Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/18

Click to flip

18 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Vad finns det för 3 typer av bilder?

Synbild: när en del av verkligheten fastnar på vår näthinna


Inre bild: tolkningar gör bilden till en inre bildTeknisk bild: när något fastnar på papper, film eller skärm)

Vilika fyra typer av bildkategoriseringar finns det?

Informativa- som utan värderingar ger relevant information. T.ex. IKEA-broschyr


Explikativa- som förklarar en händelse, ett förhållande eller skeende. T.ex. RöntgenbildDirektiva- som anvisar eller uppmanar till en viss åsikt. T.ex. Dont drink anddrive-reklam


Expressiva- som uttrycker mer eller mindre starka känslor med kraftiga medel. T.ex.Gucci-reklam

Nämn de 4 typerna av retoriska bilder.

Presentativ bild: visar, sändare vill illustrera, presentera eller visa hur något ser utoch sätter på strålkastare för att visa dess egenskaper, t.ex. enproduktkatalog


Metonymisk bild: belyser, närhet mellan två begrepp. T.ex. en bild på Wall Street kanbelysa aktiemarknaden, en kvinna på catwalk kan belysa modevärlden.


Synekdoke-bild: bevisar, genom att visa en del men representera helheten. T.ex. enpolisbricka för en poliskonstapel, ett stetoskop för en läkare eller läkarkåren.Magert svart barn för fattigdom och svält i Afrika osv. Tvärtom: Synekdoke kan visa helheten men representera en del.


Metaforisk bild: jämför, man ersätter en bild med en annan frånannat sammanhang. Läsaren får därmed ta ett associativtkliv. T.ex. bild på en sten vid reklam för simskola (lär dig simma och duslipper sjunka som en sten). Svårast av de 4 retoriska bilder. Man får akta sigför utslitna eller allt för udda metaforer. Ju mer känd sändare man är, destomer kan man gå ifrån det självklara.

Oavsett vilken typ av retorisk bild sändaren användermåste den placeras i ett visst sammanhang och passande kontext. Vilka 5 ska man tänka på?

Inre kontext: det som sker inne i bilden


Yttre kontext: hur den möter sin omgivningTakt och otakt: är den i takt med sin tidsanda?


Plats: var syns annonsen? Inte så smart att ha en McDonalds-affisch utanför Rödakorsets huvudkontor. Ska en Porsche-affisch sitta på Östermalm eller iNorsborg?


Mediet: vilket medium man använder kan påverka bildens respekt och hur denuppfattas.

Vad är en fönster- och spegelbild?

Fönster: fönsterbilder omfattar fotografier som på ettrakt och okonstlat sätt återger verkligheten. Fotografen öppnar linsen ochregistrerar händelser.
Spegel: spegelbilder omfattar personliga fotografier somspeglar bildskaparen bakom kameran och skvallrar om ett regisserande ocharrangerande förhållningssätt till omvärlden. (Motsvarande synlig typografi i fotografi).

Vad är bildens "rummet intill"?

Bilden visar på något somockså har en yttre påverkan, som inte finns med i bild. Tex. en bild på räddamänniskor tittandes upp mot himlen visar inte bara människorna, utan också attde ser något som inte vi gör, alltså rummet intill. Betraktaren fyller iställeti det som finns utanför bilden och skapar en egen uppfattning. Förhållandetmellan det som finns på bild och det som finns utanför bild kallas för bildens positiva (på bild) och bildens negativa (utanför bild) rum.

Nämn de 3 bildlagarna.

Närhetens lag: figurer som går samman bör uppträda nära varandra. Om några personer ibild står tätt ihop upplevs de givetvis som en avgränsad grupp och harnågonting gemensamt.
Likhetens lag: Betraktaren läser också lätt av en bild där olikafigurer liknar varandra.
Slutenhetens lag: om några figurer sluter kompositionen motomvärlden blir det lätt för betraktaren att identifiera och att tolka detavgränsade. Kan ex. vara trädgrenar eller en ram av något slag.

Nämn 4 olika bildstrukturer.

Symmetri: skapar harmoni, lugn och kraft- Asymmetri: skapar dynamik och spänning mellan kontrasterande större och mindre ytor


Bild i tredjedelar: för bra asymmetri delas bilden in i dynamisktrutsystem. Genom att placera det viktigaste i kryssen får bilden bättre dynamikoch helhet.


Kontraster: tex, stort litet, rakt böjt, nära fjärran, svart vitt osv.

Nämn de 3 sammansättningarna somsamverkar mellan bildens olika delar.

- förgrund


- mellangrund


- bakgrund

Med enkla medel kan fotografen forma djup i relationmed ljus och perspektiv, vilka?

- Täckande bildelement: detalj som delvis täcker eller skymmer annat.Mottagaren upplever därför ett djup och gradering av bildrummet.


- Stort bildelement: ha något stort i förgrunden visar på djup medtanke på mindre saker i bakgrunden


- Mörkt bildelement: ju mörkare förgrund och ljusare bakgrund= destomer djup


- Skarpt bildelement: precis som ens öga begränsas av skärpedjup blirbilder med oskarp bakgrund och skarp mellanplan mer dynamiska och djupa.

Det finns massor av olika sätt att föra ljus för attfå olika effekter, nämn 4 ljussättningar.

- hårt ljus


- mjukt ljus


- diffuserat ljus (tänkdig sol genom trädens löv= mjukare skuggor)


- färgat ljus (skapasgenom filter)

Det finns olika sett att föra ljus för att få olikaeffekter, nämn 3 ljusriktningar.

medljus (ljuset fallerrakt på motivet)


motljus (ljuset lyserrakt mot kameran)


sidoljus (ljuset kommerfrån sidan)
Det finns även artificiellt ljus (blixtrar i storafotostudier) och befintligt ljus (det som finns på plats, solljus, en enkelbordslampa osv)

Hur kan man orientera bilder?

Horisontellt. Liten rörelsenergi,


Vertikalt Levande och dynamisk


Diagonalen


Cirkeln Ger intryck av harmoni. Tex dansande par i cirkelrörelse


Triangeln Vid porträtt, istället för att stå i rad, stå i entriangel= ökad dynamik.

Vad ska man tänka på vid rörelse i bild?

Rörelseoskärpa.


Bidrar med liv i bilden, tänk stillbild på strand där vågorna ger liv åtbilden.


Medryckande riktning.


Ta hänsyn till vart farten kommer och går,tex bil som åker på en väg:


Från vänster till höger:


bortåt


Från höger till vänster:


hemåt


Riktning enligt överenskommelse:


tänk på att människor läser bilderannorlunda, beroende på var dom kommer. Västerlänningar från vänster tillhöger. I mellanöstern och asien från höger till vänster. En bildserie kansåledes tolkas helt annorlunda beroende på hur du läser den.

Vilka olika vinklar kan man använda när man fotar och vad gör perpektiven med bilden/motivet?

Grodperspektivet: låg placering av kameran och därmed fotarpersonen underifrån. Gör att personen ser en mycket betydelsefull ochöverlägsen ut.


Fågelperspektivet: hög placering ac kameran och därmed fotarpersonen ovanifrån. Gör att personen ser mindre betydelsefull och underlägsenut.


Närbild: skapar intimitet och närhet.Halvbild: lämpar sig för att tydliggöra en persons sociala relationer.


Halvbild: lämpar sig för att tydliggöra en persons sociala relationer.


Helbild: lämpar sig för att tydliggöra miljö och atmosfär runt omkring.

Förbättring och förstärkning av bildens budskap genombeskäring, hur kan bilden behandlas?

Reducera:


ta bort störande delar av bild, tex en halv person längst kanten ellernågot fult som stör bakgrunden i ett porträtt.


Fokusera:


inriktning av en specifik del av bilden, beskär bort allt som är runtomkring. Tex, bild på gerillamilitärer i afrika, fokuserar på en barnsoldat förmer dramatik.


Dramatisera:


skaka liv i en bild, tex. genom vrida bild (bilväg upp mot himlen) ellerutnyttja kontrast av ljus som bländar.

Vad är Studium och Punctum?

Studium: ej upplevda bilder, väcker inget intresse.
Punctum: en pusselbit är borta och gör att betraktaren analyserar och tvingas tillreflektion. T.ex. bild på judar under 30-talet som transporteras bort avnazister. En pojke bär en ovanligt stor keps. Är det verkligen hans? Eller harhan fått den? Lever hattens ursprunglige ägare eller är han död?

Vad finns det för 3 olika nivåer av tolkning av en bild?

Entydigt: enhetlig och gemensam uppfattning om vad bilden visar. Bildens denotativainnehåll utrett.


Mångtydigt: det konnotativa innehållet är svårare, vad säger bilden utifrån kulturellaperspektiv erfarenheter. Ett litet hus ute på landet: är det frihet eller ensamhet?Tolkar människor i Stockholm bilden detsamma som en människor på landsbygden?


Privat: en tredje nivå som betraktaren är helt ensam om. Kanske har betraktaren enmycket personlig relation till bilden, är det hennes gamla barndomshus? Kanskebilden på huset väcker hemska barndomsminnen om hur hennes mamma dog i dethuset.