• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/34

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

34 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Monofyletisk grupp bestående av?


Vilka recenta fyla?

Angiospermer (gömfröiga) - Anthophyta


Gymnospermer (nakenfröiga) - Coniferophyta, Cycadophyta, Ginkophyta, Gnetophyta

Fröväxter kännetecknas av?

- Megafyll (modifierade till barr & fjäll)


- Sekundär tillväxt (synapomorfi)


- Heterospori (med mkt red. gameter)


- Pollenkorn (synapomorfi)


- Anteridier (hanorgan) saknas (synapomorfi)


- Frön (synapomorfi)

Hur pollenkornet "fungerar"

Pollenkornet innehåller den omogna/mogna mikrogametofytern + mikrosporväggen. Pollenslang bildas för att transportera hagameter till megagametofyterns äggcell då denna är innesluten i ett fröämne.

Fröets utveckling (hos gymnospermer)

Fröämne (megasporangium + integument) bildas i kottar hos gymnospermer och i pistillens fruktämne hos angiospermer.


Befruktning och embryoutveckling sker inne i megagametofyten som i sin tur omges av den gamla sporofyten.

Gymnospermer karaktäriseras av?

- Kottar eller kotteliknande bildningar är vanliga


- Sambyggare (monoika; han- & hon på samma träd) eller Tvåbyggare (Dioika)


- Arkegon (honorgan)


- Polyembyoni (flera embryon utvecklas i ett fröämne)


- Pollination

Gymnospermer - Fylum Coniferophyta

Flesta är träd, men buskar & ris förekommer.


Flesta har pollenkorn m luftsäckar


Flesta arter (& släkten) har barr


Flesta är städsegröna


Vanligt m uppdelning i lång- & kortskott.


Monoika vanligt, dvs. mikrostrobili (hankottar) & makrostrobili (honkottar) på samma träd.


Några släkten: Juniperus, Abies, Taxus, Larix

Gymnospermer - Fylum Ginkophyta

En art

Träd


Lång- & kortskott


Dioik (fröämnen & mikrosporangier på skilda individer)


Frö köttigt, liknar plommon

Gymnospermer - Fylum Cycadophyta


Alla cykadéer dioika.


Ofta mkt giftiga

Kottepalmer


Växtsätt & blad påminner om palmer


Stam ofta kort & knölformig


Uppråt, vanligtvis ogrenad stam


Sekundärtillväxt begränsad.

Gymnospermer - Fylum Gnetophyta

Sekundärved med äkta kärl


Blad motsatta eller kranställda


Tre släkten;


- Gnetum, flesta lians, saknar arkegon


- Ephedra, buskar, lianer, småträd.


- Welwitschia, stam omvänt konisk, saknar arkegon

Angiospermer - Fylum Antophyta

- Trecellig hangametofyt


- Hongametofyt extremt reducerad till en sk.


embryosäck.


- Dubbel befruktning


- Saknar arkegon


- Blomma (specialiserat skott)


- FruktBlommans delar (Antophyta)

- Pistill (Gynoeciet = alla pistiller i blomman)


- Ståndare = Mikrosporofyll bestående av Sträng + Knapp (Androeciet = alla ståndare i blomma)


- Kronblad


- Foderblad


- Blomaxel


- Blomskaft


- Kalkblad (Tepaler) = Hyllekransar av samma färg och beskaffenhet


- Hylle = Foderblad + Kronblad

Pollen

Ett fullmoget pollenkorn består av mikrosporvägg och trekärnig mikrogametofyt.
Mikrogametofyten består av en pollenslang och två plasmafattig spermaceller.

Apokarpi

Fruktämnen byggda av EN karpell (fruktblad)

Synkarpi

Fruktämne bildat av TVÅ-talrika karpeller (fruktblad)

Hypogyn blomma

Blombotten platt med hyllet infästat under pistillen
Hylle = foderblad + kronblad

Perigyn blomma

Blombotten bildar en skål där hyllet är infästat på övre kanten.
Hylle = foderblad + kronblad

Epigon blomma

Blombotten tätt omslutande fruktämnet där hyllet är infästat på toppen.
Hylle = foderblad + kronblad

Placering av fröämnena i fruktämnet

- Parietal


- Axial


- Fri-central

Vad menas med en blommas talighet?

Antalet blomdelar i varje krans

Radiärsymmetri (aktinomorfi)

Kännetecknas av att två eller fler symmetriplan kan läggas genom blomman.

Bisymmetri

Kännetecknas av att två (korsande) symmetriplan kan läggas genom blomman.

Zygomorfi (Bilateral symmetri)

Kännetecknas av att man kan lägga endast ett symmetriplan, dvs. blomman kand delas på två likadana halvor på endast ett sätt.

Asymmetriska blommor

Kännetecknas av att inget symmetriplan kan läggas så att halvorna blir en spegelbild av varandra.

En embryosäck består av?

En fullmogen embryosäck består av:


åtta kärnor och sju celler

Racemösa blomställningar

Obegränsade blomställningar


ex. klase, ax, kolv, hänge, flock

Cymösa blomställningar

Begränsade blomställningar


ex. knippen, vippa

Olika typer av frukter

Torra frukter: karyops, aken, nöt, vingad nöt


Klyvfrukter


Kapslar: Tandkapsel, Sprickkapsel, Lockkapsel


Baljor, skida, baljkapsel


Köttiga: Stenfrukt, Äppelfrukt, Bär, Citrusfrukt


Sammansatta frukter: Björnbär, Nypon, Fikon, Ananas, Smultron

Bladpositioner

Motsatta


Strödda


I krans


Sammansatta:


- Enkelt sammansatt parbladigt


- Enkelt sammansatt fingrat


- Dubbelt sammansatt (typ ormbunke)

Stipler

Små bladlika strukturer vid basen eller på bladskaftet av de ordinarie bladen.

Släktskap inom Angiospermerna


- Monokotyledoner


- Dikotyledoner

Monokot: enhjärtbladiga - parallellnerviga blad, blommor trevliga


Dikot: tvåhjärtbladiga - fjädernerviga blad, blommor 4-5-taliga

Angiospermas Huvudgrupper

Monkotyledoner


Dikotyledoner


Magnoliakladen


ANITA-kladen

Vad innebär att en art är dioik eller monik?

Diok = arkegon och anteridier bildas på olika individer.


Monik = gametangier bildas på samma individ.

Vad är arkegon?

Honorgan

Vad är anteridier?

Hangametangium, producerar hanliga könsceller.