• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/42

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

42 Cards in this Set

 • Front
 • Back

What is Media

“tools used to store and deliver information or data"

Media zijn ... van (maatschappelijke) betekenissen.

Dragers

Waarvan is Media bepalend?

Smaken, Identiteit, Ideologie, enz.

Wat betekend Ideologie?

Geordend geheel van ‘dominante’ normen en waarden binnen bepaalde maatschappij of maatschappelijke groep.

Welke Ideologie is "Leidend" of "...." ?

"hegemoon" : Kapitalisme, patriarchaat


-->Marxisme

Wat vind je vaak terug in culturele teksten en populaire cultuur?

Ideologische Boodschappen/Discours


(betogen, argumentaties)

Waarom is Cultuur zo'n moeilijk begrip?

De invulling van het begrip "Cultuur" wordt vaak bepaald door degene die aan het woord is.

Raymond Williams in een poging om "Cultuur" te definieren:

1. Algemene ontwikkeling


2. Manier van leven


3. Producten en praktijken

Raymond Williams:


1. Algemene ontikkeling

Algemeen proces van intellectuele, geestelijke of esthetischeontwikkeling}
--> Vb. West-Europese cultuur (met intellectuelen, filosofen,...)

Raymond Williams:


2. Manier van leven

Bepaalde manier van leven (gebonden aan plaats, periode,groep….)}


--> Vb. West-Europese cultuur -> Manier van samenwonen en –leven: religie, sport, uitgaansleven, Kerstmis vieren,...<-> Halloween

Raymond Williams:


3. Producten en praktijken

Producten en praktijken van intellectuele of artistieke creativiteit}
Vb. -> Filosofen, schrijvers, schilders… -> Theater, opera,romans, muziek, soap opera, strips,….

Cultuur staat vaak tegenover elkaar. Welke culturen bijvoorbeeld?

hoge versus lage cultuur
populaire cultuur
massacultuur

Lage Cultuur:

• Cultuuruitingen voor lagere sociale klassen


• Cultuuruitingen waarvoor geen specifieke skills vereist zijn


• Ordinaire en traditionele cultuur


• Lokaal

Hoge Cultuur:

• Cultuuruitingen voor hogere sociale klassen


• Cultuuruitingen voor een geletterd publiek (of met juiste cultureleopvoeding)


• Niet-alledaagse cultuuruitingen


• Universele cultuur


• Innoverend, extra-ordinair

What is Intertekstualiteit:Intertekstualiteit is wanneer een medium refereert naar een ander. Het mixt vorm, genre, afspraken en media. Het vervaagt de grens tussen hoge en lage cultuur. Tussen het serieuze en het komische.

Wat is "Populaire" Cultuur:

1. Kwantitatieve Maatstaaf (geconsumeerd door velen)


2. “restafval” na definiëring hoge cultuur


3. massacultuur (‘Amerikanisering’)


4. authentieke cultuur ‘het’ volk voor het volk'


5. onbestaand? Geen onderscheid tussen ‘hoge’ en ‘lage/populaire’ cultuur

Waarom is Cultuur verre van nautraal?

Cultuur is vaak maatschappelijk verankerd

Waarom wordt cultuur ook wel eens als


"a site of struggle" gezien?

Omdat er van verschillende kanten druk wordt uitgeoefend om diens ideologie na te streven.

Wat is Pluralisme:

Pluralisme is het bestaan van verschillende sociale en culturele subsystemen in een samenleving, zoals de overheid, de rechtspraak, het bedrijfsleven, de vakbeweging, de pers en de kerk met elk eigen belangen waarbij er sprake is van een zeker machtsevenwicht.

Waarom zijn cultuur uitingen pluralistisch?

omdat men in een maatschappij verschillende ideologieën heeft die strijden om hegemoon te zijn.

wat is Culture & Civilisation traditie

Een denkwijze van een aantal auteurs met gemeenschappelijke eigenschappen.


- Hoge versus Lage cultuur (binair denken)


- Minderheid versus Meerderheid


- Cultuur versus Anarchie


- Conservatief en Nostalgisch


1800 - 1950


GB, USA, SPANJE

Waar werd de Britse school in de 19e eeuw door gealarmeert?

Industrialisatie


Urbanisatie


Losse greep 'ondergeschikte' klassen

Wat was een bedreiging voor de 'Culture and Civilisation' Traditie?

Ongecontroleerde 'ontspanning' van de massa"


- Geloof


- Zeden


- Sociale Orde

Wie is Matthew Arnold

Britse dichter, criticus, leraar
Aanhanger en belangrijk persoon in de 'Culture and Civilisation' traditie.
Onderwijsinspecteur <-- hervorming van het Britse onderwijssysteem.Hoe definieerde Matthew Arnold Cultuur:

"The best that has been thought and said in the world"

In de tijd van de "culture and Civilisation" theorie


Traditionele verhouding tussen volk, burgerij en adel verdwijnt. Versterkt door:

- Industrialisering, arbeiderswijken


- Eigen arbeiderscultuur


- verdere urbanisatie


- Opkomst en sterke positie Britse arbeidersbeweging.


- Stemrecht mannen


-Transport


-Gescheiden Cultuurproductie


- Massificatie in mediaoutput

Wat was de droom van Matthew Arnold?

- De Band tussen het volk en de heersers herstellen via staatsapparaat.


- Educatie is de weg naar cultuur. (Hoge culturen terug in het onderwijssysteem)


- De massa cultuur ondermijnen.Hoe heet het belangrijkste werk van Matthew Arnold? Wat zijn de hoofdpunten die hij daarin bespreekt?

Culture and Anarchy


- Geen cultuurpessimisme


- Band tussen volk en heersers herstellen


- Geen vertrouwen in kerk, aristocratie en arbeiders.


- Wel vertrouwen in staat, staatsapparaat, en intellectuelen equality


- Educatie = de weg naar cultuur


- Nostalgie: Romantische droom van verbondenheid.

Waarom had Matthew Arnold een negatieve visie tegenover populaire cultuur?

Hij beschouwde populaire cultuur als de motor voor sociale onrust.

Wie is Frank Leavis

- Britse Literatuurcritici, beinvloed door Matthew Arnold.


- Echtgenoot van Queenie Leavis

Welke gemeenschappelijke kenmerken hadden


Matthew Arnold


Frank Leavis

- Elitaire Houding


- Nostalgie en belang van onderwijs en educatie


- Kritiek op MassacultuurWelke verschillen in opvattingen hadden Matthew Arnold


Frank Leavis

- Groter Premisse


- Andere Context (1920-1930)


- Grotere Kritiek

Wat is Leavisism?


Voorloper van stromingen die hedendaagse populaire cultuur ernstig nemen.

- Pessimistischer dan Matthew Arnold


- Veroordeling populaire cultuur (Passief, Goedkoop, Hersenloos)


- Verheerlijken de Golden Age


Oplossing?:


"Verzet tegen massacultuur -> Publiek opvoeden. (poezie, literatuur, kunst, 'culture and civilisation behouden')

Wat waren de belangen van het Leavisisme?

- Persoonlijke invloed op auteurs.


- Concrete onderwijs acties, bv Manifesten


- Kritische houding Amerikaanse import

Welke kritiek kreeg het Leavisisme vooral?

- Elitaire, nostalgische Houding


- Theoretisch zwakWanneer kwam er een sterke invloed van "Arnoldian Perspective" en "Leavisisme"

GB -> VS: Na de tweede wereld oorlog


(1945 - 1950)Welke kritiek hadden de aanhangers van


"Arnoldian Perspective" en "Leavisisme"

Publiek als manipuleerbaar, slaafs geheel --> Kiest voor cultuur waar het niet over moet denken. (Hersenloze consumptie)

Welke tegenwind kreeg de theorie van


"Arnoldian Perspective" en "Leavisisme"


wel in een debat?

Vroeger was niet alles beter.

Wat waren volgens de theorie van


"Arnoldian Perspective" en "Leavisisme" bijkomende gevaren van massacultuur.

Massacultuur bedreigt (volkscultuur en) kunst.


- Poezie en literatuur VS Romans


- Theater VS Films


- Klassieke Muziek VS Populaire muziek

Waar bestond die massacultuur techniek vooral in de 20e eeuw?

Vooral in Europa. "Veramerikanisering"Wat is een hedendaagse evaluatie van


"Culture and Civilisation?

- Te negatieve visie op publiek


- Te "Homogene" kijk op "heterogene" massacultuur en populaire cultuur.


(Een homogene kijk op een Pluralistische cultuur)


- Amper ondezoek


- Opent wel de "weg" voor onderwijs <-- leavisisme --> Culturalismelalala

lalala