• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/27

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

27 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Wat kunnen we zeggen over het woord community?

Het is een affectif begrip. Mensen willen graag bij een community horen: het voelt goed. Het staat face to face met imagined community.

Wat is het probleem met nationalisme en etniciteit?

We zijn ze gaan verwarren terwijl er andere criteria voor zijn. Nationalisme is steeds meer etnonationalisme.

Wat zijn etic en emic en hoe dragen deze bij aan de construering van je identiteit?Etic: benadering van buitenaf, zoals bijv door wetenschappers


Emic: beleving van binnenuit


Bepaalde elementen worden ook door de buitenwereld aan je toegeschreven en ook door deze twee.

Wat is de dualiteit van etniciteit?

Het is allebei geconstrueerd als gegeven.

Wat zegt Eriksen over de term etniciteit?

Dat het een relatief nieuw concept is en dat het pas sinds de 1990's en 2000 is komen opzettten.

Wat stelde Wimmer?

Dat er sinds het Congres van Wenen en het Verdrag van Versailles steeds meer etnische identiteitsoorlogen zijn.

Wat stelden Marx en Weber?

Dat we allemaal aannames maken en daarmee ind e toekomst kijken. Mensen gaan steeds meer in een groter geheel op en als individu verelven met een ander individu ongeacht de achtergrond. Dit is echter niet gebeurd.

Wie gebruikte voor het eerst etniciteit? Wat betekent het qua etymologie? Wanneer werd het in Europa gebruikt?

David Riesman in 1953, het komt van het geen onderdeel van de polis uitmaken (barbaar) en in EU werd het echt gebruikt in de 19e eeuw.

Noem een verschil tussen ras en etniciteit?

Ras is ascribed en etniciteit is achieved.

Wat is een verschil tussen sociale klasse en etniciteit?

Sociale klasse refereert altijd naar systemen van sociale groepering en verdeling macht. Etniciteit hoeft dit echter niet.

Wat was de chicago school?

Het is uitgevonden door Robert Park en zat in de sector van urbane antropologie. Ze bestudeerden de continuiteit en verandering van etnische relaties en hebben het concept van de meltingpot bedacht.

Wat was de meltingpot?

Dat alle verschillende etniciteiten van isolatie naar assimilatie gaan en opgaan in de grotere Amerikaanse samenleving. Daar komen ook fruitbowl en mixed salad vandaag.

Waarom gingen we weg van het smeltkroes-idee?

Omdat we niet persé onze identiteit voor de ander wilden opgeven, etnische netwerken wel erg belangrijk waren en er andere identificaties bestaan.

Wat is volgens Eriksen het grote verschil tussen ras en etniciteit?

Ras is geen keuze en gaat vooral over uiterlijke kenmerken, terwijl etniciteit dat wel is. Etniciteit heeft daarbij ook verschillende classificaties.

Wat was de manchester school?

Geen urbane antropologie, opgericht door Gluckman en Mitchell en deden onderzoek naar de copperbelt studies: studies naar mijnbouwen.

Hoe vind etnische classificatie plaats?

Door stereotypering/stigma

Wat is het gevaar van stereotypen?

Ze zijn incompleet en zijn volhardend en moeilijk te veranderen.

Wat is een voorbeeld van ondercommunicatie?

Assimilatie en acculturatie

Hoe stond Barth tegenover Etniciteit?

Hij heeft een emic benadering en benadrukt de verschillen ipv de "cultural stuff inside"

Wat voor een benadering had Abner Cohen?

Een instrumentalistische benadering. Etnische organisatie is volgens hem in essentie politieke organisatie. Het moet een functie/nut hebben om levensvatbaar te zijn.

Wat was de kritiek op Cohen?

Dat het niet-materieel, symbolisch, emotioneel en psychologisch is en de rol van de geschiedenis, ideologie en machtsrelaties niet mee worden genomen. Het is dus een heel subjectivistische en voluntaristische benadering.

Wat was de benadering van Durkheim en Weber?

Idealistisch en structuralistisch


Idealistisch en symbolisch

Laat de subjectivistische en objectivistische benadering van etniciteit zien

Subjectivistisch: etniciteit toeschrijving actoren zelf, vrije wil en individueel handelen.


Objectivistisch: externe en institutionele factoren, geen/beperkte invloed actoren en externe processen.

Wat is het aspect van de sociale relatie tussen twee groepen actoren die zichzelf cultureel verschillend beschouwen?

Regelmatige interactie

Wat is cultureel onderscheid?

Een verwijzing naar een mythe van gemeenschappelijke origine, blut, boden, taal, religie, uiterlijke kenmerken, specifieke gebruiken en tradities.

Wat is de dualiteit van etniciteit?

(etno)nationalisme, rouwen om mensen die we niet gekend hebben.

Wat is blut en boden?

Etniciteit gebaseerd op afkomst en territorium.