Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/19

Click to flip

19 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Wat is procesbesturing

Belangrijkste datastructuur in een besturingssysteem

Wat bevat de procesbesturing?

Alle informatie over proces die het besturingssysteem nodig heeft.


Blokken worden gelezen en/of gewijzigd door vrijwel elke module in hetbesturingssysteem. Definieert de toestand van het besturingssysteem.

Welke is de moeilijkheid bij procesbesturing?

Moeilijkheid is bescherming.

Verklaar hoe bescherming de moeilijkheid is.

Een bug in een routine kan de procesbesturingsblokken beschadigen waardoor hetsysteem de desbetreffende processen niet meer kan beheren


Aanpassing van het ontwerp van de structuur of semantiek kan meerdere modulesbeïnvloeden

Som de uitvoeringsmodi op.

Gebruikersmodus,


Systeemmodus

Verklaar de gebruikersmodus.

Minder geprivilegieerd


Gebruikersprogramma’s meestal in deze modus uitgevoerd

Verklaar de systeemmodus

Meer geprivilegieerd


Controle modus of kernel modus


(= kernel van besturingssysteem)

som de functies van de kernel op.

Procesbeheer,


Geheugenbeheer,


I/O-beheer,


Ondersteunende functies.

Overloop de stappen voor het creëeren van een process.

Besturingssysteem wijst een unieke procesidentificatie toe aan het nieuwe proces Besturingssysteem wijst ruimte toe aan het proces


Procesbesturingsblok moet worden geïnitialiseerd


Juiste koppelingen moeten worden ingesteld Andere gegevensstructuren moeten worden gemaakt of uitgebreid

Wat is het wisselen van process

Overname van besturing van proces naar besturingssysteem

Wat lokt het wisselen van process uit?

Interrupt,


Trap,


Aanroep supervisor

Verklaar:


Interrupt

Geactiveerd door gebeurtenis buiten en onafhankelijk van hetproces.

Welke gebeurtenissen kunnen een interrupt wissel veroorzaken.

Clock interrupt


I/O interrupt


Memory fault

Wat is de time slice?

Maximale tijd dat een proces mag uitgevoerd worden vooreen interrupt optreedt.

Verklaar:


Trap

Geactiveerd door fout of uitzondering binnen het proces


Besturingssysteem bepaald of de fout fataal is. Actief proces naar eindtoestand en proceswisseling


Actie afhankelijk van aard van de fout

Wat bepaald hoe het wisselen van modus werkt?

Of er al dan niet interrupts staan te wachten.

Hoe werkt het wisselen van modus als er geen interrupts staan te wachten?

Processor gaat verder met ophaalcyclus en haalt de volgende instructie vanhet huidige proces op.

Hoe werkt het wisselen van modus als er een interrupt staat te wachten?

Processor stelt de programmateller in op het beginadres van de routine voorinterruptafhandeling


Processor wisselt van gebruikersmodus naar kernelmodus zodat de codevoor interruptverwerking geprivilegieerde instructies kan bevatten.


Processor gaat verder met ophalen van eerste instructie van de routine voorafhandelen van de interrupt


Context van onderbroken programma wordt opgeslagen.

Overloop de stappen voor het wisselen van procestoestand?

Opslaan van de context van het proces inclusief de programmateller en andereregisters


Bijwerken van procesbesturingsblok van het afgebroken proces.


Wijzigen toestand actief naar andere toestand


Andere relevante velden bijwerken


Verplaatsen van betreffende procesbesturingsblok naar de juiste wachtrij Selecteren van een ander uit te voeren proces


Bijwerken van procesbesturingsblok van dit geselecteerde proces


Bijwerken van de gegevensstructuren voor het geheugenbeheer


Terugbrengen van de context van dit proces naar de context zoals deze was op hetmoment dat het geselecteerde proces het laatst uit de toestand actief werdgewisseld. Dit door het laden van de opgeslagen waarden van programmateller enandere registers.