Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/12

Click to flip

12 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Wat is een besturingssysteem als interface tussen gebruiker en computer?

programma dat de uitvoering van toepassingsprogrammas regelt en defunctie vervult van een interface tussen de gebruiker en de computerhardware.

Som de diensten van een OS als interface tussen gebruiker en computer op?

Ontwikkelen van programma’s,


Uitvoeren van programma’s,


Toegang tot I/O apparaten,


Beheerde toegang tot bestanden,


Toegang tot het systeem,


Opsporen en afhandelen van fouten,


Administratie.

Verduidelijk de dienst:


Ontwikkelen van programma’s.

Editors, debuggers die programmeur helpen bij ontwikkelen vanprogramma’s (doorgaans geïmplementeerd als hulpprogramma’s)

Verduidelijk de dienst:


Uitvoeren van programma’s.

Laden van instructies en gegevens in het hoofdgegeven


Initialiseren van I/O apparaten en bestanden Voorbereiden van andere bronnen

Verduidelijk de dienst:


Toegang tot I/O apparaten.

Elke instructie vereist eigen specifieke verzameling instructies ofbesturingssignalen Besturingssysteem voorziet een uniforme interface die alle details verbergtzodat programmeur kan denk in eenvoudige lees en schrijf bewerkingen

Verduidelijk de dienst:


Beheerde toegang tot bestanden.

Besturingssysteem moet kennis hebben van aard I/O apparaat enbestandsindeling op opslagmedium


Systeem kan voorzien in beveiligingsmechanismen voor beheren vantoegang tot bestanden bij meerdere gebruikers

Verduidelijk de dienst:


Toegang tot het systeem.

Beveiliging van bronnen en gegevens


Conflicten oplossen bij te zware belasting

Som de 2 soorten fouten op die een OS moet kunnen afhandelen?

Interne en externe hardwarefouten,


Software fouten

Verduidelijk interne en externe hardwarefouten?

Geheugenfout of apparaat dat slecht werkt

Verduidelijk software fouten?

Delen door nul.


Toegang proberen te krijgen tot verboden locaties.


Verzoek toepassing waaraan besturingssysteem niet kan voldoen.

Verduidelijk hoe het OS moet reageren op fouten?

Beëindigen van programma dat fout veroorzaakt.


Opnieuw proberen van bewerking.


Rapporteren van een fout aan de toepassing.

Verduidelijk de dienst:


Administratie.

Verzamelen gebruikersstatistieken.


Bewaken prestatieparameters.


Gebruikt om toekomstige verbeteringen te anticiperen.


Gebruikt bij kostenberekening systeem met meerdere gebruikers.