• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/18

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

18 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Noem 4 fasen in handhaving

1. Toezicht: constatering overtreding


2. Waarschuwing


3. Sanctiebesluit: bestuursdwang, dwangsom, bestuurlijke boete


4. Tenuitvoerlegging sanctiebesluit: toepassing bestuursdwang of invordering dwangsom

Waar in de AwB staan artikelen m.b.t toezicht?

Onder andere in:


5:20, medewerkingsplicht


5:15-5:19 bevoegdheden toezichthouder


5:12 en 5:13 plichten toezichthouder

Wat moet de last onder bestuursdwang in elk geval vermelden?

De last onder bestuursdwang moet de herstelmaatregelen beschrijven en ook de termijn waarbinnen de overtreding ongedaan gemaakt moet zijn. (awb 5:24)

Wie draait op voor de kosten van bestuursdwang?

De overtreder. (awb 5:25)

Wat gebeurt er als een overtreder de herstelsanctie niet (tijdig) uitvoert?

In dat geval kan het bestuursorgaan zelf de herstelsanctie uitvoeren via feitelijk handelen. (awb 5:21)

Wat wordt bedoelt met een last onder dwangsom?

Een last onder dwangsom houdt in dat de overtreder een herstelsanctie krijgt, en indien deze niet uitgevoerd wordt moet de overtreder een boete(dwangsom) betalen aan het bestuursorgaan

Wat is een herstelsanctie?

Een last tot het geheel of gedeeltelijk herstellen van een overtreding

Wat wordt bedoelt met een last onder bestuursdwang?

Een last onder bestuursdwang houdt in dat een overtreder een herstelsanctie krijgt, en als deze niet (op tijd) wordt uitgevoerd kan het bestuursorgaan zelf het herstel uitvoeren via feitelijk handelen.

Wat is een bestuurlijke boete?

Een strafsanctie, waarbij de overtreder onvoorwaardelijk verplicht is om een boete te betalen.

Noem 2 soorten sancties en geef van elk een voorbeeld

Reparatoir(herstelsanctie): last onder bestuursdwang/last onder dwangsom
Punitief(bestraffende sanctie): bestuurlijke boete

Mag een bestuursorgaan een boete meerdere keren geven voor dezelfde overtreding?

Nee, dat is niet toegestaan. (awb 5:43, 5:44)

Kan een bestuursorgaan zowel een last onder bestuursdwang als een last onder dwangsom opleggen voor dezelfde overtreding?

Nee, dat kan niet tegelijk. (awb 5:6)

Noem ten minste 3 normen voor handhaving

Bijvoorbeeld:


-Rechtszekerheidsbeginsel


-Gelijkheidsbeginsel


-Hoorplicht (awb 4:8)


-Vertrouwensbeginsel


-Belangenafweging (awb 3:4)


-Beginselplicht tot handhaving


-Evenredigheid (awb 3:4 lid 2)

Wat zijn de criteria voor een besluit in de zin van de AwB?

schriftelijk


bestuursorgaan


publiekrechtelijk(wordt er gebruik gemaakt van publieksrechtelijke bevoegheid: vanuit een wet?)


rechtshandeling (verandert er iets in het recht?)

Wat zijn de criteria voor een belanghebbende in de zin van de AwB?

Objectief


Persoonlijk


Eigen


Rechtstreeks


Actueel

Wat is attributie?

Het toekennen van een nieuwe bevoegheid aan een bestuursorgaan.

Wat is het verschil tussen mandaat en delegatie?

Mandaat is de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen.(Awb 10:1)


Delegatie is het overdragen van bevoegdheid tot besluiten tot besluiten aan een ander, die het onder eigen verantwoordelijkheid uitvoert.(Awb 10:13)

Waarom is de burgemeester meestal belast met het verlenen van evenementenvergunningen, en niet het college van B & W?

De burgemeester is verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde, daarom ligt de bevoegdheid vaak bij hem/haar (vanuit de APV).