Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/54

Click to flip

54 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Kritisk suksessfaktor

Er betingelser som må oppfylles dersom en skal lykkes med å realisere ambisjonene man har satt opp. Betingelsene er vanligvis oppgitt i kvalitative termer. Poenget med suksessfaktorene er at de skal være konkrete og relevante for linjeledelsen.


Eksempel: å øke kundetilfredsheten, eller å utvide produktspekteret.

Måleparameter (Key Performance Indicator)

er kvantifiserbare paramtere som setter oss i stand til å måle og uttrykke i hvilken grad de respektive suksessfaktorene faktisk er oppfylt. De setter oss i stand til å måle framgang.


Man kan IKKE definere sine måleparameter før man har definert de kritiske suksessfaktorene.


Når måleparametere velges er det viktig at disse er utsagnskraftige, dvs måles på en gyldig måte.


Eks: hvis suksessfaktoren er å sikre høy kundetilfredshet, er måleparameter høy score på kundetilfredshetsindeks. Hvis suksessfaktoren er høy kundelojalitet, vil måleparameter kunne være høy gjenkjøpsatferd.

Strategikartet

er en modellering av virksomhetens kritiske suksessfaktorer, i en årsak/virkningsstruktur som reflekterer verdiskapningsprosessen for en gitt strategi.


Strategikartet er i seg selv både et mål og middel, og er et verktøy for å kommunisere virksomhetens strategi.

Strategikartets hensikt i balansert målstyring

Ferdig utviklet tjener strategikartet som et verktøy for å kommunisere strategien til bedriften. Strategikartkonseptet fungerer imidlertid også som et rammeverk for identifisering av virksomhetens suksessfaktorer.

Hvilke funksjoner bør Balansert Målstyring ha når det gjelder implementering av virksomhetens strategi for å sikre verdiskapning?

Balansert målstyring er en aksjonerbar styringsmodell(inneholder virkningsvariabler) og egner seg gjennom strategikart og målekort til å konkretisere, kvantifisere og kommunisere virksomhetens strategi.


Balansert målstyring gir dermed målrettet retning for planer og tiltak!

Hvilke funksjoner bør Budsjettering ha når det gjelder implementering av virksomhetens strategi for å sikre verdiskapning?

Budsjettering er unikt: det finnes ingen andre styringsverktøy som gjør det mulig å gjennomføre helhetlige og konsistente målinger av målsatte og planlagte aktiviteters økonomisk-finansielle konsekvenser. På denne måten kan budsjettet brukes til å realitetsteste virksomhetens planer og tiltak.

Innbetalinger fra kunder

salg*1.25+KFib-KFub = innbetalt fra kunder

Utbetalinger til leverandører

LevUB=LevIB+varekjøp-utbetalt til lev


-->


Utbetalt til leverandør = LevIB-LevUB + varekjøp ink mva
Varekjøp = varekostnad-VLib+VLub

Investeringer i anleggsmidler

UBAN=IBAN+investering-salg-AVS-nedskriving


-->


Investeringer=IBAN-UBAN-salg-AVS-nedskrivning

Avsetning til utbytte

UB EK=IB EK+tilbakeholdt overskudd+ny AK/innskudd-utbytte


-->


årsresultat-utbytte+IB EK=UB EK

Netto kontantstrøm

UB Betalingsmidler - IB Betalingsmidler
(endringen i betalingsmidler)

Hensikten med en verdikjedeanalyse (Porters verdikjede)

Verdikjedeanalysen er en del av den strategiske kostnadsanalysen, og har som formål å:


- Unngå suboptimalisering både på avdelingsnivå og virksomhetsnivå ift. kunder og leverandører


- Identifisering og kartlegging av forbedringsmuligheter

Strukturelle kostnadsrivere

er variabler som forklarer kostnadsforskjellen mellom virksomheter i en bransje:


- skalafordeler


- Samdriftsfordeler


- Erfaring


- Teknologi


- Kompleksitet (bredde i produkt og tjenestetilbud)

Utøvende kostnadsdrivere

fanger opp virksomhetens evne til å styres effektivt:


- Involvering av ansatte for kontinuerlig forbedring


- Kvalitetsledelse


- Kapasitetsutnyttelse


- Velfunksjonerende produksjonssystem


- Godt produkdesign

Porters 5 krefter som påvirker lønnsomheten i en bransje:

- Rivalisering mellom eksisterende konkurrenter


- Trusler fra nyetableringer


- Trusler fra substitutter


- Leverandørenes forhandlingsmakt


- Kundenes forhandlingsmakt
Jo sterkere krefter, jo dårligere lønnsomhet er det i bransjen.

Sunk Cost

Kostnader som følger av tidligere beslutninger men som er irrelevante mht. dagens beslutnings situasjon.Alternativkostnad

Inntektene vi går glipp av ved å velge et annet alternativ.


Eks: renteinntekter vi går glipp av som følge av at vi tar ut penger fra banken og plasserer dem i et aksjefond.

Marginalkostnad

Endring i totale kostnader ved produksjon av EN ekstra enhet. Som regel variable kostnader(forutsatt ledig kapasitet)

Kostnader for ledig kapaistet

ledig kapasitet * sats

Beregning av aktivitetssats

total kostnad for aktiviteten/tilgjengelig kapaisitet

Direkte kostnad pr. aktivitetsgruppe

direkte kost * volum

Indirekte kostnad pr. aktivitetsgruppe

sats * forbruk av kapasitet

Kostnad for ledig kapaistet

Ind. kostnader - anleggsbaserte kostnader - fordelte indirekte kostnader

ABC kostnad/produksjonskostnad

direkte + fordelte indirekte kostnader/volum

ABC- kalkyle for et produkt

- Direkte kostnader pr enhet


- Indirekte kostnader pr enhet


- ABC-kostnad pr enhet

Eksempel på anleggsbaserte aktiviteter

Anleggsbaserte aktiviteter er faste, ikke fordelbare kostnader.


- generell ledelse


- vedlikehold av bygninger


- oppvarming av bygninger


- belysning av bygninger

Hvorfor er de faste, indirekte kostnadene variabel på lang sikt?

Faste kostnader er variable på lang sikt, da de over tid vil variere med virksomhetens aktivitetsmål.

Målekortperspektiver

er en prosess virksomhetens kritiske suksessfaktorer kan innordnes lagvis på.


Perspektivene inneholder:


- infrastruktur


- interne prosesser


- Kunde/marked


- det finansielle perspektivet

Gjennomsnittlig kundekredittid

Gj.snittlig KF/salgsinntekt ink mva * 360 = tid(dager)

Gjennomsnittlig kredittid vareleverandører

gj.snittlig Lev/varekjøp ink.mva * 360 = tid(dager)

Utbetalt lønn

lønnskostnader +IB skyldig lønn - UB skyldig lønn - IB forskuddsbetalt lønn + UB forskuddsbetalt lønn = utbetalt lønn

RBV - Resource Based View

er et teoretisk rammeverk som forklarer vedvarende konkurransefortrinn med utgangspunkt i unike ressurser som er nødvendig for å lykkes med en valgt strategi.
Er en forklaringsmodell for vikrsomheters konkurransekraft.

Posisjoneringsskolen

er en forklaringsmodell for vedvarende konkurransefortrinn som sier at at konkurransekraft primært er et spørsmål om å utnytte gunstige bransjeegenskaper.


Posisjoneringsskolen støtter seg på SPV-rammeverket som hevder at bransjestrukturer er bestemmende for strategiske valg og virksomhetens prestasjoner.

Kostnad for utnyttet kapasitet

Aktivitetssats * utnyttet kapasitet

Kostnader for utnyttet kapasitet som følge av nytt produkt

aktivitetssats * (utnyttet kapasitet *økning/reduksjon) - gammel kostnad

Totalkapital til markedsverdi

markedsverdi AN + markedsverdi OM

Normalavkastning

avkastningskrav i % * totalkapital til markedsverdi.
Beskriver hastigheten på tap eller gevinst fra en investering fratrukket kapital, investering og driftskostnader.

MRI formel

korrigert driftsresultat - normalavkastning

MRI - markedsverdibasert residual resultat

er et mål for effektivitetsdrevet verdiskapning, i motsetning til verdiskapning generelt sett. Når MRI>0, må virksomhetene være mer enn gjennomsnittlige effektive, dvs. at de har aktiviteter (strukutrer og relasjoner) som i større grad enn gjennomsnittet av sammenlignbaree virksomheter bidrar til overordned måloppfyllelse.

Særinntekter

Reduserte kostnader ved å velge et alernativ

Særkostnader

Relevante produksjonskostnader

Relevante inntekter og kostnader

Kostnader og inntekter som er beslutningsrelevante. Det er de poster som er forskjellige for de to alternativene. Eks: variable kostnader

Irrelevante kostnader og inntekter

Beslutningsirrelevante. Alle inntekter og kostnader som ikke påvirkes av valget.

Lead- indikator

Hvorvidt forutsetningene for oppnåelsen av suksessfaktoren er tilstede

Lag- indikator

Hvorvidt suksessfaktoren er oppfyllt

Hva er de to lagene til strategikartet?

Vertikal dimensjon: ”Lagene” i virksomhetens verdiskapningsprosess, som på engelskkalles scorecard-perspektiver – oftest 3-5 i tallet.
Horisontal dimensjon: Virksomhetens viktigste strategiske prioriteter (strategicthemes) – oftest 2-4 i tallet.

Hva er forskjellen på det ressursbaserte synet(RBV) og Porters posisjoneringsskole sine modeller, kort fortalt?

Det ressursbaserte synet (RBV) forklarer konkurransekraft “innenfra og ut” i motsetning tilPorters posisjoneringsskole som forklarer konkurransekraft “utenfra og inn”. Med detteutgangspunkt kan de to modellene oppfattes som komplementære forklaringsmodeller.Hvorfor vil man budsjettere med ledig kapasitet?

- Gir operasjonell fleksibilitet i planperioden til for eksempel å gjennomføre ikkeplanlagte verdiskapende aktiviteter. Viktig at verdien av fleksibilitet vurderes motkostnad for ledig kapasitet.


- Investeringer for å bygge opp kapasitet skjer typisk sprangvis. I tiden rett etter enkapasitetsoppbygging er det vanlig å ha ledig kapasitet.


- Tilgjengelig kapasitet skal iht. ABC-modellen beregnes som praktisk kapasitet gittrasjonell drift. Irrasjonell drift medfører derfor ledig kapasitet.

Aktivitetshierarkiet...

klassifiserer produksjonsaktiviteter ihenhold til om de drives av antall produserte enheter (dvs. produksjonsvolumet), antallproduksjonsserier, antall produkter eller produksjonssystemet som sådan.

Hva er kryssubsidiering?

Kryssubsidiering er et fenomen som inntreffer når en benytter en kalkulasjonsmodell somikke fanger opp kausalitet, dvs. årsaker til at kostnader varierer. Hvis for eksempelselvkostkalkulasjon som kun har volumbaserte aktivitetsmål (kostnadsdrivere), benyttes i ensituasjon der strukturelle forhold påvirker kostnadene, vil kryssubsidiering kunne inntreffe.Strukturbaserte kostnader (serie- og produktbaserte kostnader i modellen over) vil i en sliksituasjon bli fordelt til produktene uten hensyn til disses forbruk av kapasitet i strukturbaserteaktiviteter. Det innebærer at produkter med et høyt forbruk av kapasitet i strukturbaserteaktiviteter blir underkalkulert mens det motsatte skjer med produkter som har et lavt forbrukav kapasitet i de samme aktivitetene. Denne effekten kalles kryssubsidiering.

Hvordan skiller balansert målstyring seg fra tradisjonelt budsjettstyring?

Tradisjonell finansiell styring fokuserer på resultatet av verdiskapningsprosessen som perdefinisjon ikke lar direkte påvirke. Den forholder seg derfor ikke systematisk tilvirksomhetens verdidrivere som normalt er av ikke finansiell karakter. Gjennom kartleggingav suksessfaktorer i fire målkortperspektiver (lag av verdiskapningsprosessen) søker balansermålstyring å identifisere, kommunisere og styre påvirkelige og sentrale årsaksvariabler tilverdiskapningen med utgangspunkt i en virksomhetsspesifikk strategi.

Direkte metode

Alle innbetalinger og utbetalinger spesifiseres

Indirekte metode

Tar utgangspunkt i periodens resultat, og ender opp i periodens kontantstrøm der balanseendringer forklarer hvorfor kontantstrømmen avviker fra resultatet

Kassekredittgjeld

UB kassekreditt = IB kassekreditt - Periodens kontantstrøm + Økning av bankinnskudd