Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/100

Click to flip

100 Cards in this Set

 • Front
 • Back
tanungin mo si Pedro
ask pedro
itanong mo kay maria
ask maria
sagutin mo si ana
answer ana
sagutin mo ang guro
answer the teacher
sabihin mo
say it
sabihin mo kay juan
tell juan
basahin mo
read it
isulat mo
write it
makinig ka
(you) listen
kayong lahat
all of you / altogether
lakasan mo
say it louder
lakasan mo nga
please say it louder
hindi ko narinig
i didn't hear, sir
dahan-dahan lang
slowly
sandali lang
just a minute
tumahimik ka
(you) keep quiet
tahimik kayo
(you) keep quiet (plural or polite)
huwag kang maingay
don't be noisy
diyan ka na
good bye
o sige
okey / good bye
ano po?
what is it, sir?
Ano kamo?
I beg your pardon?
aywan ko / ewan ko
i don't know
magandang umaga
good morning
magandang tanghali
good noon
magandang hapon
good afternoon
magandang gabi
good evening
magandang araw
good day
hanggang bukas
until tomorrow
hanggang muli
until next time
hanggang sa Lunes
until Monday
hanggang sa linggo
until next week
maraming salamat
thank you very much
walang anuman
you're welcome
gising na
wake up
ayaw ko
i don't want to / any
bahala na
whatever happens
bahala ka
it's up to you
kaunti lang / laming
just a little
kahimanawari
may it be so
kung minsan
sometimes
tulog na
go to sleep
hindi bale
never mind
hindi naman
not really
teka muna
just a minute
dali ka
hurry up
mamaya na
later / in a while
at saka na
later
sayang
what a waste
tena
let's go
totoo ba?
is it true?
siyanga ba?
is that so?
marahil / siguro / baka
maybe
katakataka
unbelievable
mabuhay!
cheers!
maligayang bati!
congratulations!
maligayang pagdating!
Welcome
Maligayang kaarawan!
happy birthday!
sigurado
for sure / certain
sa madaling sabi
in short
sa malao't madali
sooner or later
humigit kumulang
more or less
hindi kailanman
never
basta ikaw
for your sake
alang-alang sa iyo
for your sake
alang-alang sa mga bata
for the sake of the kids
antemano
right from the start
kaagad
right away
mula't sapul
right from the start
di ko akalain
i never thought
kuno
sho s/he says
aniya / sabi niya
according to him / her
sa gusto mo at sa hindi
whether you like it or not
sa lalong nadaling panahon
as soon as possible
walang kinalaman
has nothing to do with...
may kinalaman
has something to do with
siguraduhin
to make sure
masanay
to get used to
wala nasa uso
out of date
hindi na uso
out of date
paulit-ulit
repeatedly
magbakasakali
to take chances
baka sakali
just in case
sa katotohanan
in truth
sa katunayan
in fact
samantalahin
to take advantage of
di inaasahan
unexpected
kung magkagayon
if that happens
kung ganoon
if that is the case
alalaong baga
on other words
maiba ako
to change the subject
tayo ng usapan
"off topic"
malapad ang isip
broad minded
makitid ang isip
narrow minded
malawak ang isip
very knowledgeable
maiba ako
to change the subject
tayo ng usapan
"off topic"
malapad ang isip
broad minded
makitid ang isip
narrow minded
malawak ang isip
very knowledgeable