• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/11

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

11 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Hersen- of gedragsgeslacht

De hersenen van mannen verschillen effectief van die van vrouwen

Limbische systeem

Een verzameling van hersenstructuren die betrokken zijn bij emoties, gedrag en langetermijngeheugen.

Activatie

Het stimuleren van een bestaand neuraal circuit door hormonen, om de kans dat het betreffende gedrag geuit wordt, te vergroten

Motivatie

Libido, sex drive

Performantie

Potentie

Attractiviteit

Aanlokkelijkheid

Proceptiviteit

De mate waarin een wijfje de copulatie initieert

Receptiviteit

De staat van responsiviteit voor de seksuele initiatie van het mannetje

Feromonen

Chemische boodschappers die de fysiologie en het gedrag van soortgenoten kunnen de beïnvloeden, die door het ene individu worden vrijgegeven in het milieu, en door een tweede individu worden opgepikt.

Vomeronasale orgaan (VNO)

Systeem om geursignalen uit de omgeving op te vangen

Apocriene zweetklieren

Gemodificeerde zweetklieren die aanwezig zijn op plaatsen waar we in de puberteit haar ontwikkelen.