Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/12

Click to flip

12 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Heterotrof

Är en organism måste konsumera organisna ämnen för att få energi (äta) exempel är djur o svampar o människor

Autotrof

Tillverkar sin egen näring. Autotrofer kan tillverka organiska ämnen ur enkla molekyler som koldioxid o vatten. (Ljus oxå) Alger växter blågröna bakterier är fotoautrofa. Kemisk reaktion kemoautrofa.

Allel

En gen kan ha två eller flera varianter. Dessa varianter kallas alleler. En gen som har ABO-blodgruppssystemet. Denna gen har tre alleler. A B O, B b

Blodgrupper

Vanligaste är A, B, O och AB


Gen

En gen är en bit av arvsmassan, DNA. Ofta beskriver en gen ett protein


Genom

Är en organisms totala mängd av genetisk material. Alltså alla organismer med cellkärna har majoriteten av sin arvsmassa där men lite i mitokondrierna. Växter med kloroplaster

Multipla alleler

Är

Växtförädling

I växtförädling vill man förbättra växtens egenskap ex bättre näringshåll.

Polymera gener

Tre olika loci på kromosomerna. På varje locus kan det vara en allel för mörk färg (stor bokstav) eller en allel för ljusfärg (liten bokstav). Då blir aabbcc ljusast, Aabbcc något mörkare lika så aaBbcc o aabbCc. Allra mörkast blir AABBCC.

Prokaryota celler

Utan cellkärna. Den totala mängden DNA är mindre i prokaryot än eukaryot men uttnyttjas mer effektivt.

Eukaryota celler

Med cellkärna. Mitokondrierna är cellens ''energiverk''. Ribosomerna tillverkar protein. Cellmembranet är uppbyggt av fett. I växtceller är kloroplaster ''solceller''.

Cellmembran

Är uppbyggt av ett dubbelt lipid-skikt med inkilade proteiner. Membranet reglerar vilka ämnen som ska släppas in o ut.