• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/15

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

15 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Literacy

Social aktivitet med faktorer i omgivningen som påverkar sin läs- och skrivinlärning. Med betoning på skrivinlärningen.

Majoritets- och minoritetsspråk

Majoritet: Det språk som majoriteten av befolkningen talar i ett land.


Minoritet: Ett av de språk i ett land som finns bland andra och ska kunna undervisas i skolan.

Språkligt kapital

Ett ordförråd, Grammatik, Språkmedvetenhet.

Interaktion

Samverkan och samspel mellan inlärare och utlärare.

Genre

Olika typer av texter i detta samanhang. Dessa texter kan exempelvis vara en instruktion, narration/berättelse, berättande, eller en procedur/återberättande.

Verbala och icke-verbala språk

Verbalt: Språk som talas (inkl. teckenspråk) och språk som skrivs.


Icke-verbalt: Symboler, skyltar, noter, djurspråk.

Språklig kompetens

Hur man använder språk och att man kan tolka det. Se BACHMAN och PALMERS modell.

Explicit undervisning

Tydlig undervisning. T.ex. att läraren talar tydligt eller att eleverna får instruktioner att följa.

Metakognitiv strategi

Självinsikt. Att man som inlärare kan sätta ord på det man lärt sig. Språklig medvetenhet.

Språkets formsida

Språkregler

Språkets Innehållssida

Textens innehåll. Ex. handlingen i en berättelse.

Morfem

Böjningssystem.


Ex.


KATTERNA blir till KATT ER NA efter som att man delar upp ordet i de minsta hela orden. Morfem är uppdelat i rotmorfem och böjningsmorfem. Rotmorfem i det är fallet är KATT. Böjningsmorfem i det här fallet är ER och NA.

Fonem

Uttal och språk.


Ex. ordet Tjur.


Det blir till tre fonem. Ordet är uppdelat i TJ U R.


Det är de tre uttalsljuden i ordet. Andra kan vara SCH, SJ eller TJ.

Grafem

Hur många bokstäver ett ord består av.


Ex.


Ordet "Bil" har tre boksträver. Därför har det tre grafem.

Ordförråd

Alla ord som man äger och kan.