• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/45

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

45 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Växters organ

blad, stam, rot

Växters moduler

blommor, blad (lika stora)

Utöver djurcell

Vakuol, cellvägg, kloroplaster, plasmodesmer

Växters huvudvävnader

Epidermis, grundvävnad, ledningsvävnad

Lignin

Stödi cellvägg i stödjevävnad

Tillväxtvävnad

Meristem (finns i skottspetsar, celldelning)

Kambie

Zon mellan ved och bark i träd

Ettåriga växter

Anuella (blomma, fröa, dö)

Tvååriga

Bienna (Samla kraft år 1, blomma fröa, dö år 2)

Fleråriga

Perenner (övervintrar, nya skott på våren, bevara meristemet, bli hur gamla som helst)

Mossors förkningsprocess

Spermier går till honorgan (båda plantor haploida), bilda sporkapsel med sporofyter (diploida), meios, sprid sporer (haploida)

Ormbunkars förökningsprocess

Planta hiploid, bilda haploida sporkapslar, vid fukt spermier simmar till äggceller

Gömfröiga växter fröbildning

Bilda frukt (utvecklas i pistill)

Pollinering

Pollenkorn via pollinatör från ståndare (haploid) till pistillens märke (haploid), bilda pollenslang ner till äggcellen, släpp två spermiekärnor, en blir till diploid, en blir till triploid (energireserv)

Tylakoider

Travar av membranblåsor i kloroplasten

Stroma

Utrymme mellan tylakoider

Plastider

Ex. kloroplaster, vissa lagrar stärkelse (vita), vissa är färgämnen (cromoplaster)

Kloroplastens ljusreaktion

Vatten (H2O) blir till syrgas, väteatomerna binds till ADP (-> ATP) och NADP+ (-> NADPH), mer väte på insidan skapar lägesenergi, två fotosystem med olika ljus (ger energi till att bilda vätebärare)

Kloroplastens mörkerreaktion

Koldioxid till socker, RuBisCo kombinerar CO2 med kolkedja (5 lång), ostabilt komplex, blir 2 kolkedjor 3 långa, en del tillbakabildas till RuBisCo, en del lagras, 1 net kol, 6 cykler ger 1 glukos

Fotorespiration

RuBisCo binder till syrgas vid hög temp och starkt ljus, blir oanvändbart

Klyvöppning

Släpper ut vatten, tar in koldioxid, öppna på dagen, stängda på natten (vanligtvis)

Kompensationspunkt

Cellandning = fotosyntes (svagt ljus), skuggväxter låg kompensationspunkt, kaktusar hög

Proteiner denatureras

Över 45 grader Celsius

Faktorer till fotosyntesens hastighet

Ljusstyrka, temperatur, halt koldioxid, vattentillgång

Koldioxidkompensationspunkt

Låg koldioxidhalt -> ingen fotosyntes (då RuBisCo hellre binder till syre)

Vattenbrist

Stäng klyvöppningarna

C4 växt

Varmt, torrt klimat, koldioxid koncentreras genom bindning till 3-kolkedja innan Calvincykeln (minskar risk för fotorespiration)

C3 växt

Endast Calvincykeln, inga påbyggnader

CAM växt

Extrem torka, lagra koldioxid i syror under natten

Handelsgödsel

Nitrat (mycket kväve) i marken ger större skörd

Xylem

Vattentransport, veddel, dött Xylem blir ved, tunna på våren, tjocka på hösten (se årsringar), trakeider och kärl (barrträd endast trakeider)

Vattentransport i växt

Rottryck ökar genom aktiv transport in av joner (vatten går in osmotiskt), undertryck i bladen p.g.a. klyvöppningar släpper ut vattenånga, stor vattenpelare av dipolder (H2O) upp genom träd

Floem

Sildel, transport av organiska ämnen, strax innanför barken

Transport av organiska ämnen

Socker transporteras in aktivt, vatten försöker jämna ut koncentrationen, vatten med socker trycks ut till andra celler där det transporteras ut

Ämnestransport vid olika årstider (perenner)

Vår (kolhydrater upp till blad), sommar (till blad och rötter), höst (till rötter för lagring inför nästa vår)

Näringsbrist

Bladutveckling stannar

Fototropism

Böjer sig mot ljuset, blått ljus effektivast, auxin till cellerna på undersidan av skottet

Reaktion på rött ljus

Rött ljus -> aktivt fytokrom, mörkrött ljus -> inaktivt fytokrom, ljus genom blad innehåller mer mörkrött (inaktivt fytokrom -> växt uppåt)

Ljusbrist

Klorofyll färdigutvecklas ej

Gravitropism

Stärkelsekorn, hormonsignaler, väx mer på undersidan

Auxiner

Längre celler, hämma rot, stimulera skott

Gibberelliner

Blomma, bryta ner reservnäring vid grodd

Cytokininer

Celldelning, utveckling av knoppar,

Abskinsyra

Tillväxt hämmas, tuffare tider (klyvöppningar stängs, rötter leder vatten bättre)

Eten

Åldrande, bildas vid mogen frukt