• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/48

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

48 Cards in this Set

 • Front
 • Back
时间[時間]
shíjiān
开会[開會]
kāihuì
教室
jiàoshì
上课[上課]
shàngkè
早上
zǎoshang
现在[現在]
xiànzài
chà
fēn
ō
děi
zǒu
wèi
今天
jīntiān
晚上
wǎnshang
空儿[空兒]
kòngr
bàn
来[來]
lái
chī
晚饭[晚飯]
wǎnfàn
xíng
过[過]
guò
以前
yǐqián
xiǎng
xiān
商店
shāngdiàn
买[買]
mǎi
一些
yìxiē
东西[東西]
dōngxi
hǎo
一会儿[一會兒]
yíhuìr/yìhuǐr
见[見]
zàijiàn
学习[學習]
xuéxí
每天
měitiān
起床[起牀]
qǐchuáng
以后[以後]
yǐhòu
操场[操場]
cāochǎng
集合
jíhé
然后[然後]
ránhòu
食堂
shítáng
早饭[早飯]
zǎofàn
到。。。去
dào...qù
节[節]
jié
课[課]
上午
shàngwǔ
钟[鐘]
zhōng
开始[開始]
kāishǐ
中午
zhōngwǔ