Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/6

Click to flip

6 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Om een conflict tot een goed einde tebrengenzijn onderanderen de volgende zaken van belang. Vul het rijtje hieronderverder aan met vier zaken.
- Geef helder jouw standpunt weer
- Formuleer vanuit het belangenperspectief
- Luister naar de ander ,probeer het verschil te begrijpen en te accepteren


Bedenk samen goede oplossingen, Parkeeremotie,maak goede en duidelijke afspraken, maak er geen persoonlijke kwestievan. Zoekhet gemeenschappelijke belang


Schrijf twee voorbeelden vanconfliftaanjagersop


Weglopen van een conflict. Fysiek contact.Nietuit laten spreken


bescijf 2 activiteiten die een bedrijf uitvoert in het kader van intergale kwaliteidszorg

Vaststellen van kwaliteitsnorm en leren van de gemaakte fouten
Waarvoor is een accountmanager verantwoordelijk?
Voor de marketingactiviteiten voor alle producten, gericht op een klant of groep van klanten.
Om effectief leiding te geven, moet je de stijl van leidinggeven afstemmen op de medewerker.
Welke manier van leidinggeven is dit?
Situationeel leiderschap
Welke van de onderstaande motivatiefactoren is geen satisfier?
Een beloning krijgen