• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/68

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

68 Cards in this Set

 • Front
 • Back
rén
Mensch
bàba
Vater
māma
Mutter
gēge
älterer Bruder
dìdi
jüngerer Bruder
jiějie
ältere Schwester
mèimei
jüngere Schwester
yéye
Grossvater väterlicherseits
nǎinai
Grossmutter väterlicherseits
wàigōng
Grossvater mütterlicherseits
wàipó
Grossmutter mütterlicherseits
lǎoshī
Lehrer(in)
xuésheng
Student
péngyou
Freund
yīshēng
Arzt (Ärztin)
jìzhě
Journalist
xiānsheng
Herr
xiǎojiě
Fräulein
nǔshì
Dame
jiā
Familie, Zuhause, Heim
xuéyuàn
Institut
dàxué
Hochschule
sùshè
Wohnheim
jiàoshì
Klassenzimmer
bàngōngshì
Büro
cāntīng
Restaurant
yīyuàn
Spital
cèsuǒ
WC
guó
Land
Zhōngguó
China
Ruìshì
Schweiz
Rìběn
Japan
Sonne
tiān
Himmel
jīntiān
heute
míngtiān
morgen
zuótiān
gestern
xiànzài
jetzt
shíhou
Zeit(punkt)
shíjiān
Zeit(dauer)
tiānqì
Wetter
shuǐ
Wasser
chá
Tee
kāfēi
Kaffee
píjiǔ
Bier
kělè
Cola
diànshì
Fernseher
diànhuà
Telefon
diànnǎo
Computer
diànyǐng
Film
jīngjù
Pekingoper
àihào
Hobby
míngzi
Namen
shū
Buch
zhuānyè
Fachgebiet
Hànyǔ
chinesisch
yǔyán
Sprache
Zeichen
wèntí
Frage
hào
Nummer
jīngjì
Wirtschaft
guǎnlǐ
Management
gōngchéng
Technologie
diànjī gōngchéng
Elektrotechnik
jiānzhú
Architektur
shèjì
Design
jìsuànjī
Informatik
shèhuì gōngzuò
soziale Arbeit