Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/20

Click to flip

20 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Doofheid

Het onvermogen om geluidsprikkels op te vangen en door te geven aan de hersenen.

Slechthorendheid

Het gehoororgaan functioneert minder goed, je hoort dus minder goed.

Presbyacusis

Hoge tonen hoor je niet meer goed.

Aangeboren aandoeningen

- Moeder heeft rode hond tijdens zwangerschap


- Erfelijke ziekten


- otosclerose

Verworven aandoeningen

- Trauma


- Aandoeningen aan gehoorzenuwen


- Chronische of niet behandelde ontstekingen


- Intoxicaties
- Verkeerde toediening van anesthesie


- Een natuurlijk verouderingsproces

Tinnitus autium

Oorsuizen, geen doofheid of slechthorendheid tot gevolg

Wat doet de computerchip in een gehoorapparaat?

De chip zet het geluid om in een digitaal signaal. De chip kan hard en zacht geluid van elkaar onderscheiden.

Kan een gehoorapparaat gehoorverlies totaal compenseren?

Nee

Werkt geroezemoes op de achtergrond storend als je een gehoorapparaat draagt?

Ja

Hoe vaak moet je het oorstukje minimaal schoonmaken?

1 keer per week

Hoelang duurt het voordat een oorstukje schoon is?

15 minuten - een paar uur

Wat is het meestvoorkomende probleem met een gehoorapparaat?

Een fluitend toestel

Hoe kun je problemen van het gehoorapparaat verhelpen?

- Het vervangen van het slangetje
- Het opnieuw plaatsen van het oorstukje


- Advies vragen aan audicien of arts

Hyperacusis

Overgevoeligheid voor normale alledaagse geluiden

Displacusis

Het ene oor hoort een andere toonhoogte dan het andere oor

Otosclerose

Een aandoening van de gehoorbeentjes waar botwoekering plaatsvind

Geleidinsverlies

Er is sprake van een probleem in de geleiding van het geluid richting het slakkenhuis

Verpleegkundige aandachtspunten

- Spreek duidelijk


- Ga niet schreeuwen
- Zorg dat de zorgvrager je mond kan zien
- Rustige omgeving


- Herhaal zo nodig wat je zei

Hoe moet je het hoortoestel inschakelen?

- Zet het hoortoestel in M-stand of aan-stand en volumeregelaar openzetten

Hoe regel je het volume van het hoortoestel?

Dit kun je regelen met een wieltje met de cijfers 1 t/m 4, hoe hoger het cijfer des te harder het geluid