Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/60

Click to flip

60 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Ormbunke med ant och ark

Zea mays tvärsnitt av stam

Cucurbita sp, tvärsnitt av stam.

Pyrus sp, tvärsnitt av frukt. Rosa är stencellerna

Salix sp, : längdsnitt av sidorot (mycket ung rot).

Ranunculus sp, smörblomma: tvärsnitt av ung rot.

Sambucus sp: tvärsnitt av äldre rot.

Helianthus sp: längdsnitt av skottspets.

Helianthus sp: tvärsnitt av ung stam.

Aristolochia sp: tvärsnitt av äldre stam.

Pinus sp, tall: äldre stam - tvärsnitt, radiärt längdsnitt & tangentiellt längdsnitt.

Marchantia spp, lungmossor (M). Anteridioforer och arkegonioforer, groddkroppar (gemmae).

Marchantia: bål (B320/29-8698). Bålens byggnad; porer, fjäll, rhizoider.

Marchantia: anteridiofor Anteridiofor med anteridier.


A. longitudinal section: 1 thallus; 2 base of the antheridiophore; 3 antheridia; 4 antheridiophore; B: antheridium with spermatogenic cells; C sperms with flagella

Marchantia: arkegoniofor Arkegoniofor med arkegon.


1 stalk; 2 cap; 3 archegonia; 4 slime cells; 5 thallus

Marchantia: sporofyt (B 329). Fot, skaft, kapsel; elatärer, sporer.

Ptilidium spp,(M).

Plagiochila spp,(M).

Sphagnum spp, (M).

Sphagnum: sporofyt (B389/29-9116). Fot, skaft, kapsel; columella, sporer.

Hylocomium splendens, (M).

Pleurozium schreberi, (M).

Thuidium spp, (M).

Hypnum cupressiforme, (M).

Climacium dendroides, (M).

Ptilium crista-castrensis, (M).

Mnium spp, (M).

Plagiomnium undulatum, (M).

Dicranum spp, (M).

Polytrichum spp, (M).

Leucobryum glaucum, (M).

Rhytidiadelphus triquetrus, (M).

Rhytidiadelphus squarrosus, hakmossa (M).

Fontinalis antipyretica, (M).

Bryidae: gametofyt (B363/29-9028). Gametofyt med arkegon. Halskanal, äggcell.

Bryidae: kapsel (B366A/29-9086). Kapsel på sporofyt. Columella, sporer, peristom (tandkrans), operculum (lock).

Bryidae: groende gametofyt (B387/29-8906). Två gametofyttyper – protonemata & bladiga

Lycopodiacea Lycopodium spp, (M). Strobili.

Lycopodium: strobilus (B458/29-9836). Längdskuret strobilus. Sporangier, sporer (nikt), sporofyll (blad i anknytning till sporangium).

Selaginellaceae Selaginella: strobilus (B465a/B6-115/29-9878). Längdskuret strobilus. Mikro- & makrosporangier, mikro- och makrosporer, sporofyll med ligula (tunga).

Ophioglossum spp, (M).

Botrychium spp, (M).

Polypodiopsida: prothallium (B414a/29-9356). Prothallium med ung sporofyt (rot och skott).

Equisetopsida Equisetum spp, fräknar (M). Strobili.

Equisetopsida (fräkenväxter) Equisetum: strobilus (B453/29-9740). Uppbyggnaden av ett strobilus; sporangieforer, sporangium, sporer, elatärer.

Cycadophyta Zamia/Cycas: honkotte (32-24i eller B469). Fröanlag med integument, mikropyle, ev. pollenkammare, nucellus, inre protallium (arkegon ej utvecklade).

Cycadophyta Zamia/Cycas: hankotte (32-24g/B467d/29-9968). Mikrosporofyll (hankottefjäll), mikrosporangier (pollenfack), mikrosporer (pollen).

Cycadophyta Cycas spp: kottar (M). Hankotte, honkottefjäll av två arter.

Coniferophyta Pinus: honkotte av tall (B500/30-1460). Fröfjäll & täckfjäll, integument, mikropyle, nucellus, inre protallium (arkegon ej utvecklade).

Coniferophyta Pinus: hankotte av tall (B495/30-1436). Mikrosporofyll (hankottefjäll), mikrosporangier (pollenfack), mikrosporer (pollen).

Pinus: (B503a/30-1454). Pollenslangcell med kärna, generativ cell (ger spermakärnor = gameter). Protallieceller?

Eudikotyledon blomknopp (B670/30-4358). Kronblad, foderblad, ståndare med sträng & pollenfack, pistill (nederdelen = fruktämnet) bestående av karpeller med fröanlag.

Monokotyledon blomknopp Kalkblad, ståndare med sträng, pollenfack, tapetum, pistill (nederdelen = fruktämnet) bestående av karpeller med fröanlag..

Lilium, lilja: EMC-utvecklingen (82-104b/B701, 82-104d/B703/30-4640, 82- 104f/B705/30-4652, 82-104g/B705a/30-4658, 82-104h/B706/30-4664,

Capsella bursa-pastoris, lomme (som ex på blomväxt): unga frön (B717/30-4882).

Triticum aestivum, tvärsnitt av stam

Cucurbita sp: längdsnitt av stam.

Polypodiopsida: sorus Sori (sporangiesamlingar) som omfattar indusium och sporangier med annulus.

Tradescantia sp,: tvärsnitt av stam.

Capsella bursa-pastoris, lomme (som ex på blomväxt): äldre frön (B718/30-4888).