Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/165

Click to flip

165 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Tütünler Islak


Turgut Uyar

Aczı Hal

Turgut Uyar

Lehçei Osmani

Ahmet Vefik Paşa

Kamusi Turki

Şemsettin Sami

Nadide

Hüseyin Cahit Yalcin

Yaza Yolculuk

Tomris Uyar

Yerçekimli Karanfil

Edip Cansever

Turfanda mi yoksa turfa mi

Mizancı Murat Bey

Hayal İçinde (roman)

Hüseyin Cahit Yalçın

Kavgalarım (eleştiri)

Hüseyin Cahit Yalçın

Evrak-ı Eyyam (düz yazı)

Cenap Şahabettin

Yalan (tiyatro)

Cenap Şahabettin

Vesilet-ün Necat (hz muhammedin doğumu)

Süleyman Çelebi

Miyan nedir?

Şarkının 3. mısrasıdır.

Bengü Bade

Fuzuli

Sümbül redifli gazel

Baki

Mersiye-i Hazreti Süleyman Han

Baki

Felekname

Gülşehri

Miratül Memalik

Seydi Ali Reis ilk seyahatmane

Sefaretname nedir?

Osmanli elcilerinin gittikleri yerleri anlatan gezi yazıları.

Hayat ve Kitaplar (eleştiri)

Ahmet Şuayp

ilk tezkire (biyografi)

Mecali-ün Nefais - Ali Şir Nevai

Anadolu sahasında ilk tezkire

Heşt Beşt (Sehi Bey)

Kara Bir Gün

Süleyman Nazif

Küçük Paşa (roman)

Ebubekir Hazım Tepeyran

Toprağın Kızı

Aka Gündüz

Dikmen Yıldızı

Aka Gündüz

Kurbağacık

Aka Gündüz

Sokağı edebiyatımıza getiren

Hüseyin Rahmi Gürpınar

Hikayede gerçek anlamda Anadoluyu ilk kez işleyen

Refik Halit Karay

Üç Tarzı Siyaset

Yusuf Akçura

Yamalar (tiyatro)

Hüseyin Suat Yalçın (Afife Jale rol aldı)

Neo-klasizm etkisinde kalan sanatçılarımız

Yakub Kadri ve Yahya Kemal

Lane-i Melal

Hüseyin Suat Yalçın

Melal şairi (can sıkıntısı)

Hüseyin Suat Yalçın

Nazmı nesire yaklaştıranlar

Tevfik Fikret, Mehmet Akif

Nazmı nesirden uzaklaştıranlar

Ahmet Haşim (hece köylü vezni), Yahya Kemal, Cenap Şahabettin (hece parmak hesabı)

Edebiyat Tarihi yazarları

Mehmet Fuat Köprülü, Ahmet Hamdi Tanpınar, Ali Canip Yöntem

Çöle İnen Nur

Necip Fazıl Kısakürek

Tiyatro tarihimizde heceyle yazılmış başarılı ilk manzum piyesi

Yusuf Ziya Ortaç - Binnaz

İç konuşmalara eserinde ilk yer veren kişi

Mehmet Rauf

Rübab dergisinde toplanıp Mevlana ve Yunus Emre'nin havasını yaşatmak isteyenler

Milli Edebiyatta Nayiler'dir.

Nobele aday gosterilen ilk kadın yazarımız

Leyla Erbil

Tuhaf Bir Kadın (roman)

Leyla Erbil

Üç Başlı Ejderha

Leyla Erbil

Gölgesizler

Hasan Ali Toptaş

Heba

Hasan Ali Toptaş

Vaveyla (şiir)

Namık Kemal

Hürriyet Kasidesi

Namık Kemal

Anadolu Şairi

Ömer Bedrettin Uşaklı

Ağaç dergisi

Necip Fazıl Kısakürek

Varlık Dergisi

Yaşar Nabi Nayır

Mavi Dergisi

Atilla İlhan

Yaprak Dergisi

Orhan Veli

Akbaba Dergisi

Yusuf Ziya Ortaç

Korku hikayesi

Kenan Hulusi Koray

Ressam şairler

Tevfik Fikret ya da Bedir Rahmi Eyüboğlu

Büyük Doğu Dergisi

Necip Fazıl Kısakürek

Diriliş Dergisi

Sezai Karakoç

Paris Ekspozisyonu, Berlin mektupları

Sadullah Paşa

Fazilet Eczanesi

Haldun Taner

Huzur Çıkmazı

Haldun Taner

Mahalle Kahvesi

Sait Faik

Mahalle Kavgası (hikaye)

Orhan Kemal

Mahallenin Kısmeti (hikaye)

Aziz Nesin

Yarın Yarın

Pınar Kür

Küçük Oyuncu

Pınar Kür

Asılacak Kadın

Pınar Kür

Beatnik şiir

Ece Ayhan ve Can Yücel

Kudüs şairi

Nuri Pakdil

Şecerei Turki (tarih kitabı)

Ahmet Vefik Paşa

Milli Edebiyat Meselesi

Ali Canip Yöntem

Edebiyatçılar Geçiyor (anı)

Halit Fahri Ozansoy

İlk yerli roman

Taaşuku Talat ve Fitnat

Taaşuku Talat ve Fitnat

Şemsettin Sami

Orhun yazitlari ve kutadgu Biligi çeviren

Şemsettin Sami

Edebiyatımızda ilk fıkra yazarı

Ahmet Rasim

Gecelerim

Ahmet Rasim

Muharrir bu ya

Ahmet Rasim

Sebki Hindinin ilk temsilcisi

Naili

Serabı Ömrüm

Rıza Tevfik Bölükbaşı

Uçun Kuşlar

Rıza Tevfik Bölükbaşı

Sokağı şiire getiren

Orhan Veli

Bu Vatan Kimin

Orhan Şaik Gökyay

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır.....

Mithat Kemal Kuntay

Rubainin Anadoludaki öncüleri

Mevlana ve Azmizade Haleti

Ümmül Muharriat (yazarların annesi)

Halide Nusret Zorlutuna (git bahar)

Aşk ve kadın şairi, ayrıca TDKnın kurucu üyelerindendir.

Celal Sahir

Uzun beyaz Bulut - Gelibolu (Çanakkale savaşını 2000li yılların bakış açısıyla)

Buket Uzuner

İki Yeşil Susamuru

Buket Uzuner

Beş hececilerin adını duyurdukları dergi

Türk Yurdu

Yahya Kemal şiirlerinin diline ne der

Beyaz Lisan

Yahya Kemal'in millicadeleyi destekleyen yapıtı (düz yazı)

Siyasi ve Edebi Portreler

Hece, aruz, serbest.. Hepsini kullanan bayrak şairi

Arif Nihat Asya

Harname (hiciv)

Şeyhi

Şikayetname (hiciv)

Fuzuli

Zafername (hiciv)

Ziya Paşa

Azabı Mukaddes (hiciv)

Neyzen Tevfik

Izdırap şairi

Fuzuli

Mesnevisi olmayanlar

Nefi, Baki, Nedim

Cenge Giderken


M. Emin Yurdakul

Cenk Ufukları


Yusuf Ziya Ortaç

Cenk Türküsü


Süleyman Nazif

Cenk Duyguları

H. Fahri Ozansoy

İlk fabl örnekleri

Beydaba


Kelile ve Dimne


Mevlana Mesnevi


Ezop


LaFontaine

Buzlar Çözülmeden

Oyun Cevat Fehmi Başkut

Paydos

Oyun Cevat Fehmi Başkut

Yaşar Kemalin 'nehir roman'ı

Akçasazın Ağaları

Yenibütüncü şiir

Seyyit Nezir

Marksizmin ufkundaki bireyi hedef alan ikinci yeniden sonraki en önemli şiir akımı

Yenibütüncü şiir

Parnasyenler hangi yeni şiir türünü kullandı

Sone

Sembolistler hangi yeni şiir türünü kullandı

Serbest Müstezat

Cum. Dön. Evliya Çelebisi kimdir

Falih Rıfkı Atay

Yurtdışında oynan ilk Türk oyunu

Paydos - Cemal Fehmi Başkut

İlk edebiyat dergimiz

Hazine-i Evrak

Edebiyatımızda ilk antoloji

Ziya Paşa Harabat

Edebiyatımızda ilk eleştirmen

Namık Kemal

Batılı anlamda ilk günlük örneği

Direktör Ali Bey Seyahat jurnali

Sebki Hindi akımının ilk temsilcisi

Naili

Uygur alfabesiyle yazılan iki önemli eser

Altun Yaruk


Sekiz Yükmek

Memleketçi edebiyatın ilk bildirisi

Faruk Nafiz Çamlıbel Başka sanat bilmeyiz karşımızda dururken anadolumuz....

Manzum Hikaye tarzı yazılmış şiirler

Mehmet Akif KÜFE


Tevfik Fikret BALIKÇILAR


Faruk Nafiz HAN DUVARLARI


Orhan Veli NASREDDİN HOCA HİKAYELERİ

Bayraklari bayrak yapan üstündeki kandır, Toprak eğer uğrunda olen varsa vatandır

Mithat Kemal Kuntay

Mensur Şiirler

Halit Ziya MEZARDAN SESLER


Mehmet Rauf SİYAH İNCİLER


Yakub Kadri


ERENLERİN BAĞINDAN


OKUN UCUNDAN

Edebiyatçılar Geçiyor

Anı Halit Fahri Ozansoy

Istırap Şairi

Fuzuli

Sokağı Roman'a taşıyan

Hüseyin Rahmi Gürpınar

Mesnevi'si olmayan divan edebiyatciları

Nefi


Baki


Nedim

Ferman padişahınsa dağlar bizimdir

Dadaloğlu

Promete şiiri

Tevfik Fikret'e aittir.

Şiir libas (elbise) hizmeti, gıda vazifesi görmelidir. Gerçeği her an yakalamalıdır.

Mehmet Akif Ersoy

"95'e Doğru" şiirinde

Tevfik Fikret mebusan meclisinin dağıtılmasını anlatır

Ahmet Haşim' den sonra en iyi Fecri Ati'ci

Emin Bülent Serdaroğlu (KİN)

Serveti Funun ed diğer adı

Verem edebiyatı

Türkçe ağzımda annemin sütüdür

Yahya Kemal

Kabare Tiyatrosunun öncüsü

Haldun Taner

Telgraf Üslubu nedir

Gereksiz ayrıntının olmamasıdır. Memduh Şevket Esendal'da vardır.

Cumhuriyet sonrası edebi beyanname yayınlayan ilk topluluk

Yedi Meşaleciler

En uzun destan

Manas Destanı

Türklerin müslüman olduktan sonra meydana getirdikleri ilk destan

En uzun destan olan Manas Destanı'dır

Karartma Geceleri

Rıfat Ilgaz

Bizim Koğuş

Rıfat Ilgaz

Resim altına şiir yazmayı ilk kim hangi eserinde yapmıştır

Recaizade Mahmut Ekrem Kelebek adlı eserinde

Mona Rosa

Sezai Karakoç

Türk ed bilimsel olarak ele alan ilk sanatçımız

Mehmet Fuat Köprülü

Dağ Yolu (Türkçe Söylevler)

Hamdullah Suphi

Serveti Fünunda Türk Kadın şair

Nigar Hanım

Üç İstanbul

(Roman) Mithat Cemal Kuntay

Mavi ve Kara

Sabahattin Eyüboğlu

Gönül Bahçesi

Şiir Şeref Taşlıova

Mihriban

Abdurrahim Karakoç

Sone'yi ilk kullanan

Süleyman Nesip (Serveti Fünun)

İşaret Çocukları

Cahit Zarifoğlu (şiir)

Haley

Dursun Akçam öykü

Maral

Dursun Akçam öykü

Köyden İndim Şehre

Dursun Akçam öykü

Kanlıderenin Kurtları

Dursun Akçam Roman

n Ola

Süreyya Berfe (şiir)

Savrulan

Süreyya Berfe (şiir)

Nabiga

Şiir Süreyya Berfe

Kalfa

(Şiir) Süreyya Berfe

Çırak Aranıyor

Refik Durbaş şiir

Nereye Uçar Gökyüzü

(Şiir) Refik Durbaş

Menzil

Şiir Refik Durbaş

Nehir roman tekniğini kullananlar

Kemal Tahir


Tağrık Buğra


Yakup Karaosmanoğlu