• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/32

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

32 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Strukturen i matspjälkningen

Munnen, magsäcken, tolvfingertarmen, tunntarmen, blindtarmen, tjocktarmen, levern

MUNNEN


Salivs innehåll-Bas: neutraliserar sur mat


-Glidmedel: lättare att svälja


-enzymet amylas: bryter ner stärkelse (poly) till maltos (di)

MUNNEN


Tänders funktion

Finfördela maten

MAGSÄCKEN


Magsafts innehåll

-HCL: lågt PH (2) => pepsinogen blir aktivt, dödar bakterier


-Pepsinogen: enzym som delar upp protein i mindre bitar


-Slem: skyddar insidan av magsäckenMAGSÄCKEN


Vad gör magsäcken?

Magsäcken knådar maten så att den blir flytande

TOLVFINGERTARMEN


Vilka organ är kopplade till tolvfingertarmen?

Levern och bukspottkörteln

TOLVFINGERTARMEN


Vad gör levern vid tolvfingertarmen?

Galla kommer ut ur levern som lagras i gallblåsan och finfördelar fett

TOLVFINGERTARMEN


Vad gör bukspottkörteln?

-Utsöndrar bas (HCO3-): neutraliserar den sura smeten


-Utsöndrar enzymer

TOLVFINGERTARMEN


Vilka enzymer utsöndrar bukspottkörteln och vad gör de?

1. Proteaser: bryter ner proteiner i ännu mindre bitar


2. Lipas: bryter ner fettmolekyler till Glycerol+fettsyror


3. Nucleaser: bryter ner DNA


4. Amylas: bryter ner stärkelse till maltos

TUNNTARMEN


Vad sker i tunntarmen?

-Nedbrytningen av molekyler till mononivå


-Upptag av näringsämnenTUNNTARMEN


Hur bryter tunntarmen ner molekyler till mononivå? +Ex

Tunntarmen bryter ner molekyler till mononivå med hjälp av enzymer.


Ex: Maltos --> 2*glukos


Laktos --> glukos+galaktos


Obs: Gäller även nucleotider (DNA) och peptider --> a.a

TUNNTARMEN


Hur tar tunntarmen upp näringsämnen?

-Insidan av tarmen är veckad och har små utskott (Villi) vilket bildar en stor yta


-Upptaget av monomolekyler (a.a, glukos, DNA baser) sker i små utskott på epitelcellerna, ämnen tas upp i blodet via aktiv transport (a.a, socker, vattenlösliga vitaminer, salter)


De fettlösliga ämnena tas upp i lymfkärlenBLINDTARMEN

Har ingen funktion hos människor

TJOCKTARMEN


Vad är tjocktarmens funktion?

-Ta upp vatten


-Vissa bakterier i tjocktarmen skapar vitaminer


-Det som kroppen inte kan bryta ner (celler som inte behövs) blir avföring: växtfibrer, bakterier, döda celler, slem från tarmens insida

LEVERN


Vad händer i levern?

-Lagring av vitaminer och mineraler


-Bryter ner röda blodkroppar=> hemoglobin görs om till billirubin


-Bryter ner farliga ämnen (gifter)


-Produktion av plasmaproteiner


-Tar hand om glukos (Glukos <--> glukogen). Levern kan göra glukos från protein och fett.


-Kontrollerar mängden fett i kroppen (Kolesterol), ser till att lagra fett i fettceller.


-Produktion av galla


-Kontroll och omvandling av a.a, de a.a kroppen ej behöver, spjälkas direkt, aminogruppen (-NH2) --> NH3, blir urea.


Andning


Vad sker under inandningen?

Musklerna runt revbenen kontraherar,även diafragman => bröstkorgen höjs => lungorna expanderar => luft sugs in

ANDNING


Vad sker under utandningen?

utandningen sker passivt (musklerna slappnar av), dock kan vi använda muskler för att pressa ut luft om vi anstränger oss.

ANDNING


Vad händer under gasutbytet?

Gasutbytet sker i alveolerna (lungblåsor), dessa är täckta av ett nät av tunna kapillärer => O2 och CO2 diffunderar passivt från hög till låg koncentration

ANDNING


Andningsmekanismen

Andningsmekanismen styrs av automata nervsystemet som har sitt centra i förlängda märgen, hjärnan känner av halten CO2.

Cirkulation


KÄRLSYSTEMET


Artärer

-Leder syrerikt blod från hjärtat


-Tjockvägg, elastisk => vidgas när blodet rinner förbi med högt tryck (Systole)

KÄRLSYSTEMET


Vener

-Leder blod till hjärtat


-Tunna, mindre mängd muskler, inte så elastiska


-I venerna har blodet mycket lägre tryck, skelettmusklerna runt venen pressar blodet mot hjärtat

KÄRLSYSTEMET


Kapillärer

-Mycket tunna, endast en cell tjock


-Blodplasman pressas ut genom kapillärenas vägg => bildar kroppsvätska som omger våra celler. Cellerna avger avfallsämnen som tillsammans med CO2 tas upp igen in i kapillärerna och transporteras via venerna till hjärtat och njurarna

RÖDA BLODKROPPAR


Hur är röda blodkroppar uppbyggda?

Saknar cellkärna => kan ej dela sig, lever i ca 120 dagar

RÖDA BLODKROPPAR


Vad är de röda blodkropparnas funktion?

-Innehåller hemoglobin som binder syre (järn)


-Syremolekylen binds till hem-gruppen (4st/molekyl)


-Hemoglobin binder syre bättre när syrehalten är hög => omformas så att alla bindningsplatser blir tillgängliga. Ute i kroppen är halten lägre => omformas och släpper O2


-Syremolekylerna binds sämre vid lägre PH. Delar i kroppen med hög förbränning bildas mer CO2 => lägre PH => syre släpper där det behövs mest

HJÄRTAT


Hjärtats uppbyggnad

4 hålrum


-höger/vänster förmak


-höger/vänster kammare

HJÄRTAT


vilka två faser är hjärtats arbete indelat i?

-Diastole


-Systole

HJÄRTAT


Förklara Diastole

hjärtat slappnar av och fylls med blod

HJÄRTAT


Förklara Systole

1. Pacemaker-celler i höger förmak skickar ut elektrisk impuls som sprider sig över båda förmaken => de kontraherar


2. Impulsen pausar kort vid AV-noden och fortsätter sedan från spetsen och uppåt => höger/vänster kammare kontraherar

HJÄRTAT


hur fungerar pacemaker-cellerna?

Pacemaker-cellerna har en egen rytm men hastigheten kan ändras vid behov

HJÄRTAT


Hur känner kroppen av blodtrycket?

Det finns receptorer i hjärtat och i blodkärlen som känner av blodtrycket, informationen skickas till hjärnan med förlängdamärgen

HJÄRTAT


Hur styrs hjärtrytmen?

Autonoma nervsystemet styr hjärtrytmen, även hormoner (adrenalin) har effekt på hjärtats rytm.

HJÄRTAT


Hur pumpas blodet i hjärtat?

Mellan förmak och kammare finns det klaffar, även mellan kammare och artärerna som leder blodet ut ur hjärtat. Klaffarna ser till att blodet inte rinner tillbaka