• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/478

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

478 Cards in this Set

 • Front
 • Back
jeg
I
du
you
min/mit/mine
my
glemme
to forget (infinitive)
glemt
forgotten
have
to have (infinitive)
har
have/has (present tense)
havde
had
may
låne
to borrow
to receive
en pung
a purse
(mange) penge
(a lot of) money
derhjemme
at home
(et) hjemmearbejde
homework
en kantine
a cafeteria
en metro
a metro
en bus
a bus
selvfølgelig
of course
desværre
unfortunately
tak (skal du have)
thanks (shall you have)
selv tak
you are welcome
værsgo
here you are
ikke
not
nogen/ noget
something
til
to/until
et øjeblik
a/one moment
en morgen
a morning
en paraply
an umbrella
et penalhus
a pencil case
en cigaret
a cigarette
en blyant
a pencil
en cykel
a bicycle
en handske
a glove
en klips
a clip
en kuglepen
a pen
en mp3-afspiller
a mp3 player
en mobiltelefon
a cell phone
en ordbog
a dictionary
en (plastik)pose
a (plastic) bag
en rygsæk
a backpack
en sweater
a sweater
en serviet
a tissue
et stykke papir
a piece of paper
et buskort
a busticket
et Dankort
a danish credit card
(et par) cykellygter
(a pair of) bicycle lamps
(et par) handsker
(a pair of) gloves
(et par) solbriller
(a pair of) sunglasses
Jeg har glemt min pung i kantinen.
I have forgotten my purse in the cafeteria.
Jeg har glemt min mit hjemmearbejde i metroen.
I have forgotten my homework in the metro.
Jeg har glemt min pung i bussen.
I have forgotten my purse/wallet in the bus.
Jeg har glemt mine penge derhjemme.
I have forgotten my money at home.
Jeg har ikke nogen paraply/noget penalhus/nogen cigaretter.
I haven’t got an umbrella/a pencil case/any cigarettes.
Har du en ordbog, jeg må låne et øjeblik/til i morgen?
Do you have a dictionary that I can borrow for a moment/until tomorrow?
Har du en cigaret jeg må få?
Can I have a cigarette?
Ja, selvfølgelig værsgo!
Yes, of course, here you go!
Nej, det har jeg desværre ikke.
No, sorry, I don’t have any.
Hvad hedder du?
What is your name?
Jeg hedder “Elisa”.
My name is “Elisa”.
Hvad med dig?
What about you?
Er det med “s”?
Is it with an “s”?
Ja, det er det!
Yes it is!
Nej, der er med “z”.
No, it is with a “z”.
Hvor mange er vi?
How many are we?
Vi er tolv studerende og en lærer.
We are 12 students and one teacher
Vi er tretten i alt.
We are 13 in all.
Vi er otte piger og fire fyre.
We are 8 girls and 4 guys.
En
1
to
2
tre
3
fire
4
fem
5
seks
6
syv
7
otte
8
ni
9
ti
10
elleve
11
tolv
12
tretten
13
fjorten
14
femten
15
seksten
16
sytten
17
atten
18
nitten
19
tyve
20
Hvor kommer du fra?
Where do you come from?
Jer er italiener.
I'm Italian.
Jeg er også italiener men jer er halvt græker
I'm also Italian but I'm half Greek.
Min far er italiener, men min mor kommer fra Grækland.
My father is Italian but my mother comes from Greece.
Jer er født i USA, men mine forældre kommer fra Irak.
I was born in the USA but my parents come from Irak.
Jeg
I
du
you
han
he
vi
we
I
you
de
they
Hvor mange sprog kan du tale?
How many languages can you speak?
Jeg kan selvfølgelig tale græsk
I can of course speak Greek.
...og jeg kan tale engelsk
...and I can speak English.
...og jeg kan også tale lidt tysk.
...and I can also speak a little German.
Jeg kan kun tale engelsk
I can only speak English.
en kvinde
a woman
kvinden
the woman
et kontor
an office
et hovedkontor
a main office
frokostpausen
the lunchbreak
tilbage
back
arbejder
works
spiser
eats
drikker
drinks
hinanden
each other
Ivan er ny på kontoret
Ivan is new at the office.
hun
she
Hvordan siger man ”question“ på dansk?
How do you say ”question” in danish?
(Det hedder) ”spørgsmål”
(It’s) ”spørgsmål”.
Det ved jeg ikke
I don’t know that.
Det kan ikke huske
I can’t remember that.
Tak for hjælpen!
Thanks for the help.
Selv tak
Yourself, thank you (don’t mention it).
Det var så lidt
That was so little (don’t mention it).
Hvor står det henne?
Where is it written?
Det står i linje 3
It’s on the third line.
i afsnit 2
in section 2.
på side 10
on page 10.
i sidste afsnit på side 12
in the last paragraph on page 12.
Vil du godt sige det en gang til?
Will you please say that one more time?
Hvad dag er det i dag?
What day is it today?
i morgen
tomorrow
i overmorgen
the day after tomorrow
Hvad dag var det i går?
What day was it yesterday?
i forgårs
The day before yesterday
Det var mandag
It was monday
Mandag
Monday
Tirsdag
Tuesday
Onsdag
Wednesday
Torkstag
Thirsday
Fredag
Friday
Lørdag
Saturday
Søndag
Sunday
Du hedder Lisa, ikke?
Your name is Lisa, right?
Nej, jeg hedder Mona
No, my name is Mona.
Nå, Undskyld!
Oh, I’m sorry!
Jo, det er rigtigt.
Yes, that’s right.
Nej, jeg hedder Palle.
No, my name is Palle.
Det er med "a", ikke med "e".
It is with an ”a” not with an ”e”.
Du er amerikaner, ikke?
You're an American, right?
Jo, det er jeg. Jeg kommer fra Californien.
Yes I am. I come from California.
Nej, jeg er italiener. Jeg kommer fra Sicilien.
No, I’m an Italian. I come from Sicily.
Jeg kommer fra New York.
I come from New York.
Jeg kommer fra en lille by i Midtengland, det hedder Fairy.
I come from a small town in middle England which is called Fairy.
Hvor i Danmark kommer du fra?
Where in Denmark do you come from?
Jeg kommer fra Fyn/Nordjylland/Midtsjælland/en lille by der hedder Hasle på Bornholm
I come from Fyn/Northern Jylland/Middle Sjælland/a little city which is called Hasle on Bornholm.
Nordsverige
Northern Sweden
Syditalien
Southern Italy
Midtengland
Middle England
Østfrankring
Eastern France
Vestnorge
Western Norway
Hvad betyder "svar"?
What does ”svar” mean?
Det betyder "answer".
It means ”answer”.
Hvordan staver man dit navn?
How do you spell your name?
Hvordan udtaler man dit navn rigtigt?
How do you pronounce your name correctly?
Vil du godt udtale det her ord for mig?
Would you please pronounce this word for me?
Ja, selvfølgelig.
Yes, of course.
Vil du godt sige det en gang til?
Would please say that one more time?
Vil du med?
Will you with? (do you want to join me?)
ned og ryge
down to smoke
hen i kantinen
to the cafeteria
ud og cykle
out and cycle (for a bike ride)
hjem til Domenico
home to Domenico
i Tivoli
to Tivoli
på Christiania
to Christiania
i pausen
during the break
efter timen
after class
på søndag
on Sunday
på fredag
on Friday
i aften
tonight
i eftermiddag
this afternoon
Ja, ok det vil jeg gerne.
yes, I would like to
Nej, jeg har ikke tid.
No, I don't have time.
Hvorfor ikke?
Why not?
Jeg skal på café med Greg after timen.
I'm going to a café with Greg after class.
Hvor bor Felicia henne?
where does Felicia live?
Hun bor i en lejlighed.
She lives in an appartment.
i en lejlighed
in an appartment
i et hus
in a house
på et kollegium
in a kollegium
på et værelse
in a rented room
på Nørrebro
in Nørrebro
i centrum
in the center
på Østerbro
in Østerbro
Hvad er hendes postnummer?
What is her postal code?
Hvad er hans postnummer?
What is his postal code?
Hvad er dit postnummer?
What is your postal code?
Det er 2100 Ø
It is 21-0-0 Ø
Hvor er det varmt i dag hva´!
What a hot day today, huh?
Hvor er det koldt hva´!
What a cold day, huh?
Hvor er det dejligt vejr i dag!
What a nice weather it is today!
Hvor er det dårligt vejr!
What a terrible weather!
Nejj!! Hvor det regner i dag hva´!
Oooh wow, what a rainy day today, huh?
Hvor det sner hva´!
How it is snowing, huh?
Hvor det blæser i dag hva´!
How windy it is today, huh?
Hvor skal du hen (efter timen)?
Where are you going (to) (after the lesson)?
Jeg skal hen/ned i kantinen og spise frokost.
I am going to/down to the cafeteria to eat my lunch.
Jeg skal ned/op/hen på it-centret og læse mine e-mails.
I am going down to/up to/to the IT centre to read my e-mails.
Jeg skal ned/op/hen på biblioteket.
I am going down to/up to/to the library.
Jeg skal ind på det internationale kontor.
I am going to the International office.
Jeg skal ud til Ikea og købe en billig madras.
I am going (out) to Ikea to buy a cheap mattress.
Jeg skal hjem og lave hjemmearbejde til i morgen.
I am going home to do my homework for tomorrow.
Jeg skal hjem til en studiekammerat der hedder Eva.
I am going to my classmate´s who is called Eva.
Jeg skal på café med Greg.
I am going to a café with Greg.
Jeg skal på Louisianna.
I am going to Louisianna.
Jeg skal i Netto og købe ind.
I am going grocery shopping in Netto.
Jeg skal i svømmehallen.
I am going to the swimming bath.
Jeg skal til stranden.
I am going to the beach.
Jeg skal til Malmö.
I am going to Malmö.
Bor du på et kollegium her I Danmark?
do you live in a student dorm here in Denmark?
Ja, jeg bor på Grønjordskollegiet
Yes, I live in the Grønjord dormitory.
Nej, jeg bor alene I en lejlighed på Nørrebro.
No, I live alone in a flat in Nørrebro
på et værelse på Vesterbro
in a room in Vesterbro
hos en dansk familie I et hus I Valby
with a Danish family in a house in Valby
sammen med min danske kæreste
togheter with my danish boyfriend/girlfriend
Nej, jeg deler en lejlighed med en dansk fyr
No, I share a flat with a danish guy.
to danske piger
two danish girls
en anden udvekslingsstuderende
another exchange student
to andre udvekslingsstuderende
two other exchange students
Hvordan kommer du til universitetet?
How do you get to the university?
Jeg tager altid metroen
I always take the metro
bussen
the bus
S-toget til Nørreport Station og så metroen
the S-train until Nørreport and then the metro
Jeg cykler næsten altid.
I go by bike almost always.
Sommetider cykler jeg, sommetider tager jeg bussen.
Sometimes I go by bike, sometime I take the bus.
Hvad laver du her I Danmark? [Hvorfor er du i Danmark?]
What do you do here in Denmark? [Why are you in Denmark?]
Jeg studerer.
I study.
Jeg går på universitetet.
I go to university.
Jeg går også til dansk.
I’m also taking Danish.
Hvad studerer du?
What do you study?
Hjemme I USA studerer jeg biologi.
At home in the USA I study biology.
Jeg studerer biologi hjemme i USA.
I study biology at home in the USA.
filosofi
filosophy
historie
history
international business
international business
jura
law
litteratur
literature
medier og kommunication
media and communication
politologi [statsvidenskab]
political science
økonomi
economy
filmvidenskab
cinematography
økologi
ecology
økologisk landbrug
organic farming
fysik
physics
men her i Danmark skal jeg studere film
but here in Denmark I’m going to study film
men her i Danmark studerer jeg film
but here in Denmark I study film
Hvor mange timer er det?
How many lessons is it?
Hvor mange timer har du?
How many lessons do you have?
Hvor mange timer skal du have?
How many lessons are you going to have?
Jeg har 4-5 timer hver dag.
I have 4-5 hours every day.
Jeg skal have 12 timer om ugen her i Danmark.
I’m going to have 12 hours a week here in Denmark.
men hjemme i USA havde jeg 18 timer om ugen.
but at home in the USA I had 18 hours at week.
Går
goes
Ned
down
Hen
to
Kiosken
the kiosk
Kantinen
cafeteria
Købe
buy
Noget
something
Jeg vil gerne have
I would like to have
En appelsin
orange
En banan
banana
En cola
a cola
En croissant
a croissant
En muffin
a muffin
Et æble
an apple
En kop te
a cup of tea
En kop caffe
a cup of coffee
En kop cacao
a cup of cacao
En espresso
an espresso
En caffe latte
a caffé latte
En sandwich
a sandwich
Kylling
chicken
Tun
tuna
Skinke
ham
Ost
cheese
Æg
egg
Chokolade
chocolate
Rosiner
raisins
Stor
big
Mellemstor
medium
Lille
small
Et klippekort
a ten-fare ticket
Blå(t)
blue
Gul(t)
yellow
Grå(t)
grey
Pia er finne, så hun kan selvfølgelig tale finsk.
Pia is Finnish, so she can of course speak Finnish.
Hun kan også tale russisk.
She can also speak Russian.
Leif er nordmand, så han kan selvfølgelig tale norsk.
Leif is Norwegian, so he can of course speak Norwegian.
Men han kan ikke tale finsk.
But he cannot speak Finnish.
Han kan heller ikke tale russisk.
He can neither speak Russian.
Søren er dansker.
Søren is Danish.
Han kan forstå svensk, når han læser det.
He can understand Swedish when he reads it.
Juan er spanier.
Juan is Spanish.
Han kan forstå italiensk, når han læser eller hører det, men han kan ikke tale det.
He can understand Italian when he reads or hears it, but he cannot speak it.
Danmark
Denmark
dansker
Danish person
dansk
Danish
Rusland
Russia
russer
Russian person
russisk
Russian
Italien
Italy
italiener
Italian person
italiensk
Italian
Norge
Norway
nordmand/nordmænd
Norwegian person/persons
norsk
Norwegian
Finland
Finland
finne
Finnish person
finsk
Finnish
Spanien
Spain
spanier
Spanish person
spansk
Spanish
Sverige
Sweden
svensker
Swedish person
svensk
Swedish
tale
speak
høre
hear
læse
read
forstå
understand
kan
can
selvfølgelig
of course
ikke
not
også
also
kun
only
heller ikke
also not (neither)
Kan du tælle fra 1 til 10?
Can you count from 1 to 10?
en
one
to
two
tre
three
fire
four
fem
five
seks
six
syv
seven
otten
eight
ni
nine
ti
ten
elleve
eleven
tolv
twelve
tretten
thirteen
fjorten
fourteen
femten
fifteen
seksten
sixteen
sytten
seventeen
atten
eighteen
nitten
nineteen
tyve
twenty
enogtyve
21
toogtyve
22
treogtyve
23
fireoftyve
24
femogtyve
25
seksogtyve
26
syvogtyve
27
otteogtyve
28
niogtyve
29
tredive
30
ti
10
tyve
20
tredive
30
fyrre
40
halvtreds
50
tres
60
halvfjerds
70
firs
80
halvfems
90
hundredre
100
to hundrede
200
tre hundrede enogtyve
321
(et) tusind
1000
(et) tusind og halvfjerds
1080
et tusind et hundrede
1100
elleve tusind
11000
hundrede tusind
100000
en million
1000000
tre millioner
3000000
en milliard
1000000000
fire milliarder
4000000000
Hvad er klokken?
What time is it?
Den/Klokken er fem minutter i elleve.
It's five minutes to eleven.
Det ved jeg ikke, jeg har ikke ur på
I don't know, I'm not wearing a watch.
Jeg har glemt min mobiltelefon derhjemme.
I forgot my cellphone at home.
Klokken
the time
Ur
watch
on
ved
know
har glemt
have forgotten
derhjemme
at home
12:01
et minut over tolv
12:15
kvart over tolv (femten minutter over tolv)
12:21
enogtyve minutter over tolv / ni minutter i halv et
12:30
halv et
12:34
fire minutter over halv et (seksogtyve minutter i et)
12:45
kvart i et (femten minutter i et)
12:53
syv minutter i et
13:00
et
Hvordan går det?
How are you?
Det går fint!
It goes fine! (I'm fine!)
Jes er skide sulten.
I am damn hungry.
Jeg er dødtræt.
I am dead tired.
Jeg er enormt forkølet.
I have an enormous cold.
Jed er meget syg.
I am very ill.
Jeg har ondt I hovedet.
I have a pain in the head (I have a head ache).
Jeg har ondt I halsen.
I have a pain in the throat (I have a throat ache).
Heg har ondt I maven.
I have a pain in the stomach (I have a stomach ache).
Jeg har tømmermænd.
I am hungover. [I have timber
God bedring!
Get better!
Vi ses I morgen.
We will see each other tomorrow (See you tomorrow).
Vi ses på mandag.
We will see each other on Monday (See you on Monday).
Tak, I lige måde.
Thanks, likewise. [Thanks, in equal way].
Hvordan
how
Går
goes
Det
it
Fint
fine
Skide
damn
Sulten
hungry
Død
dead
Træt
tired
Har
have (present tense)
I
in
Maven
stomach
Tømmermænd
hangover
Bedring
recovery
God
good
Vi
we
Ses
see each other
I
in
morgen
morning
on
Mandag
Monday
Lige
equal
Måde
way
Undskyld, jeg kommer for sent
I am sorry I am late.
Jeg sov over mig
I overslept
der er problemer med
there were some problems with
busserne
the busses
S-togene
the suburban trains
Metroen
the metro
mit tog var forsinket
my train was late
Ok (det er i orden).
Ok (that’s all right)
Hvor er det irriterende, hva’!
How irritating, huh?!
Jeg sov over mig.
I overslept.
Du sov over dig.
You overslept.
Han/hun sov over sig.
He/she overslept.
Vi sov over os.
We overslept.
I sov over jer.
You overslept. (plural)
De sov over sig.
They overslept.
Vil du have et bolsje?
Would you like a bonbon?
Ja tak!
Yes please!
Nej tak.
No thanks.
(Nej,) Ellers tak.
Thanks, but no.
Vil du have en cigaret?
Would you like a cigarette?
Jeg ryger ikke.
I don't smoke.
Jeg elsker mørk chokolade.
I love dark chocolate.
Jeg kan godt lide hvidløg.
I like garlic.
Jeg kan ikke så godt lide rosiner.
I don't like raisins that much.
Jeg kan ikke fordrage lammekød.
I can't stomach lamb's meat.
Kan du (godt) lide rugbrød?
Do you like rye bread?
Ja! Jeg elsker rugbrød.
Yes! I love rye bread.
Ja (det kan jeg godt).
Yes (I can).
Nej, ikke så godt.
No, not that well.
Nej! Jeg kan ikke fordrage rugbrød.
No! I can't stomach rye bread.
Det ved jeg ikke, jeg har aldrig smagt rugbrød.
I don't know, I've never tasted rye bread.
Har du (nongensinde) smagt leverpostej?
Have you (ever) tasted liver pate?
Nej, aldrig.
No, never.
Ja, én gang.
Yes, once.
Jeg kan ikke lide leverpostej.
I don't like liver pate.
Ja, mange gange.
Yes, many times.
Jeg kan godt lide leverpostej.
I like liver pate.