• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/73

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

73 Cards in this Set

 • Front
 • Back
⚠MDS ⚠
(Myelodisplastik sendrom)
tanım
⚠K.iliği displazi ⚠
ile karakterize
🌸60 yaşından sonra🌸 sık
⚠MDS ⚠
(Myelodisplastik sendrom) ety.
1) ⚠Benzen⚠

2) Pestisid

3)Sitogenetik anomaliler
⚠(5q delesyonu en sık)⚠
⚠MDS⚠
(Myelodisplastik sendrom) klinik
1) hiperselüler K.iliği
2) trombositoz
3) Makrositer Anemi
4) hiposegmente mikromegakaryositte artış
⚠MDS⚠
(Myelodisplastik sendrom) neye dönüşür
🌸AML M5 (%30 )🌸
⚠MDS⚠
(Myelodisplastik sendrom) En sık ölüm sebebi
Akut lösemi

MDS (Myelodisplastik sendrom) PY

1) Dimorfizm(Makrositoz ağırlıkta)


2) Büyük ve granülsüz Trombosit


3)Pelger-Huet anomalisi(dumble şeklin nötrofil)


4) Ring Formasyonu


5)Döhle cismi(Anormal segmentli hipogranüle lokösit)

Döhle cismi nedir
Anormal segmentli
hipogranüle lokösit
5 q delesyon
kriterleri
1) Trombositoz
2) Blast sayısı<5
3) 5q delesyon(+)olması
Kr.Myelomonositik Lösemi kriterleri
1)1000 mm3
(periferde monosit sayısı)
(en az 3 ay)
2) Philedalpia negatif
3) Blast sayısı<%20
4) Displazi
(Periferik kanda ve k.iliğinde)
MDS de
K.iliğinde
⚠ Displastik değişimler⚠ nelerdir
1) Diseritropoez
2) Dismegakaryopoez
3) Disgranülopoez
4) Sderoblast
5) Blast sayısı artmıştır.
MDS tedavi
1) Eritropoetin
(düşük orta riskte)
2) Lenalidomid
(5q delesyonda en etkili)
3) KİT
(60 yaş altı ve kötü prognozda en etkili)
4) Piridoksin(Herediter formda)
5) Danazol
Akut lösemilerde tanım
Lenfoid ve myeloid seride
Matürasyon defekti nedeniyle***
Klonal immatür h.lerin birikimi ile oluşur.
Akut---İmmatür seri
Kr.--- Matür seri

Akut lösemiler nelerdir

1) ALL (Akut Lenfoblastik lösemi)


2) AML (Akut Myeloblastik lösemi)

Akut lösemiler kimlerde olur

67 yaş erkek

Akut lösemiler Ety
1) İdiopatik(en sık)
2) İyonize Radyasyon(en sık ALL)
3) Benzen
4) Ailesel hast.

Akut lösemilere sebep olan ailesel geçen hastalıklar

1) Bloom sendrom


2) Fankoni anemisi


3) Ataxi Telenjektazi


4) Kleinfelter send.


5) Wiskott Aldrich


6) Down send(AML M7)


7) Schwachmanm Diamond send.


8) Diskeratozis Konjenita


9) Blackfan Diamond send.

Akut Lösemiye dönüşebilen hastalıklar

1) Parox. Noktürnal Hbüri


2) MDS


3) KML


4) Polisitemi vera


5) Esansiyel Trombositoz


6) Pr. myelofibrozis

AML M2 translokasyon

t(8-21)


Splenomegali


Chloroma


Auer Rod

AML M3 translokasyon

t(15-17)

AML M4 translokasyon

İnv 16(iyi prognoz)

AML M5 translokasyon

t(9-11)


Monositik lösemidir.

t(6-9) translokasyonu nerede olur

AML M2 ile artmış Bazofiller

Trizomi 8 hangi lösemi tipiyle birlikte

AML M2

ALL nerede oluşur

t(9-22 )


t(8-14)


t(11-14)

Philadelphia kromozomu nerde iyi nerde kötü prognoz

KML de iyi


ALL de KÖTÜ

ALL sınıflama kaç çeşittir

1) FAB sınıflaması


2) İmmünolojik sınıflama

ALL de FAB sınıflaması

1) L1


2) L2


3) L3

ALL de FAB sınıflamasında L1 özellikleri

1) Çocuklarda sık


2) Belirsiz tek çekirdekçik


3) Çekirdek/sitoplazma oranı yüksek


4) PAS (++)


5) Prognoz iyi***

ALL de FAB sınıflamasında L2 özellikleri

1) Yetişkinlerde sık***


2) Heterojen


3) Çekirdek/sitoplazma oranı düşük


4) Birden çok çekirdekçik


5) PAS(+)

ALL de FAB sınıflamasında L3 özellikleri

1) Tümör lizis


2) PAS (-)


3) Bazofilik Vakuollü sitoplazma


4) Tek tip


5) Prognoz kötüdür***

ALL de İmmünolojik sınıflamada tipler
1) Genel ALL(En sık tip)(%60)(Prognoz iyi)(CALLA+)
2)Pre-B ALL (CALLA (+))
3) B-ALL (Prog kötü)
4) T-ALL (Prognoz kötü)
5) Null Cell ALL (nadir)
ALL de İmmünolojik sınıflamada en kötü prognoz
⚠T-ALL ⚠
(Prognoz kötü)
ALL de İmmünolojik sınıflamada
⚠en sık ve iyi prognoz⚠
Genel ALL
ALL de İmmünolojik sınıflamada
⚠CALLA (+) TİPLER⚠
1) Genel ALL
2)Pre-B ALL
ALL de İmmünolojik sınıflamada
⚠CALLA⚠ nedir
CD 10
⚠Pre- B ALL ⚠
de sıklık ve translokasyonlar
1) %75 sıklık
2) L1 ve L2 aynı
3) 🌸t(9-22) t (4-11)🌸
AML SINIFLAMASI
1) M0(minimal diferansiye)
2) M1 (Undiferansiye myeloblastik lösemi)
3) M2 (diferansiye myeloblastik lösemi)
4) M3 (Akut Premyelositik lösemi)
5) M4 (Myelomonositer lösemi)
6) M5 (Monositer lösemi)
7) M6 (Eritrolösemi)(Di-guglielmo send.)
8) M7 (Megakaryoblastik lösemi)
AML sınıflamasında
🌸en sık tip🌸
M2
AML sınıflamasında
⚠prognoz en iyi tip⚠
M3
AML sınıflamasında en sık ⚠dişeti hiperplazi ve kloroma⚠ yapar
M5
⚠Down send. ⚠
çocuklarda hangi
🌸 lösemi 🌸olur
1) ALL
2) AML M7
⚠Extra medüller⚠

tutulum AML tipi
M5
serumda
⚠Muramidaz artmış ⚠
AML tipi
M5
⚠DİC gelişen ve ATRA⚠
ile tedavi olan AML tipi
M3
⚠Auer Rod (+)⚠
AML tipi
M2
⚠16. kromozom⚠ inversiyonu ve
⚠eozinofil artışı⚠
olan AML
M4
⚠K.iliğinde fibrozis ⚠
olan AML tipi
M7
⚠Otoimmün olaylar⚠

hangi AML tipindedir
AML M6
(RF ve ANA pozitif)
⚠SSS tutulumu⚠
en sık lösemi
ALL
ALL de
⚠ relaps ⚠
tutulumu
Testis
Akut lösemilerde en sık ⚠ölüm nedeni⚠
Enfeksiyon
AML ve ALL laboratuvar
1) Pansitopeni
2) Nötropenik Ateş
3) Retikülosit düşük
4) Lökosit(blast) sayısı artmış(PY)
5) Ürik asit artar
6) LDH artar
7) Potasyum ve Fosfor düşük(en sık)
AML ve ALL Tanı
⚠ Blast sayısı>%20 ⚠
(K.iliği aspirasyonda)
AML ve ALL
⚠subtip tayininde⚠ kullanılan
1) Flow sitometri
2) sitogenetik inceleme
⚠Mediastinal kitle ⚠
olan lösemi
T h.li ALL
ALL tedavi
1) Prednizolon
2) Vincristin
3) ⚠İntra tekal Mtx⚠
AML tedavi
1) ⚠Allojenik KİT (ilk tercih )⚠
2) Sitozin Arabinozid
3) ATRA (M3)
(tedaviye dirençlide arsenik verilir)
Akut Lösemilerde
⚠remisyon kriterleri⚠
1)K.iliğinde Blast sayısı
⚠<%5 altında⚠
2) Periferde blast olmaması
3) Hb,lökosit,trombosit sayısı normal
ALL
⚠ tedaviye bağlı⚠
geç kompl.
1) Glioma (en sık SSS tm )
2) Non hodgkin lenfoma
ALL
⚠kötü prognoz⚠
kriterleri
1) 1 yaştan küçük-10 yaştan büyük
2) Erkek
3) lökosit> 30 bin
4) Ph kromozom (+)
5) Remisyona ulaşma süresi >4hafta
6) Zenci
7) sss tutulumu
8) ⚠L3 subtipi⚠
AML
⚠kötü prognoz⚠
kriterleri
1) 2 yaşından küçük 60 dan büyük
2) Lökosit >100 bin
3) t (9-11)🌸
4) Trizomi 8,5,7
5) MDR-1 sahip blastlar
6) sekonder AML
7) Auer body negatif🌸
8) M0,M5,M6,M7
MDS TEDAVİ
1) Eritropoetin
2) Lenalidomid
3) KİT
4) Piridoksin
5) Danazol
Lösemi tanıda
⚠PY da ⚠
Akut---İmmatür seri
Kr.--- Matür seri
İyonize Radyasyon yaptığı
en sık ALL
⚠Prognozu kötü ⚠
olan ALL
L3
İmmünolojik sınıflamaya göre
⚠ALL En sık tipi⚠
⚠Genel ALL⚠
(%60)(Prognoz iyi)(CALLA+)
AML M2
⚠Diferansiye⚠
myeloblastik lösemi
AML M3
Akut⚠ Premyelositik ⚠
lösemi
AML M4
⚠Myelomonositer⚠
lösemi
AML M5
⚠Monositer⚠
lösemi
AML M6
⚠Eritrolösemi⚠
(Di-guglielmo send.)
AML M7
⚠Megakaryoblastik ⚠
lösemi
ALL /AML LAB.
1)PANSİTOPENİ
2)Lökosit(blast) sayısı artmış(PY)
3) Ürik asit artar⬆
4) LDH artar⬆
5) Potasyum ve Fosfor düşük⬇