Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/76

Click to flip

76 Cards in this Set

 • Front
 • Back
第八
dìbā
李白
Lǐbái
學習
xuéxí
歷史上
lìshǐshàng
有名
yǒumíng
詩人
shīrén
生活
shēnghuó
唐朝
tángcháo
古代
gǔdài
shī
翻譯
fānyì
外語
wàiyǔ
聰明
cōngmíng
努力
nǔlì
相信
xiāngxìn
記性
jìxìng
平時
píngshí
不用
bùyòng
功夫
gōngfu
néng
學會
xuéhuì
學的
xuédi
xué
學得
xuéde
驕傲
jiāoào
讀書
dúshū
刻苦
kèkǔ
上課
shàngkè
出去
chūqù
wán
老師
lǎoshī
著急
zhùjí
小河
xiǎohé
biān
老太太
lǎotàitai
手裡
shǒulǐ
拿著
názhù
gēn
鐵棒
tiěbàng
河邊
hébiān
kuài
石頭
shítóu
奇怪
qíguài
走過去
zǒuguòqù
wèn
老奶奶
lǎonǎinai
nín
gān
zhēn
不敢
bùgǎn
耳朵
ěrduo
怎麼
zěn
小小
xiǎoxiǎo
告訴
gàosù
只要
zhǐyào
越來越
yuèláiyuè
zǒng
感動
gǎndòng
這麼
zhè
要是
yàoshi
長大
chángdà
知識
zhīshí
天天
tiāntiān
進步
jìnbù
shū
終於
zhōngyū
shēn
教育
jiàoyù
好好
hǎohāo