeetikoilla johtaa tavallisesti potilaan painon laskuun.
V
Tyroksiinihoito usein pienentää normaalitoimintaisen struuman kokoa.
V
Subakuuttiin tyreoidiittiin liittyy kilpirauhasen kipu vain poikkeustapauksissa.
V
Subakuutin tyreoidiitin hoidossa prednisonin teho tulee esiin hyvin nopeasti.
O - inom några dagar
Hypotyreoosi on yleinen subakuutin tyreoidiitin alkuvaiheessa.
V - ohimenevä tyreotoksikoosi (Alussa on usein ohimenevä tyreotoksikoosivaihe, jolloin TSH on lievästi pienentynyt ja T4V lievästi suurentunut. Tätä seuraa 1–2 kk hoidosta ohimenevä hypotyreoosivaihe 20 %:lla. Pysyvä hypotyreoosi kehittyy 2–3 %:lle.)
Hypotyreoosin taustalla on usein autoimmuunityreoidiitti.
O - (Autoimmuunityreoidiitti yleisin syy (seerumin TPO-vasta-ainepitoisuus suurentunut))
Mikäli tyreotoksikoosi johtuu tyreoidiittiin liittyvästä kilpirauhasen kudostuhosta, on kilpirauhasen radiojodikertymä hyvin pieni.
O, låter bra
Akuuttien porfyrioiden yleisin oire on vatsakipu.
O
Anoreksia ei yleensä vaikuta kuukautiskiertoon.
V
Lihavilla leptiinipitoisuus on alentunut.
V
Vaikea hypertriglyseridemia voi johtaa pankreatiitteihin.
O muut syyt: alkoholi, hyperkalsemia
Hyperkolesterolemia voi olla seurausta hypotyreoosista.
O
MEN 1 –oireyhtymässä lähes kaikilla potilailla on hyperparatyreoosi.
O Harvinainen periytyvä syöpäoireyhtymä, jossa kehittyy pääasiassa lisäkilpirauhasen, haiman ja aivolisäkkeen etuosan kasvaimia sekä harvemmin lisämunuaiskuoren tai muita ei-endokriinisia kasvaimia
MEN 2 –oireyhtymässä follikulaarinen tyreoideakarsinooma on hyvin yleinen.
V Monikasvainoireyhtymä, jossa kehittyy medullaarinen kilpirauhassyöpä (MTC), feokromosytooma ja yhdessä muodossa lisäksi primaari hyperparatyreoidismi.
Plasman kromograniini A ja B ovat GEP-tuumoreiden tärkeitä seurantaparametrejä.
O, "GEP-NE-kasvaimen diagnoosi perustuu perinteiseen histologiaan ja immunohistokemiaan, lähinnä kromograniini A- ja synaptofysiinivärjäyksiin."
Feokromosytooma voi olla merkki MEN 2B –oireyhtymästä.
O, MEN2A:ssa MTC:n liittyy 50 %:lla feokromosytooma ja 20-30 %:lla primaari hyperparatyreoidismi. Myös MEN2B:ssa MTC:n liittyy puolilla potilaista feokromosytooma muttei hyperparatyreoidismia
ACTH:n puute ja Addisonin tauti johtavat lähes identtiseen taudinkuvaan ja korvauslääkitykseen.
V, ACTH:n puute --> glukokortikoidien puute --> korvataan hydorkortisonilla. Addison --> glukokortikoidien JA mineralokortikoidien puute --> korvataan hydrokortisonilla JA Florinefillä
Primaarisessa hyperaldosteronismissa seerumin reniini on koholla.
V, "Primaarisessa hyperaldosteronismissa seerumin aldosteronipitoisuus on primaarisesti suurentunut ja reniinin aktiivisuus on sekundaarisesti pienentynyt"
Cushingin oireyhtymän yleisin syy on aivolisäkkeen adenooma.
O, "Aikuisilla yleisin Cushingin oireyhtymän aiheuttaja on aivolisäkkeen hyvänlaatuinen kasvain (70 %)."
Cushingin oireyhtymään liittyy usein hirsutismi.
O, "Hyperkortisolismi aiheuttaa sellaisenaan hypertrikoosia, erityisesti kasvojen alueella. Lisämunuaisperäisten androgeenien liikaeritys aiheuttaa hirsutismia 60–80 %:lla potilaista"
Naisilla verenkierron DHEAS on peräisin osittain munasarjoista.
V, "DHEA:ta muodostuu jonkin verran munasarjoissa, mutta DHEAS on peräisin yksinomaan lisämunuaisista tai se on muodostunut DHEA:sta rasvakudoksessa tai maksassa."
Virtsan NTx-määritys soveltuu osteoporoosin lääkehoidon seurantaan.
O
Osteoporoosin diagnoosin voi tehdä luotettavasti natiiviröntgenkuvista.
V
Tiatsidit vähentävät kalsiumin eritystä virtsaan.
O, --> hyperkalsemia
PTH inhiboi fosfaatin takaisinottoa munuaisissa.
O, PTH inhiberar fosfat reabsorptionen i njurarna, ökar reabsorptionen av Ca i njurarna, ökar D-vitamin produktionen i njurarna och ökar nedbrytningen av ben
Kasvuhormonin liikaeritys lisää riskiä diabetekseen.
O
Prolaktinooma on aivolisäkkeen adenoomista yleisin.
O, Prolaktiinia tuottava adenooma on selvästi yleisin.
Normaali kilpirauhanen painaa n. 30-60g.
V, Normaali kilpirauhanen painaa 15–25 grammaa, jodinpuutosalueilla enemmän.
Koholla oleva seerumin PTH-pitoisuus voi johtua D-vitamiinipuutoksesta.
O, D-vitamiinin puutos --> sekundaarinen hyperparatyreoosi
TRH:n anto suurentaa nopeasti seerumin prolaktiinipitoisuutta.
O, nousee 1 h sisällä
Somatostatiinilla ei ole vaikutusta kasvuhormonin eritykseen.
V, inhiboi
Kaikki aivolisäkehormonit erittyvät sykäyksittäin.
O, "Kaikki aivolisäkehormonit erittyvät sysäyksittäin, mutta sysäyksien amplitudi ja väli vaihtelevat"
Monet yleissairaudet ja lääkkeet vähentävät TSH:n eritystä.
O, "Useat lääkkeet vaikuttavat kilpirauhasen toimintaan ja toimintakokeiden tulosten tulkintaan. TSH:n eritystä vähentävät mm. dopamiini, glukokortikoidit ja oktreotidi. Vaikutus on ohimenevä." "Yleissairaus aiheuttaa kilpirauhashormonien muutoksia monin eri mekanismein. TSH:n eritys aivolisäkkeestä voi pienentyä siinä määrin, että potilaalle kehittyy ohimenevä sekundaarinen hypotyreoosi. "
Huonossa hoitotasapainossa olevilla diabeetikoilla kasvuhormoni on usein koholla ilman akromegaliaa.
V, "Hypoglykemia on voimakas kasvuhormonin eritystä stimuloiva ärsyke"
Tietokonetomografia on paras hypotalamuksen ja sellan alueen kuvantamismenetelmä.
V-magnet
Valtaosa aivolisäkekasvaimista leikataan kraniotomiateitse.
V
Bromokriptiini stimuloi prolaktiinin eritystä.
V-Prolaktiiniestäjä
Akuutin hyponatremian yhteydessä matala virtsan osmolaliteetti viittaa yleensä korjaantumassa olevaan vesimyrkytykseen.
O - "pieni virtsan osmolaliteetti viittaa joko korjaantumassa olevaan vesimyrkytykseen tai niukkaan suolan saantiin."
Propyylitiourasiili estää T4:n muuttumista T3:ksi maksassa.
O - "Tyreostaatit ovat tioamideja (karbimatsoli, metimatsoli, propyylitiourasiili), jotka estävät jodidin hapettumisen, sitoutumisen tyrosiiniin ja jodityrosiinien kytkeytymisen jodityroniineiksi.") - Propyylitiourasiilin etuna verrattuna karbimatsoliin on se, että se estää sekä kilpirauhasessa että sen ulkopuolisissa kudoksissa tyroksiinin muuttumista varsinaiseksi aktiiviseksi metaboliitiksi eli trijodityroniiniksi. Tämä on hyödyksi silloin, kun tarvitaan nopeaa hoitovastetta, kuten esimerkiksi hypertyreoottisen kriisin hoidossa
Matala TSH liittyneenä matalaan T4v-arvoon viittaa kilpirauhasperäiseen vajaatoimintaan.
V - centraalinen
Jodinpuutostilanteissa kilpirauhanen erittää suhteellisesti enemmän T3:a kuin T4:ää.
O - "Jodinpuutostilanteissa kilpirauhanen erittää suhteellisesti enemmän T3:a kuin T4:ää. Seerumin T4-pitoisuus pienenee, mutta T3 pysyy muuttumattomana"
Kilpirauhasen konsistenssi on usein lisääntynyt Basedowin taudissa.
O ? - "Useimmiten kilpirauhanen on diffuusisti suurentunut, mutta noin 20 %:ssa sen koko on normaali myös ultraäänellä mitattuna" "kiinteä konsistenssi viittaa autoimmuunityreoidiittiin hypotyreoosin syynä"
TRH-koe auttaa erottamaan yleissairauksiin liittyvän matalan TSH:n hypertyreoosista.
O - Primaarisessa hypotyreoosissa (kilpirauhas peräinen) vaste on kiihtynyt. Pituitaarisessa hypotyreoosissa vaste on pieni tai se puuttuu, hypotalaamisessa vaste voi olla suuruudeltaan normaali, mutta viivästynyt.
Mitä huonompi on diabeteksen hoitotasapaino, sitä suuremmalla todennäköisyydellä kehittyy mikroangiopatia.
O