Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/19

Click to flip

19 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Leydigovih celic. Epidmiologija?

do 3%, pri otrocih 3-9l ali odrasli od 3-6dekade. 3% bilat. so večji, do 5cm, solidni, rumenkasti, lahko krvavitve in nekroze.

V koliko % so mlg? Kaj so znaki?

10%, toliko jih je tudi meta in so letalni, večja možnost pri starejših. Znaki mlg: Če so veliki nad 5cm, citološka atipija, mitotska aktivnost, MIB-1 ekspresija, nekroze, vaskularna invazija, ekstenzija preko parenhima, DNA anevploidija.

Prezentacija? Hormoni?

incidentalno UZ ali neboleča unilat masa. Estrogeni povišani, Test znižani, FSH, LH više. Markerji neg., 30% ginekomastija.

Diagnostika?

markerji, hormoni (T, FSH, LH, dodatno lahko: Estrogen, estradioli,progesteron, kortizol.)


UZ (neločljivo od germ cel. TU), CT abd+toraks.

TH?

IntraOP zmrzli rez, sploh, če so majhne mase, ali organ sparing!! Dostikrat se zamenja za germ cel tu. Če bng samo opazovanje (samo CT), če znaki mlg orhi + limfa! Če so enkrat META, se slabo odziva na vse th!!!

Sertoli?

1%, 45let, androgen insensitivity Sy. Zamejen, rumen do bel, povprečno 3,5cm. unilat.

Znaki mlg, koliko?

10-20%, Znaki: velikost nad 5cm, mitotska akt, nekroze, vaskul invazija., pleomorfna jedra.

Klasifikacija?

klasičen tip, velike kalcinirane celice, sklerozna obl.

DG?

Incidentalno ali UZ, markerji in hormoni neg.


Test isto kot za Leydig. Uz so hipoehog in težko ločit od germ cell. RAZEN kalcinirana oblika!

Kalcinirana oblika je specifična po UZ, kaj pa klinično?

Tudi, pri mlajših, Peutz Jeghers Sy, manj kot pol endokrine motnje, bilat.

So pogosto meta?

Ne, od 10-20% mlg je pod 10% meta.

Kdaj bi bilo pametno organ sparing in skundarno orhi, če potrebno?

Če so mase majhne, zokrožene, kalcinacije... če ginekomastija (tudi sertoli) ali hormonske spr. In če ostane še dovolj parenhima!

Če mlg sertoli na histi (zmrzli ali organ sparing), th?

ORHI + LIMFA.

Če bng? Če meta?

Opazovanje s CT. če meta, ni odziva...

Granulosa?

Granulosa so zelo redki, juvenilen je bng, kongenitalen TU, adult je lahko mlg v 20%.

Tekoma/fibroma?

BNG.

Mešani?

So lahko, kliničen potek je podoben dominantnemu tipu.

Gonadoblastoma?

Mešana oblika: otočki germ cel ostalo stromalni TU. Največkat je pri gonadni disgenezi z nejasnimi genitalijami. Prognoza glede na germinalno komponento.

Mešani tipi tu?

Ovarijski tip (podoben epitelijskim TU ovarija, redko je mlg), zbiralca in rete t.: adenoma ali adenoCA.