• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/20

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

20 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Que es la PAC?

Per a fer front als problemes del sector agrari i resoldre'ls es va crear la Política Agrícola Comuna (PAC)

Quants països tenen acces al mar en la UE?

22 països

Finalitats de la PPC

Incentivar la reconversió i modernització de les flotes pesqueres


Regular l'ús dels caladors de la UE, el nombre de captures i les tècniques a utilitzar.


Establir acords i tractats amb Estats extraeuropeus per pescar en els seus caladors.

Que volum te la ramaderia en el sector primari?

Un 39%

Hasta cuantas horas se considera un núcleo rural?

10.000H

Que es la trilogía mediterránea?

Trigo, vid y olivo

A que se deu la pujada de masculinitat en la agricultura?

Es degut a l’emigració

A on es localitza l’Espanya Humeda?

Galicia, Cordillera Cantábrica y Pirineos

Clima Espanya Interior

Mediterráneo continentalizado

¿Que relieve tiene la España Mediterranea?

Tiene llanuras costeras

Que dos tipus de agricultura hi ha?

De secà i de regadiu

Que percentatge ocupa en la CV la agricultura?

Un 3.5%

Per que tres tipus es defineix una parcela?

Tamany, forma i limits

Que dos tipus de cercament hi ha

Tancada i oberta

Que dos tipus de forma hi ha en una parcela?

Regular i irregular

Que dos tipus de parcela hi ha segons el tamany?

Gran i xicoteta

Que dos tipos de poblacion hay?

Dispersa y concentrada

Que tres tipos de factores fisicos podemos encontrar?

Relieve, clima y agua,vegetacion...

Que tipos de factores humanos hay?

Demograficos, factores sociales, económicos, políticos y tecnológicos

Que dos tipos de politicas agrarias hay?

Históricas y actuales