Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/4

Click to flip

4 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)

Verklaar uitvoering van het besturingssysteem Procesloze kernel

Proces wordt beschouwd als concept dat alleen van toepassing is opgebruikersprogramma’s. De code wordt uitgevoerd als afzonderlijke entiteitdie werkt in een geprivilegieerde modus.

Verklaar uitvoering van het besturingssysteem binnen gebruikersprocessen

Proces zal op bepaalde ogenblikken de informatie over zijn toestand opslaan,een ander uit te voeren proces kiezen die gereed staan en besturing daaraanovergeven. Niet chaotisch want code die tijdens kritieke ogenblikken is gedeelde codevan het besturingssysteem en geen gebruikerscode.


Gebruik van kernelmodus en gebruikersmodus kunnen de routines van hetbesturingssysteem niet verstoord worden.

Verklaar uitvoering van op processen gebaseerd besturingssysteem

Implementeren besturingssysteem als verzameling systeemprocessen.


Software die deel van kernel is uitgevoerd in kernelmodus.


Belangrijkste kernelfuncties opgezet als aparte processen waarbij een kleinehoeveelheid code zorgt voor de proceswisseling buiten alle processen.

Som de 3 modi voor de uitvoering van het os op.

Procesloze kernel,


Uitvoering binnen gebruikersprocessen,


Op processen gebasseerd besturingssysteem.