• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/61

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

61 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Ser man monoistisk eller dualistisk på psykologi?

Da der er sammenhængmellem det psykologiske, det biologiske og det sociale, så har man engrundlæggende monistisk opfattelse af sjæl-legeme-problemet (modsat en dualistisk opfattelse,som adskiller det somatiske og det psykologiske). Man beskriver individet fra molekyle til det sociale niveau. Dette kræver tværfagligt samarbejde.

Redegør for bottom up og top down

Hvilke forhold vedrører den biopsykosociale model?

Det biologiske

Det psykologiske


Det sociale
Hvert område har sin betydning og det er vigtigt at se områderne i forhold til hinanden.

Hvorfor findes den biopsykosociale model?

Krop og sind kan ikke adskilles.
Både det biologiske, psykologiske og sociale er involveret i psykiske sygdomme
Sygdom kan ikke forklares ud fra en enkelt årsag
Monoisme frem for dualisme

Giv eksempler på biologiske faktorer i den biopsykosoclaie model

Gener


Somatiske sygdomme


Infektioner


Immunforsvaret


Fysisk aktivitet

Giv eksempler på psykologiske faktorer i den biopsykosociale model

Stress


Coping


Personlighed


Vaner


Reaktion på sygdomme

Giv eksempler på sociale faktorer i den biopsykosociale model

Social støtte


Uddanelse


Hygiejne


Medicinske forhold


Miljø (omgangskreds)

Hvad er diatese-stress-modellen?

Diatese-stress-modellen
fremhæver diatesen, dvs anlægget eller sårbarheden til sygdommen, og stress
under livsforløbet, dvs belastningsaspektet. 

  

Diatese-stress-modellenfremhæver diatesen, dvs anlægget eller sårbarheden til sygdommen, og stressunder livsforløbet, dvs belastningsaspektet.Engel grundlagde den biopsykosicla model

Vigtigt? Nej

Nævn 3 specifitetsniveauer af den biopsykosociale model

Tværdiagnostisk model


Sygdomsspecifik model


Personspecifik model

Angiv begrænsninger ved den biopsykosociale model

Ingen opskrift til hvordan de forskellige forhold påvirker hinanden. Kun en masse ingredienser.
Risikerer at blive brugt dogmatisk. Alle niveauer skal med, selvom det ikke er nødvendigt.

Hvad er integrationisme?

Ingen niveauer er adskilte (bio, psyko, sociale)


Fx ingen sind uden hjerne
Der sker en kontinuerlig interaktion mellem det biologiske og omgivelserne

Redegør for evidens af integrationisme

Epigenetik - miljøpåvirkninger skaber epigenetiske forandringer
Synaptisk prunning: Neurofysiologisk proces hvor neurale netværk beskæres, mens de resterende effektiviseres. Specielt i barndommen

Argumenter imod integrationisme

Der findes ingen oversættelse af biologiske data til psykologiske data
Man ser på sammenhænge mellem elementer som helst skal ses adskilt
Man risikerer at blive for monoistisk: Alt afhænger af hjernen

Hvad er funktionelle lidelser

Funktionelle lidelser ersygdomme, som karakteriseres ved, at der opleves legemlige symptomer, som giveranledning til nedsat livskvalitet, men disse symptomer ikke kan forklare ud frasomatiske eller psykiske sygdomme.
Mankan forstå det som en sygdom, hvor kroppen og hjernen er overbelastet. Detresulterer i symptomer, som dog ikke kan forklares den dag i dag.

Redegør for behandlingsforløbets hos patienter med funktionelle lidelser

Dader ikke kendes nogen bestemt årsag, så går patienterne ofte igennem lange forløb uden atblive klogere på deres egen sygdom. De føler sig misforstået.
Det giver ikke mulighed for behandling ogpatienter lever således med nedsat funktionalitet.

Hvad er udsigterne for patienter med funktionelle lidelser?

De fleste patienterkan blive raske eller opleve øget livskvalitet

Set ud fra en behandlingsmæssig vinkel, er funktionelle lidelser så somatiske eller psykiske?

Udfra en behandlingsmæssig synsvinkel synes der ikke at herske tvivl om, at defunktionelle tilstande er psykiatriske lidelser, idet psykiatriske/psykologiskebehandlingsmetoder er de eneste, der har dokumentere effekt.

Hvor mange danskere lider af funktionelle lidelser?

Det vurderes, at ca. 6 pct. af befolkningen elleromkring 300.000 danskere har en funktionel lidelse.

Kendes den præcise årsag til funktionelle lidelser?

Den præcise årsag kendes ikke, men man kan forstå detsom en sygdom, hvor hjernen og kroppen af forskellige årsager er overbelastetog ikke fungerer normalt.

Karakteriser symptomerne ved funktionelle lidelser

Symptomernehos personer med funktionelle lidelser kan komme fra forskellige steder ikroppen. Det er symptomer som alle mennesker har uden at være syge. Forskellener, at personer med funktionelle lidelser har dem i længerevarende perioder ogsymptomerne er så voldsomme, at de går udover livskvaliteten

Angive de typiske gener ved funktionelle lidelser

Hovedpine


Træthed


Muskelsmerter


Løs afføring eller dårlig mave


Trykken for brystet

Redegør for de 4 symptomkategorier ved funktionelle lidelser

Hjerte og lunge


Mave og tarm


Musklerne


Almene symptomer (træthed, hovedpine, koncentrationsbesvær)

Hvem rammes som oftest af funktionelle lidelser? (4 faktorer)

Flere mænd end kvinder


Lavt uddannelsesniveau


Lav socioøkonomisk status


Psykiske lidelser (angst og affektive lidelser)

Angiv årsager til funktionelle lidelser

Multifaktoriel


Nogle personer har en medfødt sårbarhed


Får funktionel lidelse efter længerevarende pres


Infektionssygdomme kan være en risikofaktor


Gener: Studier med tvillinger viser en sammenhæng


Funktionelle lidelser nedarves som en sårbhed til at udvikle dem.


Miljø med belastninger således stadig den afgørende rolle.


Den sociale arv kan også have en indvirkning. Et hårdt liv eller den måde man lærer at håndtere symptomer på kan spille en afgørende rolle for udviklingen af funktionelle lidelser.


Personlighed (personer der lever et hårdt liv) Tager meget ansvar, er aktive, ignorerer kroppens signaler


Belastninger (både i familien og på jobbet) Stress, sygdom, økonomiske problemer, krigstraumer


Alarmtilstand (kronisk stress) Kroppen udskiller konstant kortisol og noradrenalin. Alarmtilstanden forsvinder altså aldrig


Hjernen (nedsat filtration af indkomne ligegyldige signaler)

Angiv behandlinger af funktionelle lidelser

Psykologisk behandling (kognitiv adfærdsterapi)
Fysisk træning (gradueret genoptræning)
Medikamentel behandling (antidepressiva, opiater)

Hvad er bodily distress syndrome

Bodily distress syndrome er enny diagnose, som primært bruges indenfor forskning. Alligevel kan 90 % medfunktionelle lidelser eller somatoforme lidelser karakteriseres med BDS.

Hvad er de typiske symptomer ved bodily distress syndrome?

Hovedpine


Smerter i ryg, muskler og led


Maveproblemer


Åndenød


Voldsom træthed


Diagnosen vurderespå sværhedsgraden af symptomerne.Symptomerne skalvære belastende for den måde, som man lever sit liv på.Der må ikke kendesen diagnose før der er tale om BDS

Hvor mange lider af angst eller depression samtidig med bodily distress syndrome?

Cirka en 1/3

Er bodily distress syndrome multiorganel

Den kan både omfatte enkelte organer, men også flere organer

Hvilke sygdomme går ind under bodily distress syndrome?

Fibromyalgi


Kronisk træthedssyndrom


Irritabel tyktarm


Kronisk smertesyndrom


Somatiseringstilstand

Hvilke sygdomme går ind under funktionelle lidelser?

Fibromyalgi (reumatologi)


Colon irritable (gastroenterologi)


Kronisk træthedssyndrom (neurologi)


Kronisk piskesmæld (ortopædkirurgi)


Kronisk smertetilstand

hvilke sygdomme går ind under somatoforme lidelser?

Somatiseringstilstand


Hypokonder


Somatoform autonom dysfunktion


Nervøst hjerte

Hvad er forskellen på funktionelle lidelser og somatoforme lidelser?

Denstore forskel er, at de tilhører forskellige specialer.


Somatoforme lidelserhar mere karakter af en psykisk lidelse, mens funktionelle lidelser benyttes om medicinsk uforklarlige symptomer. Bruges inden for specifikke specialer for atdiagnosticere uforklarlige symptomer.


Somatoformetilstande er mere en hypokonder tilstand, selvom der er et stort overlap.


Somatoforme lidelser er mere stigmatiserende.


Man bruger ikke medicinsk uforklarede symptomer, da alle sygdomme her skal udelukkes

Uddyb somatoforme lidelser

Overordnetbetegnelsen for gruppen af psykiske sygdomme, der primært kommer til udtryk vedfysiske symptomer.


Patientenpræsenterer medicinsk uforklarlige symptomer uden klar antydning til årsagerne


Den somatoformetilstand er primært henivst til at være en psykisk sygdom, selvom den ikke kanadskilles i en psykisk eller fysisk sygdom.

Uddyb funktionelle lidelser

Begrebet benyttesisær indenfor neurologien - mindre stigmatiserende end somatoforme lidelser


Omfatterforstyrrelser i kroppens funktion uden organisk årsag og forstyrrelser aftankemæssig eller følelsesmæssig art, som fx lammelser.


Patienten klageraltså over fysiske symptomer, der volder individet besvær, men lidelsen kanikke tilskrives nogen kendt klassisk somatisk lidelse.


Der findesudelukkende subjektive fund.

Redegør for en fragmenteret tilgang til funktionelle lidelser

Funktionelle lidelser er adskilte sygdomme og tilhører forskellige lægelige specialer

Redegør for en monosyndrom tilgang til funktionelle lidelser

Funktionelle lidelser er et udtryk for samme sygdomskompleks

Redegør for fordele ved en monosyndrom tilgang til funktionelle lidelser

Forskellige funktionelle lidelser overlapper så ,meget
En fragmenteret tilgang er en forhindring i forbindelse med forskning

Redegør for prædisponerende faktorer for funktionelle lidelser

Traumatiske oplevelser


Familiemedlemmer med kroniske sygdomme


Tidligere smerteoplevelser

Redegør for udløsende og vedligeholdende faktorer ved funktionelle lidelser

Øget fokus på kropslige fornemmelser


Fortolkning af kropslige fornemmelser som sygdom


Helbredsangst


Kronisk stress og psykiske belastninger


Central sensibilisering

Beskyttende faktorer imod funktionelle lidelser

Godt skoleliv


Gode venner


Godt fritidsliv


Der tages hånd om barnet


Kernefamilie


Økonomisk uafhængighed

Forklaring på funktionelle lidelser:


Symptom forstærkning

Forstærkning og øgetopmærksomhed af kropslige symptomer og sensationer er blevet foreslået som enmekanisme ved hypokondri.


Kognitivforvrængning kan både skyldes reele skader eller normale kropslige sensationer.


Dette er en naturlig evne, som sikrer individets overlevelse.


Hypokondrikan ses som en sygdom i dette system

Forklaring på funktionelle lidelser:


Kropslig reaktion på stress

Fysiske symptomer eren basal måde, hvorpå kroppen reagerer på stress eller andre belastninger.Nogle udviser fysiske symptomer, mens andre også bliver deprimerede og angste


Det samme kunne gøresig gældende for funktionelle lidelser.


Af uforklarlig grund igangsættesfysiske responser, som ligger til grund for den funktionelle lidelse. Dette hænger sammenmed personens sårbarhed i form af belastet opvækst og genetisk disposition

Forklaring på funktionelle lidelser:


Biologisk grundlag

patienter med funktionelle lidelser forstærker eller ikkehæmmer stimuli til hjernen. Dette resulterer i, at symptomer der kontinuerligtevalueres i det ubevidste plan pludselig trænger sig på i det bevidste plan. Vibliver opmærksomme på symptomer, som vi ikke burde blive opmærksomme på.


Dette kan måskeskyldes dysfunktion i opmærksomheden eller i det sekundære somatosensorikseområde i hjernen samt hypersensivitet af det limbiske system. En anden forklaringkan være, at ANS er hyperexciteret. HPA-aksen og det sympatiske aktivitet kanhave betydning.

Hvad betyder stigmatisering?

Negativt kendetegn der stemples på person eller gruppe

Finder stigmatisering sted blandt danskerne?

75 % ser folk med psykiske sygdomme som mindre velfungerende, mens 25 % ser psykisk syge som mindre torværdige og mindre kompetente
40 % vil have noget imod at bo sammen med psykisk syge

Hvilken rolle spiller den biomedicinske forklaringsmodel i forhold stigmatiseringen af psykiske sygdomme?

Attributionsteorien


Den biomedicinske model antager, at psykiske sygdomme skyldes genetiske faktorer og er uden for den enkeltes ansvar. Det medfører:


- reduceret skyld og ansvar


- Øger prognotisk pessimisme


- Øger opfattelsen af farlighed


- Ændrer ikke graden af social distance


Så selvom forståelsen er blevet større, så bliver stigmatiseringen ikke mindre. Dette gør kløften mellem raske og syge større.

Nævn 3 årsager til stigmatisering

Magt og system teorier - system justification theory


Evolutionære teorier


Psykologiske teorier
Evoltionære teoriergår ud på, at det igennem evolutionen har været fordelagtigt at syigmatisereudvalgte grupper.


Det samme gør siggældende i de psykologiske teorier. Fælles grupper holder sammen ogstigmatiserer andre.

Beskriv system justification theory

Labelling (gruppe får egenskab)


Stereotyping (egenskaben er negativ)


Separating (egenskaben adskiller gruppen)


Status loss (stigmaet er forbundet med tab af status)


Power (mekanismen er afhængig af magtforhold)Hvad er forskellen mellem public stigmatization og self-stigmatization?

Public stigmatization:


Generelle holdninger i den brede befolkning


Self-stigmatization:


Når de udsatte grupper tager holdningerne til sig.Pådenne måde bliver de fanget i deres sygdom, da de lever ud fra befolkningensholdninger.

Hvilke konsekvenser har stigmatisering?

Isolation af stigmatiserede personer


Mobning


Forsinking af behandling (folk melder sig ikke)


- Resulterer i længere behandling og flere følgevirkninger

Tegn en biopsykosocial-model for stigmatisering

Indsatser mod stigmatisering (3 stk)

Uddannelsesteorien (afkræftning af fordomme for psykiske sygdomme)


Kontaktteorien (Kontakt med psykiske suge reducerer frygten)


Protestteorien (Synliggørelse af det moralske forkerte i stigmatisering)
Uddannelsesteorien og kontaktteorien har den største effekt

Hvad er sammenhængen mellem psykiske og somatiske sygdomme?

a) Hvilken procentdel af voksne med somatiske sygdomme harsamtidig en psykisk sygdom ifølge rapporten? 29%


b) Hvilkenprocentdel af voksne med psykiske sygdomme har samtidig en somatisk sygdomifølge rapporten? 68%

Hvilke somatiske sygdomme forekommer ofte hos patienter med psykisk sygdom?

Diabetes


Hjertesygdomme og karsygdomme


Lungesygdomme

Hvilke tre psykiske sygdomme er forbundet med tidlig død?

Skizofreni


Depression


Personligshedforstyrrelser

Hvorfor får psykisk syge somatiske sygdomme?

De er rigtig dårlige til at passe på sig selv. Tænk KRAM
De er overvægtige, ryger og tager sig ikke af sig selv (går fx ikke til lægen)
Samtidig er de ofte udsat for et belastende liv (fattigdom, dårlige miljøer, stress, misbrug osv)

Redegør for diatese-stress-modellen

Diateserefererer til den sårbarhed, som er en forudsætning for, at sygdommen kanudvikles. Denne model siger i sin oprindelige form, at der skal være en bestemtdiatese til stede, f.eks. et skizogen for at man udvikler skizofreni.


Dog skalder også være forskellige stress faktorer til stede, for at sygdommenudvikler sig.


Senere har manudviklet modellen til at omfatte ikke kun biologiske, men ogsåpersonlighedsmæssige og sociale sårbarheder overfor stresspåvirkninger. Man kanogså tale om, at visser personer har en form for resiliens (modstandskraft)overfor visse faktorer.

Giv eksempler på psykiske konsekvenser ved funktionelle lidelser

Nedsat livskvalitet


Nedsat funktion


Føler sig mistænkeliggjort


Føler sig misforstået


Lange behandlingsforløb

Giv eksempler på stigmatiserede sygdomme

Skixofreni


Depression


Angst, herunder fobier og OCD