Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/10

Click to flip

10 Cards in this Set

 • Front
 • Back

tid. hypoton-kärlkramp med beh : smärtor i vä ben efter kort promenad, pausar och smärtorna försvinner. vad?

claudicatio intermittens

vad ger ankel-armindex svar på ?

ger svar på arteriella störningar i cirkulationen i benet.

minska risk för utveckling av fotsår. 6 råd

-fila naglarna


-undersök fötterna dagligen


-smörj fötterna


-ej trånga skor


-mjuka skor, inlägg


-daglig byte av strumpor,tvätt fötterna

lokalisation av sår:


arteriellt bensår // venöst bensår.

FOTen // ankeln

ja nej frågor. art. bensår // venöst sår


-bör kompressionsbehandlas ?


-ger ofta svår smärta?


-påvisas nedsatt hudtemp runt sårområdet?

art bensår // venöst


-nej // ja


-ja // nix


-ja // nix

sårläkningsprocess.


3 faser, beskrivning.

1- inflamamtionsfas : rött,varmt,ont.


2- nybildning: granulatinosvävnad fyller hålet.


3- mognadsfas : såret bleknar.

pre Op. kärlkirurgi pat med hjertfel å fotsår.förberedelser innan endovaskulär beh förutom :


hudkoll


idmärkt


prover,bT,sat,ekg,vikt,temp taget


journal komplett


låst tillhörigheter
sen ger du premed.1- renbäddat


2-dubbeldusch - descutan


3-inge nagellack (satmätare)


4-fotsåret odlat,omlagt


5-tryckavlastande madrass


6-rena opkläder

hur ofta kolla pvk, var ska den sitta och fan gör du för att minska risk för trombo ?

3ggr/dag


handryggen


tar minsta möjliga pvk + stabil fixering

förslag på vanliga trycksårspunkter som är spec utsatta om man ligger. ( 7 )

1 bakhuvudet


2 skuldror


3 armbågar


4 sacrum


5 höft/rumpa


6 fotknöl


7 hälen

uppgifter som bör ingå i en omv epikris förutom


Pat data


info om närstående


vårtid


pat ansv ssk

1 bedömning


2 omv diagnos


3 omv åtgärder - utvärdering


4 omv resultat


5 status


6 sammanfattning


7 återbesök