Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/85

Click to flip

85 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Hematochezia

Damp Heat
di yu san - more resolve DH
huai jiao san - more stop bleeding
Hematochezia

Spleen Xu Cold
huang tu tang
Hematochezia

di yu san
di yu zhi zi
fu ling
gian cao
huang qin
huang lian
Hematochezia

huai hua san
huai hua 12
ce bai ye 12
jing jie tan 6
zhi ke 6 (take out if bloat or gas too moving)
Hematochezia

modify di yu san
add stop bleeding
san qi
huai hua
ce bai ye
qian cao gen 10-15
Hematochezia

huang tu tang
-zao xin huang tu -18 warm middle
(fu long gan) stop bleed
-chao bai zhu 9 wm sp yang, tonify middle
-fu zi 9 remove if uter. bleed
-sheng di huand 9 ton. yin/xue
-e jiao 9 stops bleeding
-huang qin 3-6 balance hot herbs, stop bleeding
gan cao 9 harmonize
Hematochezia

sp xu cold
stop bleeding herbs
pao jiang di yu
ai ye huang qi
gan jiang
xian he cao
yunnan baiyao
Hematuria

damp heat in lower jiao
xiao ji yin zi
Hematuria

xiao ji yin zi
xiao ji ou jie chao pu huang
hua shi mu tong dan shu ye
zhi zi sheng di dang gui
gan cao
Hematuria

xiao ji yin zi modified
more heat, BL infection
ba zheng san
Hematuria

xiao ji yin zi modified
more heart heat
dao chi san
Hematuria

xiao ji yin zi modified
more for stop bleeding
bai mao gen, da ji
Hematuria

xiao ji yin zi modified
pain in urethra
huo po
Hematuria

kidney yin xu heat
zhi bai di huang wan
Hematuria

zhi bai di huang wan
shu di 24 shan zhu yu 12
shan yao 12 ze xie 9 zhi mu 6
fu ling 9 mu dan pi 9 huang bai 6
hematuria

zhi bai di huang wan modified
stop bleeding
han lian cao
san qi
yunnan baiyao (most strong)
hematuria

sp qi xu
gui pi tang mod.
+ huang qi
+ e jiao
hematuria

kidney qi xu
wu be shan yao wan + tonify kidney
wu wei zi
du zhong tu si zi
bai ji tian chi shi zi
hematuria

Sp/Kid qi xu mod.
stop bleeding herbs
e jiao xian he cao san qi
yunnan baiyao
purpura

xue heat
xi jiao di huang tang

shi hui san
purpura

xi jiao di huang tang
xi jiao shen di chi shao
mu dan pi
purpura

shi hui san
Da Ji, Xiao Ji, He Ye, Qian Cao gen, ceb bai ye, bai mao gen, zhong lu pi, zhi zi, da huang, mu dan pi
purpura

xue heat modified
more bleeding
yunnan baiyao xiao ji da ji
mai mao gen
purpura

xue heat modified
heat fever, viral/bacterial
infection
jin yin hua lian qiao
purpura

xue heat modified
high fever, qi stage heat
shi gao
purpura

yin xu fire
qian gen san
purpura

qian gen san
qian cao gen huang qin e jiao
ce bai ye sheng di gan cao
purpura

qian gen san modified
nourish yin
xuan shen niu zhen zi gui ban
han lian cao
purpura

qian gen san modified
more yin nourishing
zhi bai di huang wan

da bu yin wan
purpura

qian gen san modified
more bleeding add astringent
xian he cao
purpura

gui pi tang modified
if qi xu really bad
bu zhong yi gi tang or increase
ren shen & remove calm shen herbs - yuan zhi, suan zao ren,
purpura

gui pi tang modified
anemic - tonify kid essence to generate xue
du zhong xu duan sang ji sheng
ji xue teng - not for essence, but good for Wbc/Rbc generation
purpura

gui pi tang modified
bleeding
xian he cao yunnan baiyao
ou jie
purpura

qi xu - failure to control xue
gui pi tang
diabetes

upper jiao lung heat
xiao ke fang
diabetes

middle jiao
yu nu jian modified
diabetes

lower jiao
liu wei di huang wan
diabetes

later stage yin/yang xu
day: jin gui shen qi wan

night: liu wei di huang wan
diabetes

blood stasis
tao he chen qi tang
obesity

stomach heat
xiao cheng qi tang

bao he wan
obesity

sp qi xu
shen ling bai shu san

fang ji huang qi tang
obesity

turbid phelgm accumulation
dao tan tang
obesity

yang qi xu (sp/kid)
zhen wu tang

ling qui zhu gan tang
obesity

blood stagnation
xue fu shu yu tang

shi xiao san
headache

external
chuan xiong cha tiao san
headache

wind heat
xiong zhi shi gao tang

huang lian shang qing wan
headache

wind damp
qiang huo sheng shi tang
headache

liver yang headache
tian ma gou teng yin
headache

turbid phlegm
ban xia bai zhu tian ma tang
headache

xue stasis
tong qiao huo xue tang
headache

kidney xu
da bu yuan jian
headache

migraine
xiao yao gan cao tang

chuan xiong cha tiao san ?
headache

qi xu
bu zhong yi qi tang
low back pain

cold dampness
shen shi tang + giang huo
niu xi du huo mu gua
low back pain

cold dampness
juan bi tang

du huo ji sheng tang

gan cao gan jiang ling zhu tang
low back pain

Cold damp herbs
du zhong, mu gua , fang ji,

giang huo niu xi du huo
low back pain

very cold herbs
chuan wu fu zi gan jiang

rou gui
low back pain

kid
du zhong sang ji sheng

xu duan
low back pain

c-d, kid seniors, chronic ill,
bld yu, knee, heel pain, deep pain
du huo ji sheng tang

if blood yu add shen tong zhu yu tang
low back pain

damp heat
si miao san

jia wei er miao san
low back pain

blood stasis
shen tong zhu yu tang
low back pain

damp heat herbs
gin jiao fang ji
low back pain

lots heat thirsty
zhi mu
low back pain

anti-inflamm, release swelling
hu zhang, ren dong tang
low back pain

very hot swelling fever
shi gao
low back pain

LV heat, irritability
long dan xie gan tang modified
low back pain

cold blood/ detoxin
mu dan pi chi shao lian qiao
low back pain

blood stasis
shen tong zhu yu tang p. 136
low back pain

kidney xu
you gui wan - yang xu

zuo gui wan - yin xu
low back pain

ki xu mod. more for back
strengthen ki
sang ji sheng du zhong du huo

niu xi xu duan
low back pain

ki xu mod. nourish blood
relax tendons
ji xue teng
low back pain

ki xu modified
bi syndrome chronic
qin jiao du huo
low back pain

qi xu, muscle weakness (sp xu)
bu zhong yi qi tang + du huo
ji sheng tang
Bi syndrome

wind bi
fang feng tang modified

mu xiao she
Bi syndrome

cold bi
wu tou tang
Bi syndrome

damp bi
yi yi ren tang
Bi syndrome

heat bi
bai hu jia gui zhi tang
Bi syndrome

lingering bi
du huo ji sheng tang

bu shen qi han zhi wang tang
wei syndrome

lung heat injure body fluids
qing zao jiu fei tang
wei syndrome

lung heat mod. herbs
strong cl. heat/lung heat anti-bacterial/virus
lian qiao jin yin hua

huang qin
wei syndrome

damp heat invasion
jia wei er miao san
wei syndrome

d-h inv. mod. herbs
resolve damp
yi yi ren
wei syndrome

d-h inv. mod. herbs lotsa d in mj, chest tight, heaviness
huo xiang pei lan sha ren
wei syndrome

d-h inv. mod. herbs heat damage
BF, dry mouth, thirsty
remove cang zhu add mai men dong or tian hua fen
wei syndrome

d-h inv. mod. herbs xue yu, damp blocking meridians
san qi, ji xue teng, hong hua
tao ren chi shao