Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/15

Click to flip

15 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Spotlight of attention

Het gevoel dat ons bewustzijn ervoor zorgt dat sommige onderdelen van de wereld als het ware oplichten, terwijl dat niet geldt voor dingen waar we niet bewust naar kijken.


-> Voelt alsof we onze aandacht ergens bewust op kunnen richten

Inattentional blindness

Er is geen bewuste perceptie dat kan bestaan zonder aandacht

Oorzaaktheorie

Als ergens aandacht aan besteed wordt, dan komt het terecht in het bewustzijn

Gevolgtheorie

Het bewustzijn leidt de aandachtsprocessen als het ware en dit is de grootste functie van het bewustzijn

Retinocentric coordinates

Proberen objecten stabiel te houden op de retina

Craniocentric coordinates

De wereld wordt als het ware stabiel gehouden in relatie tot de positie van het hoofd

Covert attention scanning

Het is mogelijk om naar het ene object te kijken, maar de aandacht ergens anders op te vestigen

FEF's: frontal eye fields

De superior colliculus en de frontale ooggebieden


-> Verantwoordelijk voor het kijken naar een object en neuronen in de posterior partietal cortex zorgen ervoor dat aandacht verschoven kan worden

Pop-out

Als er tussen verschillende stimuli ee nstimuli tussen zit die anders is dan de rest, dan zal deze als het ware 'eruit poppen' en de aandacht trekken

Half-second delay

Libet: Er moet sprake zijn van ongeveer een halve seconde durende neurale activiteit om bewustzijn te veroorzaken

Terugverwijzingshypothese (backwards referral hypothesis)

Voorspelt dat stimulatie van de medial lemniscus terugverwezen moet worden.

Theorie van psychoneurale identiteit

Stelt dat het bewustzijn en de activiteit van neuronen dezelfde dingen zijn

Subjective time displacement

Wundt: Houdt in dat wanneer je deelnemers vraagt om de relatieve timing van auditieve of visuele stimuli vast te stellen, dat mensen fouten maken bij het vaststellen van welke gebeurtenis als eerste gebeurd is.

Phi-fenomeen

Als twee flitsen (in verschillende posities) heel kort na elkaar worden laten zien, dan heeft de observeerder het gevoel dat er sprake is van één licht dat beweegt. Hij of zij ziet dus niet twee aparte flitsen. Hier is het ook zo dat de kleur van de flits van rood naar groep verandert nog voordat de tweede flits wordt laten zien. Iemand die dit observeert ziet echter alleen maar één bewegend lichtpunt dat van rood naar groep verandert.

Cutaneous rabbit

Als je een aantal keer op je pols, daarna op je elleboog en tot slot op je bovenarm wordt aangeraakt dan voelen die aanrakingen niet als afzonderlijk, maar als een geheel. Het voelt dan alsof er iets van onder tot boven aan de arm 'klimt'