Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/13

Click to flip

13 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Wat bedoelen we probleemgestuurd onderwijs?

Leerinhouden worden door de lerende zelf ontdekt door probleemanalyse.

Wat is het idee achter probleemgestuurd onderwijs?

Om volwaardig te kunnen participeren aan de zich ontwikkelende kennismaatschappij zijn probleemoplossingsvaardigheden en zelfstandig leervormogen essentieel
Komt uit medische opleidingen

Welke vier stappen doorloopt probleemgestuurd onderwijs?

1. Groepjes van 5 tot 8 leerlingen krijgen een probleem voorgeschoteld dat ze vatten en analyseren
2. Periode van zelfstudie (individueel) op zoek naar info en er wordt een deeltaak uitgevoerd.
3. Resultaten worden aan elkaar gerapporteerd.
4. Er wordt een conclusie geformuleerd.Wat is de rol van de leraar?

Tutor, begeleidt het proces

Hoe gaat het Maastrichts model of de zevensprong?

1. Elaboreren: probleem doorlezen


2. Representeren: probleem definiëren


3. Analyseren in groep: brainstormen


4. Samenvatten en evalueren: kritisch bespreken


5. Persoonlijke leerdoelen formuleren


6. Informeren: informatie opzoeken


7. Oplossing formuleren: alles samenbrengen en als groep adequate oplossing geven.

Welke implicaties heeft probleemgestuurd onderwijs?

- Aard van de begeleiding en het effect ervan
tutos is domeinexpert vs geen domeinexpert


- De probleemtaak
alle leeractiviteiten worden door taak aangestuurd dus taak is zeer belangrijk


- Eigen activiteit en initiatief van de lln
Wordt verwacht zeer groot te zijn


- Evaluatie


Oplossen van problemen staat centraal

Wat zijn de effecten op leren van probleemgestuurd onderwijs?

- Positief effect op vaardigheden van leerlingen


- Effect op kennis is negatief?


- Leerlingen moeten al enkele expertise hebben.

Wat is het doel van competentiegericht opleiden?

Het kunnen oplossen van complexe problemen door het ontwikkelen van een geïntegreerd geheel van kennis, vaardigheden en attitudes.
Werkt altijd met realistische taken.

Voor wat staat het 4C/ID model?

Four components instructional design model
Leertaken worden onderverdeeld in taakklassen.

Schema van het 4C/ID model...

1. Leertaken: concrete en authentieke taken die zijn geordend in taakklassen. Van veel begeleiding naar meer zelfstandigheid = fading. 2. Ondersteunende informatie: algemene informatie die nodig is om de taak uit te voeren (cursus, les,...)3. Pr...

1. Leertaken: concrete en authentieke taken die zijn geordend in taakklassen. Van veel begeleiding naar meer zelfstandigheid = fading.

2. Ondersteunende informatie: algemene informatie die nodig is om de taak uit te voeren (cursus, les,...)

3. Procedurele (Just-in-time) informatie: informatie die gekoppeld is aan de specifieke situatie en wordt op het juiste moment gegeven.
4. Deeltaakoefeningen: oefeningen zodat deeltaken op een vlotte en automatische manier uitgevoerd kunnen worden.

Men kan de deeltaken deductief en inductief aanbrengen. Wat is het verschil?

Deductief = op gestructureerde wijze
Inductief = via gerichte vragen

Wat bedoelen we met onderwijskundig optimisme?

Verwachting dat een goed overdacht ontwerp van onderwijs leerlingen effectief zal helpen om de vooropgestelde doelen te realiseren
(onderzoek toont aan dat dit niet altijd het geval is)

Welke twee invalshoeken heeft onderzoek naar de keuze van onderwijsvorm?

1. Onderzoek naar de effectiviteit van onderwijs


=> welke factoren verklaren leerresultaten


=> Factoren aan kant van lln hebben meer impact

2. Onderzoek naar kenmerken van lerenden


=> Welke kenmerken van lerenden bepalen of ze onderwijsmaatregelen uitvoeren zoals gepland?
- de leeractiviteit die een lerende uitvoert is bepalend voor het bereiken van een doel