• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/98

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

98 Cards in this Set

 • Front
 • Back
aikštelė
court
atostogauti, atostogauja, atostogavo (lietuvoje)
holiday, vacation, vacationing (lithuania)
atostogos (fem. pl.)
leave (fem. pl.)
atvirukas
postcard
atvykti, atvyksta, atvyko
come, come, come
autobusas
bus
baletas
ballet
balkonas
balcony
baseinas
swimming pool
bėgioti, bėgioja, bėgiojo
running, running, running around
bilietas (į kauną ir atgal)
ticket (in kaunas and back)
čiuožinėti, čiuožinėja, čiuožinėjo
skate, čiuožinėja, čiuožinėjo
dainuoti, dainuoja, dainavo
sing, sing, sing
daryti, daro, darė
to do, do, done
dviračiu
bike
dviračių nuoma
bicycle rent
džiazas
jazz
eilė
series
einame į koncertą!
we go to the concert!
eiti pasivaikščioti
go for a walk
elektroninis laiškas
email
ežeras
lake
filmas
movie
futbolas
football
gauti, gauna, gavo
get, get, got
gimtadienis
birthday
grįžti, grįžta, grįžo
back, back, back
išsiųsti, išsiunčia, išsiuntė
upload, send, sent
išvykti, išvyksta, išvyko
depart, depart, left
jūra
sea
kaimas
village
kaina
price
kalnai
mountains
kalnas (sg.)
hill (sg.)
kasa
pancreas
kelias
road
keliauti, keliauja, keliavo (po lietuvą)
traveling, traveling, traveling (in lithuania)
keltas
ferry
kinas
cinema
kino
cinematic
klasikinė muzika
classic music
klausyti, klauso, klausė
listen, listen, and said,
koncertas
concert
krepšinis
basketball
labai, labau, labiausiai
very, very, best
laiškas
letter
laisvalaikis
leisure
laivas
ship
ledo arena
ice arena
lėktuvas
plane
mėgti, mėgsta, mėgo
love, love, loved
miegoti, miega, miegojo
sleep, sleep, sleep
mokėti, moka, mokėjo
pay, paying, paying
muzika
music
naktinis klubas
night club
noumojame kambarius
noumojame rooms
opera
opera
paplūdimys
beach
parteris
parterre
pašto ženklas
stamp
patikti, patinka, patiko
like, like, like
pavargęs (masc. sg.)
tired (masc. sg.)
pavargęs (masc. sg.), pavargusi (fem. sg), pavargę (masc. pl.), pavargusios (fem. pl.)
tired (masc. sg.), tired (fem. sg), tired (masc. pl.), tired (fem. pl.)
pavargusi
weary
pavasaris
spring
per atostogas
during the holidays
peronas
platform
plaukioti, plaukioja, plaukiojo
swimming, sailing, sailing
plaukti, plaukia, plaukė
swim, sail, sailing
rašyti, rašo, rašė
write, write, writing
rokas
rock
ruduo (masc.), rudenį (acc.)
autumn (masc.), autumn (acc).
salė
hall
skaityti, skaito, skaitė
read, read, read
skristi, skrenda, skrido
fly, flies, flying
slidinėti, slidinėja, slidinėjo
skiing, skiing, skiing
sodyba
homestead
spektaklis
performance
sportas
sport
sporto klubas
sports club
sportuoti, sportuoja, sportavo
sports, in sports, in sports
stadionas
stadium
stvarkaraštis
stvarkaraštis
teatras
theater
teatras
theater
tenisas
tennis
traukinys
train
vakarėlis
party
važinėti, važinėja, važinėjo
ride, ride, rode
važiuoti /eiti į kalnus
ride / walk in the mountains
važiuoti, važiuoja, važiavo
ride, ride, ride
veikti, veikia, veikė
run, running, running
vieta
location
vokas
envelope
žaisti, žaidžia, žaidė
playing, playing, playing
žiema
winter
žiūrėti, žiūri, žiūrėjo
watching, watching, watching
žvejoti, žvejoja, žvejojo
fish, fishing, fishing