• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/20

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

20 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Wat waren de gevolgen van de pest epidemieën

- het aantal steden in Europa liep sterk terug


- in sommige Romeinse steden werd alleen nog het oorspronkelijk centrum bewoond


- in Engeland verdween het stedelijk leven geheel


- in Italië, zuid-Frankrijk en Spanje was de inkrimping van antieke steden veel minder sterk


- het longobardische Pavia en het Visigotisch Toledo fungeerden als echte hoofdzetel

Wat overleefde omtrent landbouw uit de late keizertijd

De tweedeling


- grond bewerkt door slaven en andere boeren


- Almere gronden bewerkt door zelfstandige kleine boeren


De grond wisselde tijdens de volksverhuizingen wel regelmatig van eigenaar

Uit wat bestonden dorpen in de Merovingische tijd

Uit enkele van elkaar afgeschermde boerderijen waartoe veel kleine percelen behoorden

Waarom werden luxeproducten in veel minder mate vervaardigd of ingevoerd in de vroege middeleeuwen

Omdat de grondbezitters armer waren en minder vaak in de steden woonden

Wat met horigen en slaven in de vroege middeleeuwen

Slavernij bleef bestaan maar de afwijzende houding van de geestelijkheid tegenover slaven werkte het ontstaan van de horigheid in de hand

Geef enkele ontwikkelingen die vanaf de 7de eeuw plaats hebben gevonden

Noordelijk Europa:


- toename landbouwproducten


- toename bebouwde areaal


- toename bevolkingsaantal


7de - 13de eeuw: verbreiding van technieken zoals


- het gebruik van de keerploeg


- het trekpaard


- overschakeling op makkelijk gedijende gewassen als Rogge en haver

Wanneer ontstond het drieslagstelsel, wat is het en wat was de betekenis ervan

Het drieslagstelsel ontstond in de loop van de 8ste eeuw. In het eerste jaar werd wintergraan verbouwd, in het tweede jaar zomergraan en in het derde jaar lag het land braak om te herstellen. Het betekende een bescheiden productieverbetering

Wat was de belangrijkste oorzaak voor landbouwexpansie

De intensivering en rationalisering van agrarische arbeid. Meer mensen bewerkten het land en de arbeid werd op efficiëntere wijze ingezet

In wat werd vooral handel gedreven en wat was het belangrijkste handelsknooppunt

- wijn


- graan en zout


- molenstenen


- aardewerk


- glas en wapensDe jaarmarkten in champagne

Wat is een emporium

Een nieuw type handelsnederzetting, doorvoerhavens: Onversterkte havenplaatsen aan zee of aan rivieren waar handelaars hun waren invoerden.

Wat is de kerstening van Europa

een langdurig, geleidelijk proces waarin het geloofsleven en de kerkelijke organisatie nieuwe vormen aannamen. Het christendom leek de sleutel die toegang gaf tot de Romeinse beschaving. De kerstening was het werk van plaatselijke bisschoppen

Wie is Bonifatius

- bisschop van de Germanen ten oosten van de Rijn


- stichter van verschillende benedictijner abdijen


- richtte 8 nieuwe bisdommen in


- kerstening was zijn missie en was vooral succesvol in gebieden waar de Frankische staatsmacht zich wist te doen gelden

Hoe geschiedde de kerstening

Van bovenaf, men richtte zich allereerste op de koning. Vervolgens volgen zijn voornaamste volgelingen op.


De kerstening was voor beide partijen voordelig:


- de missionaris: kreeg bescherming, materiële steun en een organisatorische armslag


- de koning kon beschikken over een kerkelijke intelligentsia die zijn gezag verheerlijkte en hel in zijn bestuurstaken bijstond

Welke verboden werden niet echt strikt nageleefd door abten en bisschoppen

- de kuisheid


- het hanteren van wapens

Leg uit parochie

De parochie ontstond door plaatselijke priesters die in het noorden sommige taken overnamen die in het zuiden aan de bisschop toevielen bv. De doop. In de parochie zetelen pastoors van plaatselijke kerken die sommige sacramenten en rituelen uitvoerenden voor een klein gebied waarvan de grenzen dikwijls samenvielen met die van landgoederen de parochiekerk inde ook tienden. Deze werden door leken opgebracht en na verloop van tijd wettelijk verplicht gesteld

Wat was de kerk in de vroege middeleeuwen en hoe zagen zij eruit

Ze waren weinig imposant. Dikwijls kleine eenvoudige vaak houten gebouwen.


- de kerk was verdelen van welvaart via de armenzorg


- de kerk bekostigde openbare werken en onderwijs


- de kerk was verplicht slaven vrij te kopen

Hoe beleefde de Germanen hun geloof

Zij gingen er vanuit dat als zij de geloofsgebruiken nauwgezet uitvoeren ze in ruil tastbare beloningen krijgen van hun goden. De missionarissen gingen de Germanen hierom overtuigen dat de Christelijke God de sterkte was en kracht schonk in de oorlog

Wat zagen de koningen als hun taak in verband met godsdienst

Om hun volk naar het heil te leiden en voelden zich verantwoordelijk voor de godsdienst in hun rijk

Wat stuitte bij de Germaanse krijgers om weinig begrip

De nieuw testamentische naastenliefde en lijdzaamheid

Hoe werd de versmelting van christendom en heidendom in de hand gewerkt

Heel voorzichtig. De Germaanse koningen wilden hun volgelingen niet van zich laten vervreemden door tegen stamgewoonten in te gaan daardoor werd het oude geloof nergens onmiddellijk verboden