Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/6

Click to flip

6 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Lav arbejdsløshed

Defineres som antallet af registrerede arbejdsløse i forhold til den samlede arbejdsstyrke, der tæller den arbejdsdygtige befolkning mellem 16-66 år.

Betalingsbalancen

Der er en opgørelse af handel med varer, tjenester og kapital mellem fx. Danmark og udlandet i løbet af en periode. (typisk et år)

Inflation

Det måles normalt som ændringer i forbrugerpriserne. Det et samfundsøkonomisk mål for at holde den på et lavt, et stabilt niveau. Med kort sætning "Vedvarende stigninger i prisniveauet".

Markedsøkonomi

Det er en økonomi, hvor udbud og efterspørgsel bestemmer prisen på varene uanset om der er tale om ost eller operation om brystkræft.

Økonomisk vækst

Det er vigtigt, fordi samfundskagen dermed bliver større, og der bliver mere at fordele af. Samtidig er økonomisk vækst vigtig, fordi en for lav økonomisk vækst betyder arbejdsløshed.

Bistandshjælp

Hvis man er i en periode ikke kan forsørge sig selv og sin familie. Dækker det over de basale udgifter.