Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/6

Click to flip

6 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Vad är ett ljumskbråck?

Utbuktning av bukväggen framåt som bildar ficka där tarm eller oment trycks ut

Vad är etiologin för ljumsbråck?

- Inte ännu helt klarlagt, kan orsakas av tungt arbete eller ökat buktryck till följd av fetma eller sjukdom
- Försvagning av bukväggen efter operation
- Delas in i förvärvade eller kongeniala bråck

Vad kan orsakar de förärvade bråcken?

- Bråck orsakade av fysisk påverkan och sjukdom och bråck orsakade av minskadmotståndskraft i vävnaden
- KOL, Acites, peritoinale dialys


- RökningVad är huvudsymtomen vid ljumsbråk?

- Smärta vid rörelse


- Utbuktning i ljumsken


- Smärtan kan vara molande eller skarp


- Asymetri vid ljumskarna

Hur diagnostiseras ljumskbråk?

- Inspektion


- Palpation


- Viktigt att identifiera femoralbråck
CT/ULJHur behandlas ett ljumskbråck?

- Olika indikationer för kvinnligt och manligt


- Vanligt med operation