• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/58

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

58 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Non hodgkin lenfoma

⚠WHO sınıflaması⚠
1)💟Olgun B h.li tm.💟

2)💟Olgun T h.li tm💟

3)💟Natural Killer h.li tm.💟
💟Düşük dereceli💟/💟İndolent NHL💟

( Prognostik sınıflama)

🌸FKLMN🌸

a)💟Foliküler💟

b)💟Küçük lenfositik 💟

c)💟Lenfoplazmositik lenfom💟

d)💟MALT tipi Marjinal zon💟

e)💟Nodal tip Marjinal zon💟
💟Difüz büyük B h.li💟

lenfoma
1) 💟en sık lenfoma tipi💟
2) 💟erkekte sıktır💟
3)🌸Bcl-6(iyi prog.) gen mut. 🌸
4)💟Bcl-2 (Kötü prog.) Nadir💟
5)💟CD 19-20-22-79a ➕
6)💟Servikal Lenf nodları💟
7)💟Tanı evre 4 de konur💟
💟CD20 (+) ise💟

⚡ tedavi nedir⚡
🌸Rutiximab+ KT🌸
🌸Foliküler Lenfoma 🌸


en sık sitogenetik anomali
💟BCL-2 protein yapar💟
⬇⬇⬇
a) 🌸t(14-18)🌸

b) 🌸(q32,21)🌸
Foliküler Lenfoma

⚠tedavi ve takip şartı⚠
💟takip💟
⬇⬇⬇
🌸Grade 1 ve 2 🌸

🌸Tedavide🌸
⬇⬇⬇
🌸radyoterapi🌸
🌸Evre 3 te R-CHOP🌸
🌸Difüz büyük 🌸

B h.li lenfoma

💟tedavi💟
💟R-CHOP💟
💟K.iliği en sık💟

tutulumu olan lenfoma
💟Küçük lenfosit Lenfoma💟
⬆⬆⬆
🌸K.iliği🌸
Klinik ve laboratuvar tedavisi

💟KLL benzeyen lenfoma💟
💟Küçük lenfosit Lenfoma💟
💟MALT lenfoma💟

en sık nerede görülür
💟mide💟
💟MALT lenfoma💟

sitogenetik nedir
1) 💟t(11-18)💟

2) 🌸CD19-20-22 (+)🌸

3) CD5-10-23 (-)
4) 3 ve 7 kromozom anomaliler
💟MANTLE cell lenfoma💟 hangi hastalığa benzer
💟🔥 KLL = MANTLE cell 🔥💟
💟MANTLE cell lenfoma💟

EN SIK

🌸TRANSLOKASYON🌸 NEDİR
🌸MANTLE cell🌸
⬇⬇⬇
💟t(11-14)💟
💟MANTLE cell Lenfoma💟
en sık

🌸extranodal tutulum🌸
💟GİS 💟

💟MANTLE cell lenfoma💟
(lenfomatozis polipozis)
🔥⚡MANTLE cell🔥⚡

lenfoma özellikleri
1)🌸Agresif hızlı lenfoma🌸

2) 💟60 yaş Erkek💟
MANTLE cell lenfoma 💟immünofenotipi (+) 💟dir
1) CD5
2) CD 19-20
3) Cyclin D1
💟MANTLE cell lenfoma💟 tedavisi
💟CHOP💟

DHAP
Rituximab
🔥⚡Burkit lenfoma(L3)🔥⚡

kimlerde sık
⚡çocuklarda ⚡

🔥⚡çok agresif hızlı 🔥⚡
Burkit lenfoma(L3)

💟en sık translokasyon💟
🌸t (8-14)🌸
💟Burkit lenfoma(L3)💟 tipleri
1) 💟Endemik tip💟
(en sık ÇENE başlar)
⚡AFRİKA ⚡

2) 💟Sporadik tip💟
(ileoçekal, servikal)

3)💟immün yet. ile ilişkili tip💟
(AİDS te olur)
Hangi
Burkit lenfoma(L3) Tipi

💟 EBV karşı ab. 💟

vardır
🌸Sporadik tip🌸
Burkit lenfoma(L3) tiplerinden
💟Sporadik tip💟
👍nerden başlar👍
🌸Çene🌸
💟Turnover en hızlı💟


tm. nedir
💟Burkit lenfoma(L3)💟
⬆⬆⬆
⚡TURNOVER EN HIZLI ⚡
Burkit lenfoma(L3)

💟nereye metastaz yapar💟
🌸SSS🌸
⬆⬆⬆
BURKİTT
Burkit lenfoma(L3)

💟tedavisi neye benzer💟
🌸ALL🌸
🌸Tümör lizis tedavisi🌸

nedir
1) 💟Hidrasyon(ilk tedavi)💟

2) 🔥Alloprünol🔥
💟Mycozis Funcoides💟

nedir
🌸Kütonöz T h.li cilt lenfoma🌸
⬆⬆⬆
Mycozis Funcoides
Mycozis Funcoides

💟lösemik formu 💟
nedir
🌸Sezary sendromu🌸
⬆⬆⬆
Mycozis Funcoides
Mycozis Funcoides

💟klinik💟
1) 💟Generalize eritrodermi💟

2)💟 Serebriform h.ler 💟

3) ⬇Prognoz kötü⬇
Mycozis Funcoides

💟tedavi 💟
💟Nitrojen mustard💟

💟PUVA💟
💟Castelman's hast💟8

ety
🌸HHV 8🌸
Castelman's hastalığı

💟KLİNİK💟
1) 💟LAP 💟

Yaygın Bn

2)💟Lenfomayı taklit💟
Castelman's hastalığı

💟tanı💟
🌸Lenf bezi biyopsisi🌸
💟Castelman's hastalığı 💟

tedavi ve prognoz neye göredir
💟Tm grade göre💟

⬆Grade ⬆➡ prognoz kötü⬇
Non hodgkin lenfomada

💟prognoztik kriterleri💟

(IPI skoru)
1) 60 yaş üstü
2) ⬆LDH yüksek⬆🌸
3)performans durumu 2 üstü(ECOG) 70 üstü(Karnofsky)
4)🌸Ann Arbor ➡evre 3-4🌸
5) ⬆birden fazla extra nodal⬆ tutulum
💟Non hodgkin lenfoma💟 tedavi
💟CHOP💟+ 💟Rituximab💟

(Siklofosfamid Doksorubusin Vinkristin Prednizon)
Non hodgkin lenfomada

🌸en sık extranodal🌸

tutulum
💟K.iliği💟
⬆⬆⬆
NHL
💟Myeloprliferatif💟

hastalıklar nelerdir

(KPPP)
1)🌸KML🌸

2)🌸Polisitemia Vera(en sık)🌸

3)🌸Primer Myelofibrozis🌸

4)🌸Primer Trombositoz🌸
💟Myeloprliferatif💟

hastalıklarda

➕hangi enzim (+) dir➕
💟JAK-2 kinaz💟
⬆⬆⬆
(en sık p.Vera)
💟Myeloprliferatif hast💟
⬇⬇⬇
🌸ortak bulgular🌸
1)💟 Splenomegali💟

2)💟 trombositoz💟

3) 💟Ateş💟

4)⬇Zayıflama⬇
5)hepsi➡akut lösemiye döner
🌸KML🌸

💟özgün bulgular💟
1) 🌸Ph kromozom (+)🌸

🌸t(9-22)🌸

2)🌸Bcr-abl gen reangajman🌸

3)⬆Trozin kinaz aktivitesi ⬆
(K.iliği myeloid seri anormal⬆)
(P190-P210-P230 protein sente)
🌸KML 🌸

Klinik
1) 💟Tromboz💟 sıktır
2)💟Vazo-oklüzif olaylar💟
(Yoğun lökositozdan dolayı)
3)💟Splenomegali 💟sıktır
4)⬆LAP⬆
5) 💟Bazofili💟
(Histamin ⬆ ve GİS ülser ⬆)
6)💟Sol üst kadran➡dolgunluk hissi
KML

💟 laboratuvar💟
1)💟lökosit ➡70 bin üstü⬆

2)💟trombosit ⬆

3)💟Hb normal💟
KML de

💟Periferik yaymada💟
1) 💟K.iliği gibi💟
(Lökoeritroblastik tablo)

2) 💟tüm seri görülür 💟
Olgun nötrofillerden
⬇⬇⬇
miyeloblastlara kadar

3)💟 Bazofili💟
KML de

🌸K.iliği nasıldır🌸
1) 💟Myeloid seride artış⬆💟

2)🌸Hiperselülerdir🌸
KML de
LAP

💟Lökosit ALP💟

skoru nasıldır
Lökositoza rağmen

🌸LAP skoru düşük🌸

olması tipiktir.
KML de

💟Tanı💟
1)➕Philedelpia kromozom➕
(Sitogenetik)

2)Nötrofil
⬇LAP ALP Skoru düşük⬇
olması
KML

⛔tedavi edilmezse⛔

ne olur
1) 💟Kr. faz💟

2) 💟Akselere faz💟

3)💟Akut blastik dönüşüm💟
💟KML 💟

ile

💟Lökomoid rxn💟 2) 💟Pr. myelofibrozis💟
a) Dakrosit(çekirdekli göz yaşı eritrosit)
b) Lökoeritroblastik tablo
c) Philadelphia (-)olması

💟ayırıcı tanıda 💟
1)💟 Lökomoid rxn💟
a)LAP skoru lökomoidde yüksek
b) PY da %10 dan fazla band nötrofil olması
c) Enfeksiyona reaktif lökositoz
💟KML tedavisi💟
1)💟imatinib mesilat💟
(ilk tercih)(Ph + olana verilir)
2)💟Dasatinib ve nilotinib💟
(dirençli vakada)
3)💟KİT💟
4) 💟hidroksiüre💟(Ph - de verilir)
💟imatinib mesilat 💟
en sık yan etki
💟periferik ödem💟
💟Dasatinib ve nilotinib💟
en sık yan etkisi
💟QT uzaması💟
KML
💟iyi prognoz💟
1)🌸Ph (+)🌸
2)beyaz küre ve bazofil düşük⬇ olması
⚠yüksek dereceliAgresif⚠
NHL
a) Difüz büyük B h.li lenfoma
b) T h.li lenfoma
c) Mantle cell lenfoma
d) Lenfoplamositik lenfoma
e) Burkit lenfoma
💟t(11-18)💟
🌸CD19-20-22 (+)🌸 sitogenetik hangi hast. vardır
Maltoma
CHOP
Siklofosfamid
Doksorubusin
Vinkristin
Prednizon
💟t(11-18)💟
💟MALT lenfoma💟
💟KML 💟

ile

💟Pr. myelofibrozis💟


💟ayırıcı tanıda 💟
a) Dakrosit(çekirdekli göz yaşı eritrosit)
b) Lökoeritroblastik tablo
c) Philadelphia (-)olması