Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/40

Click to flip

40 Cards in this Set

 • Front
 • Back
shuo hua

shang ge

de

fuxi

xie

zi

man

zhi

bi

zhang

zhi

jiao

zenme

dong

zhen

nali

yuxi

xue

di

yufa

rongyi

shengci

duo

hanzi

nan

pingchang

zao

zheme

wan

zaoshang

gongke

dajia

shang ke

kaishi

nian

kewen

luyin

xuexi

shuai

ku