Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/37

Click to flip

37 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Allergist
Bác sĩ khoa dị ứng
anesthesilogist
Bác sĩ gây mê
cardiologist
bác sĩ khoa tim
dermatologist
bác sĩ khoa da
endocrinologist
bác sĩ khoa nội tiết
gastroenterilogist
bác sĩ khoa bao tử và ruột
neurologist
bác sĩ khoa thần kinh
oncologist
bác sĩ khoa ung bướu
ophthalmologist
bác sĩ khoa mắt
pediatrician
bác sĩ nhi khoa
psychologist
bác sĩ khoa tâm lý
radiologist
bác sĩ khoa quang tuyến
surgeon
bác sĩ khoa giải phẫu
gynecologist
bác sĩ phụ khoa
STD
bệnh truyền nhiễm qua đuờng sinh dục
shinbone, tibia
xương ống quyển
sperm
tinh trùng
spleen
tỳ tạng, lá lách
sprain
bong gân
sunburn
sự rám nắng
testicle
dịch hoàn
tissue
toe
ngón chân
tremor
sự rung rẩy
tuberculosis
bệnh lao
tunnel vision
thị gác hẹp vào giữa
ulcer
loét
umbilical cord
cuống rún
urethra
niệu đạo
uterus
tử cung
urinary tract infection (UTI)
nhiễm trùng đuờng tiểu
vagina
âm đạo
vaginal hemorrhage
xuất huyết âm đạo
vaginal yeast infection
nhiễm trùng nấm ở âm đạo
vaginitis
viêm âm đạo
vein
tĩnh mạch
marital status
thuộc hôn nhân