Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/10

Click to flip

10 Cards in this Set

 • Front
 • Back

presbyacusis

iemand die hoge tonen niet meer goed hoort

otosclerose

erfelijke progressieve aandoening die doofheid veroorzaakt

intoxicaties

een medicijn dat schadelijk is voor het oor

tinnitus aurium

een aandoening aan het gehoor die geen slechthorendheid of doofheid tot gevolg heeft.

wat is het meest voorgeschreven hoortoestel?

achter het oor toestel of de oorhanger

hoe wordt het geluid naar het oor geleid?


door het plastic slangetje en het zogenaamde oorstukje

hoelang duurt het voordat het oorstukje schoon is?

15 minuten

wat is het meest voorkomende probleem met een hoortoestel?

een fluitend hoor toestel

wat is kokerzicht?

je kan alleen vooruitkijken in een soort 'koker'

wat is cataract?

grijze staar