• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/32

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

32 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)

Exemplary

Przykładny, wzorcowy

To draft something

Ułożyć coś, sporządzić roboczą wersję czegoś

Sealed

Zapieczętowany, zaklejony

To be lost for words

Zapomnieć języka w gębie

To handle something

Zająć się czymś

To put one's best foot forward

Dokładać wszelkich starań, starać się pokazać z najlepszej strony

Feature

Artykuł

To go at something

Przykładać się

There's plenty to go at

To get cracking

Zabrać się do dzieła, do roboty

To take in a Broadway show

Pójść na przedstawienie na Broadway

Orchard

Sad

Racy

Barwny, pikantny

There's something to suit every taste

Znajdzie się coś na każdy gust

Preview

Premiera

Make a return to sth

Powrócić gdzieś /do czegoś

Shut up shop

Zwinąć interes

To lap sth up

Zbierać coś, odbierać jako należne

Lapping up audience applause.

To seal sb's reputation

Scementować czyjąś pozycję, renomę

To set sb up for life

Ustawić kogoś na całe życie

Gross X

Zarobić X brutto

Whopping

Gigantyczny

Singalong

Rozśpiewany

To rake in X

Zgarnąć krocie, zgarnąć X

The lion's share

Lwia dola

Top cat

Lider, największy gracz

The cream of the crop

Creme de la creme

Phantom

Duch, zjawa

To clock up

Potrwać rekordowo długo

Scurry off

Czmychnąć, umknąć

Takings

Zbiory kasowe

To the tune of X

W wysokości około X

To constitute sth

Stanowić coś, być czymś