Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/3

Click to flip

3 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Etiologi och predisponerande riskfaktorer för att det?

- Näst vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor


- Vanligast i den äldre befolkningen och drabbar sällan någon under 40 år


- Ulerös kolit, polyper i tjocktarm, rökning och fiberfattig kost.

Vilka konsekvenser får coloncancer för patienter?

Nedsatt allmäntillstånd - trött, orkeslös, nedsatt aptit
Ändrat avföringsmönster - diarrer/obst

Hur behandlas coloncancer?

- Kirurgi - del av tarm drabba av tumörer opereras bort