Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/24

Click to flip

24 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Vad är etiologin för akutleversvikt?

Orsakas vanligtvis av


- Virusinfektioner Hepatit A, B, C


- Paracetamol förgiftning


- Sepsis, hypotoni, komplikation till grav., hyper termi mmVad är patofysiologin för akut leversvikt?

- Levercellerna skadas vilket ger en inflammatorisk reaktion - Hepatit
- Om fortgående förlopp - levernekros
- Leverns funktioner sviktar - vilket även får effekt på andra organ

Beskriv 3 av levers funktioner som blir påverkade vid akut lever svikt?

- Syntes och export av proteiner till blodbanan - tex albumin.
- Infektionsförsvaret - blir nedsatt, renar inte blodet
- Reglering av glukosomsättning

Beskriv den kliniska bilden av en tidigare frisk person som drabbas av akut leversvikt?

- Trötthet


- Illamående


- Itkerus


- SlöhetVad är symtom av en leversjukdom?

Trötthet


Leverencefhalit


Portalhypertension med acites och ödem


Blödning från esofagus varcier


Ikterus


InfektionerHur diagnostiseras akut leversvikt?

- Prover;


Förhöjda leverfunktionsprover: INR, Alb, Billirubin


Skademarkörer ALAT och ASAT


Ammoniakvärde


ULJ - cirkulatoriska förhållande


DT - OrsaksambandHur behandlas akut leversvikt?

- Medicinska behandlingen är inriktad på att behandla svikten av vitalafunktioner
- Förebygga och behandla hjärnödem och encefalopati
- Dialys
- Levertransplantation

Vilka observationer och kliniska bedömningar måste vi som SSK göra vi vårdandet av en person med akut leversvikt?

ICP - Intracraniel preassure - Hjärnödem är främsta orsaken till död
Medvetandegrad och utveckling av encefalopati
Andning - Lungsvikt
Cirkulation - Cirkulationssvikt och koagulation
Leverfunktion - ALAT, ASAT, Ammoniak och INR
Plasmaglukos - varannan timme
Njurfunktion
ElektrolytvärdenNämn tre grundläggande behov för en patient med akut leversvikt?

Förebygga blödningar vid ökad blödningsrisk
Förebygga ICP och hjärödem - lugn och ro
Patientens elimination - diures

Etiologin för kronisk leversvikt?

- Alkoholinducerad


- Kronisk Hepatit B eller C


- Fettlever

Vad är patofysiologin för kronisk leversvikt?

- Levercellnekros orsakad att levercellerna under lång tid varit utsatta för toxiska substanser vilka orsakar inflammation
- När levern inte längre kan kompensera får vi bristande leverfunktion

Vilka symtom är vanliga pga bristande leverfunktion vid kronisk leversvit?

Trötthet• Leverencefalopati• Portal hypertension ger ascites och ödem• Blödning från esofagusvaricer• Ikterus• Infektioner

Hur diagnosticeras kronisk leversvikt?

Vid uppvisande av tecken på levercirros genomför vidare prover
ALAT och ASAT - höjt


PK - INR - höjt


Albumin - låg
ULJ


CTHur behandlas kronisk leversvikt?

Symtomatisk


- Koagulationförmåga - blödningsprofylax


- Varcier - gummiband, stent


- Acites - tömning och albumin


- Leverencefalopati - LaktulosBeskriv mekanismen bakom leverencefalopati?

- Levern metaboliserar inte kvävehaltiga slaggprodukter lika bra - leder till ansamling av ammoniak
- En del blod passerar förbi leverns kollateralsystem (blodet från tarmen)
- Hepatocyterna är för få för att ta hand om alla ammoniak

Vilka konsekvenser får leverencefalopati, vilka symtom?

- Trötthet


- Koncentrationssvårigheter


- Irritabiliter


- Humörsvängningar


- Medvetanderubbning

Leverencefalopati indelas i grader utifrån patientens medvetandepåverkan, vad innebär en 0 vs 4 på denna skala?

0- Normal mental status, mindre påverkan på minner, koncentrationen och intellektuella funktioner
4- Koma med eller utan reaktion på smärtstimuli

Beskriv mekanismen bakom acites?

- Ökad portalhypertension orsakad av bindvänsinlagring leder till fortplantning av högt blodtryck ut i venerna i tarmen, esofagus, mag.
- Påverkar kärlen i systemkretsloppet - lågt BT som försöker kompenseras med RAAS - aldosteron - natrium och vatten retireras
- Frisättning av ADH och noradrenalin leder till vatten retention och nedsatt GRF

Såå.. en portalhypertension orsakar ett högt blodtryck i venerna i buken och resten av kroppen upplever ett lågt blodtryck vilket leder till RAA + ADH + Noradrenalin frisättning. Men varför lägger sig all vätska i buken?

- Vätska filteras ut från blodet in i bukhålan pga av tre huvudsakliga anledningar
- Lågt serumalbumin


- Höga hydrostatiska trycket i portakretsloppet


- Vi samlar på oss mer vatten pga natrium retentionen.Hur behandlas acites polikliniks?

-Saltrestriktion


-Vätskerestriktion


+


Diuretika

Vad är mekanismen bakom esofagusvarcier?

- Portal hypertensin fortplantar sig till de vener som tömmer sig i v.porta. Där ibland vener från magsäck och esofagus
-Venerna vidgas kraftigt och kan börja blöda
- Kommer ofta i kaskader

Hur behandlas esofagusvarcier?

- Förebygga blödning (rivande mat)
- Gummibandsligaturer
- LM-behandling - kärlsammandragning

Observationer och åtgärder vid acites - nämn 3?

- Tecken på komplikationer (peritonit enchefalopati)
- Ansträngd anding - syrgas behandling och lägesändring
- Nutrition - person är ofta undernärd och har dålig matlust - behöver näringslösning

Observationer och åtgärder vid blödande esofagusvarcier - nämn 3?

- Tecken på komplikationer - cirkulationssvikt och medvetandeförändringar (Puls, BT, diures)
- Andning - syrgas
- Patientens nutrition - utan leverns funktion har personen ingen förmåga att bilda ny glukos - inför fasta måste personen ge glukoslösning